Publicerad: 30.4.2014

Uppställning av kandidater vid Europaparlamentsvalet 2014

I Europaparlamentsvalet 2014 uppställdes totalt 251 kandidater. Av kandidaterna är 150 män och 101 kvinnor. Fjorton av sexton registrerade partier ställde upp kandidater. Utöver partierna ställde en valmansförening upp en egen kandidat.

Kandidater efter åldersgrupp (antal) och kön i Europaparlamentsvalet 2014

Kandidater efter åldersgrupp (antal) och kön i Europaparlamentsvalet 2014

I Europaparlamentsvalet 2014 är kandidaternas medelålder 45,0 år, vilket är över tre år lägre än i Europaparlamentsvalet år 2009 (48,2 år). Av kandidaterna är 38 yngre än 30 år, medan antalet var 29 i det föregående Europaparlamentsvalet. Fyrtioen kandidater är 60 år eller äldre, i valet år 2009 var antalet 55. Medelåldern för kandidaterna i Europarlamentsvalet 2014 är lägst i Piratpartiet (medelåldern 35 år) och högst i partiet För de fattigas väl (medelåldern 63 år).

Bara tre partier har en kvinnlig majoritet bland sina kandidater: Gröna förbundet (12 kvinnliga kandidater och 8 manliga kandidater), Samlingspartiet (11 kvinnliga kandidater och 9 manliga kandidater) och partiet För de fattigas väl, vars samtliga fem kandidater är kvinnor. I de övriga partierna har männen majoritet.

Antalet kandidater efter kön och parti i Europaparlamentsvalet 2014

Antalet kandidater efter kön och parti i Europaparlamentsvalet 2014

Vid Europaparlamentsvalet 2014 ställdes det maximala antalet kandidater som godkänns i lagen (20) upp av 12 partier (SAML, SDP, SAF, CENT, VÄNST, GRÖNA, SFP, KD, IP, Piratp., Förändring 2011, FKP). De fattigas väl och Blåvita fronten ställde upp fem kandidater vardera. Partierna bildade inga valförbund vid 2014 års Europaparlamentsval. Piratpartiet, Förändring 2011 och Blåvita fronten deltar för första gången i Europaparlamentsvalet.

Antalet kandidater efter kön och partivis i Europaparlamentsvalet 2014

Kandidater Totalt  Män     Kvinnor
Totalt 251 150 101
Finlands
Socialdemokratiska
Parti
SDP
20 11 9
Centern i
Finland
CENT
20 12 8
Samlingspartiet
SAML
20 9 11
Svenska
folkpartiet
i Finland
SFP
20 11 9
Kristdemokraterna
i Finland
KD
20 11 9
Gröna
förbundet
GRÖNA
20 8 12
Vänsterförbundet
VÄNST
20 11 9
Sannfinländarna
SAF
20 13 7
Självständighetspartiet
IP
20 16 4
För de
Fattigas väl
KA
5 - 5
Piratpartiet 20 15 5
Förändring
2011
20 16 4
Blåvita
Fronten
5 4 1
Finlands
Kommunistiska
Parti
FKP
20 13 7
Valmansföreningar 1 - 1

Val av medlemmar i Europaparlamentet förrättas 22–25.5.2014 i de 28 medlemsländerna i Europeiska unionen. I Finland är valdagen 25.5.2014. Förhandsröstningen förrättas i Finland 14–20.5 och utomlands 14–17.5.2014. Val av ledamöter till Europaparlamentet förrättas i alla medlemsstater enligt statens nationella lagstiftning. Dessutom ska bestämmelserna i EU:s valrättsakt följas. Totalt 751 medlemmar, av vilka 13 från Finland, väljs till parlamentet för en mandatperiod på fem år 2014–2019.

I Europaparlamentsvalet i Finland kan kandidater ställas upp av registrerade partier och valmansföreningar som grundats av röstberättigade personer. Partierna kan sinsemellan bilda valförbund och valmansföreningarna gemensamma listor. Varje parti eller valförbund kan ställa upp högst 20 kandidater, alla kandidater ställs riksomfattande upp i hela landet.


Källa: Europaparlamentsvalet 2014, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kimmo Moisio 09 1734 3239, Jaana Asikainen 09 1734 3506

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (401,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 30.4.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Europaparlamentsval [e-publikation].
ISSN=1798-2901. Uppställning av kandidater 2014. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.3.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/euvaa/2014/01/euvaa_2014_01_2014-04-30_tie_001_sv.html