Vanliga frågor (FAQ)

På den här sidan finns samlat frågor och svar som gäller statistik och informationssökning. Informationstjänsten hjälper dig att hitta statistikuppgifter per telefon 029 551 2220. Du kan fråga om statistik också på en webblankett.

Vanliga frågor som gäller datainsamlingar hittar du i avsnittet Datainsamling.

Var hittar jag statistik?

Statistikuppgifternas officiella publikationsplats är webbplatsen stat.fi. Varje statistikgren har en egen ingångssida och en sida med tabeller. På tabellsidan finns färdiga tabellbilagor och en länk till statistikens databastabeller. De exaktaste uppgifterna publiceras i databastabellerna. Helheten med alla databastabeller går under namnet StatFin.

På sidan ”Söker du statistik” kan du söka statistikgrenar på basis av namn, ämnesområde och nyckelord.

Hur vet jag att meddelandet är från Statistikcentralen?

Statistikcentralen skickar på förhand ett brev eller mejl till dem som valts med i undersökningen. I det står vilka uppgifter som samlas in, hur de samlas in och vad de används till. Du kan säkerställa om att meddelandet är i sin ordning eftersom Statistikcentralens alla enkäter finns på datainsamlingsidorna. Statistikcentralen frågar aldrig per e-post efter dina personuppgifter eller andra uppgifter som gäller dig.

Statistikcentralen lottar årligen ut olika priser bland dem som svarat på de frivilliga datainsamlingarna, t.ex. presentkort. Du hittar dataskyddsbeskrivningen av utlottningarna på Statistikcentralens webbplats. För att vinna i utlottningen behöver du aldrig betala någon avgift eller ge betalningsuppgifter.

Hur hittar jag levnadskostnadsindexet och hur justerar jag hyran?

De indextal för levnadskostnadsindexet som behövs vid en justering av hyran hittar du i konsumentprisindexets databastabell ”Levnadskostnadsindex1951:10=100”. Anvisningar om beräkningssätten finns på sidan Hyresjustering med levnadskostnadsindexet. (på finska)

Hur räknar jag om mark eller euro från olika år till dagens penningvärde?

Mark från åren 1860–2001, och fr.o.m. år 2002 euro, kan räknas om till dagens penningvärde med hjälp av en räknare eller koefficient.

Var hittar jag uppgifter om bruttonationalprodukten och BNP per capita?

Uppgifter om bruttonationalprodukten finns i tjänsten Finland i siffror under Nationalräkenskaper. De exaktaste statistiska uppgifterna om bruttonationalprodukten finns i databastabellerna i statistiken över nationalräkenskaper.

Var får jag uppgifter om export och import av varor?

Uppgifter om export och import av varor mellan Finland och andra länder tillhandahålls i statistiken över utrikeshandel med varor som Tullen producerar.

Var hittar jag uppgifter om priser på livsmedel?

Du hittar prisutvecklingen t.ex. för mjölk eller kaffe i konsumentprisindexets databastabell under rubriken ”Medelpriser för konsumtionsvaror”. Genom att klicka på ’Välj tabell’ ser du hur priserna har förändrats. Notera att priserna på alla varor som finns med inte har samlats in alla år.

Hur hittar jag folkmängden i en kommun per år och månad?

Du hittar folkmängden per kommun i databasen StatFin, där du också får uppgifter efter landskap och sjukvårdsdistrikt.

Hur stor är Finlands folkmängd?

Den centrala statistiken över folkmängden finns i avsnittet Befolkning i tjänsten Finland i siffror. Exaktare uppgifter om Finlands befolkning finns i statistiken över befolkningsstrukturen och i databastabellerna.

Bekanta dig också med publikationerna över befolkningsstrukturen, som tillhandahålls avgiftsfritt i pdf-format.

Vilken är befolkningsprognosen för Finland?

I befolkningsavsnittet i tjänsten Finland i siffror finns en komprimerad komprimerad tabell över befolkningsprognosen.

Exaktare uppgifter om befolkningsprognosen finns i statistiken över befolkningsprognosen och i databastabellerna.

Bekanta dig också med publikationerna över befolkningsprognosen, som tillhandahålls avgiftsfritt i pdf-format.

Hur många utlänningar finns det i Finland?

I befolkningsavsnittet i tjänsten Finland i siffror finns en statistiktabell över utländska medborgare.

På ingångssidan till statistiken över befolkningsstrukturen finns mer information om bl.a. språkgrupper, utländska medborgare, befolkningen efter födelseland, medborgarskap och modersmål.

Hur många representanter för olika religioner eller religionssamfund finns det i Finland?

I statistiken över befolkningsstrukturen finns en färdig tabellbilaga "Befolkning efter religionssamfund och andelen av befolkningen".

Observera att man bara för statistik över medlemmar av religiösa samfund och att alla religionsutövare inte anslutit sig till ett samfund.

Vilka är de populäraste förnamnen på kvinnor och män?

Befolkningsregistercentralen publicerar uppgifter om antalet för- och efternamn i Finland.

Var hittar jag information om finländarnas dödsorsaker?

Finländarnas dödsorsaker finns i statistiken över dödsorsaker, där det också finns uppgifter om antalet självmord. De exaktaste uppgifterna om dödsorsakerna finns i databastabellerna.

Hur får jag en dödsattest?

En nära anhörig (i direkt led) eller motsvarande närstående kan få en kopia av dödsattesten. Dödsattesterna för åren 1936–1965 finns i Riksarkivet. Nyare dödsattester har arkiverats hos Statistikcentralen. Anvisningar för hur man begär en kopia av dödsattesten finns på webbsidan över dödsattestarkivet.

Hur hittar jag näringsgrensindelningar?

Ett enkelt sätt att söka näringsgrensindelningar är att använda tjänsten LuokitusEkspertti. Med hjälp av tjänsten kan du hitta rätt kategori genom att använda sökord.

Hur hittar jag information om yrken?

Information om olika yrkesbeskrivningar finns i yrkesklassificeringen.

Information om yrken finns också i sysselsättningsstatistiken.

Vad är medellönen i Finland? Och medellönen för olika yrken?

Medelmånadslönen anges i förtjänstnivåindexets senaste offentliggörande i tabellbilaga 11 "Medellön i månaden enligt arbetsgivarsektor och kön".

Uppgifter om medellön efter yrke finns i statistiken över lönestruktur.

Mer detaljerade uppgifter om löner efter yrkesbenämning finns tillgängliga enligt arbetsgivarsektor i databastabellerna.

Varför skiljer sig Statistikcentralens och Arbets- och näringsministeriets statistik från varandra?

Siffrorna i Statistikcentralens och Arbets- och näringsministeriets statistik har alltid avvikit från varandra. Den främsta orsaken till skillnaden är att man definierar en arbetslös olika. En jämförelse av statistiken finns på arbetskraftsundersökningens sida: En jämförelse mellan Statistikcentralens och Arbets- och näringsministeriets statistik

Var hittar jag försäljningspriser på bostäder efter område?

Försäljningspriser på bostäder publiceras månadsvis i statistiken över aktiebostadspriser.

Uppgifter om priserna på egnahemshus finns i statistiken över fastighetspriser.

Var hittar jag genomsnittliga hyror på bostäder?

Statistiken över bostadshyror publiceras kvartalsvis. I statistiken finns uppgifter om hyrorna för fritt finansierade bostäder och aravahyresbostäder efter område och antal rum. I årsstatistiken finns uppgifter också enligt byggnadsår.

De exaktaste uppgifterna finns i databastabellerna över bostadshyror

Hur många sommarstugor finns det i Finland?

Statistikcentralen publicerar uppgifter om antalet sommarstugor i statistiken över byggnader och fritidshus. Uppgifterna om sommarstugor är tillgängliga efter byggnadsår, yta och hemkommun.

Uppgifter om sommarstugor efter kommun finns i databastabellerna över byggnader och fritidshus

Hur många bastur finns det i Finland?

Exakta uppgifter om det totala antalet bastur finns inte att tillgå, men uppgifter om antalet bastur i bostäder samt en uppskattning av antalet bastur finns i tjänsten Finland i siffror.

Om bastur i bostäder finns uppgifter också i statistiken över bostäder och boendeförhållanden i tabellbilaga 5 "Bostäder och utrustning".

Hur många fattiga eller låginkomsttagare finns det i Finland?

Det finns ingen officiell definition av fattigdomsgränsen, vilket innebär att antalet fattiga är en tolkningsfråga. Låginkomsttagare är enligt definitionen personer vilkas hushålls inkomster är under 60 procent av hushållens medianinkomster (definitionen av en låginkomsttagare). Uppgifter om låginkomsttagare finns i inkomstfördelningsstatistiken.

Hur många ensamförsörjare finns det?

Tidigare användes benämningen ensamförsörjarfamiljer vid statistikföringen, men på grund av samhällsomvandlingen och vårdnadssynpunkter har man börjat använda begreppet enföräldersfamiljer. Det är t.ex. inte möjligt att beakta gemensam vårdnad i statistiken.

Information om antalet ensamförsörjare fås i tjänsten Finland i siffror, avsnittet Befolkning, där det finns statistik över familjer bestående av mor och barn eller far och barn.

Mera detaljerade statistikuppgifter finns tillgängliga i familjestatistiken.

Bekanta dig också med publikationerna Familjer, som tillhandahålls avgiftsfritt i pdf-format.

Hur många singlar finns det?

I tjänsten Finland i siffror, avsnittet Befolkning, får du veta hur många singlar, dvs. en persons bostadshushåll, det finns.

Du får info om bostadshushåll också i statistiken över bostäder och boendeförhållanden.

De mest detaljerade uppgifterna om bostadshushåll finns i databastabellerna Bostäder och boendeförhållanden.

Bekanta dig också med publikationerna Bostäder och boendeförhållanden, som tillhandahålls avgiftsfritt i pdf-format.

Hur många ensamboende åldringar finns det?

Antalet ensamboende åldringar finns i databastabellen Bostäder och boendeförhållanden under ”Bostadshushåll efter storlek och bostadens hustyp, den äldsta personens ålder och kön”. Klicka först på ”Välj tabell” och välj sedan önskat område och årtal, som bostadshushåll en person och åldersklass över 65-åringar.