Publicerad: 5.6.2019

Europaparlamentsvalet 2019, resultatet av kontrollräkningen

Valresultatet oförändrat efter kontrollräkningen. Samlingspartiet blev det största partiet i Europaparlamentsvalet med 20,8 procent av rösterna. Jämfört med föregående Europaparlamentsval ökade väljarstödet relativt sett mest hos Gröna förbundet, med 6,7 procentenheter. Centern tappade relativt sett flest röster. Partiets andel av rösterna var 6,2 procentenheter lägre än i det föregående EU-valet. Detaljerade uppgifter om valresultatet finns i Statistikcentralens PX-Web-databastjänst .

Partiernas väljarstöd i Europaparlamentsvalen 2009-2019 (%)

Partiernas väljarstöd i Europaparlamentsvalen 2009-2019 (%)

Av de stora partierna ökade väljarstödet hos De gröna, SDP och Sannfinländarna. Avvikande från riksdagsvalet var skillnaden mellan det största partiets väljarstöd och det näststörsta partiets väljarstöd tydlig, 4,8 procentenheter. Däremot var skillnaderna när det gäller De grönas, SDP:s, Sannfinländarnas och Centerns väljarstöd små, som störst 2,5 procentenheter. Samlingspartiet, Centern, Vänsterförbundet, SFP och Kristdemokraterna tappade sitt väljarstöd jämfört med det förra EU-valet. Grupperna utanför riksdagen fick totalt 3,1 procent av rösterna, dvs. 1,2 procentenheter fler än i det föregående valet.

Partiernas väljarstöd i Europaparlamentsvalen 1996-2019 (%)

Partiernas väljarstöd i Europaparlamentsvalen 1996-2019 (%)

Sju partier fick en representant till Europaparlamentet. Samlingspartiet fick tre platser i Europaparlamentet och behöll sitt platsantal. De gröna, SDP, Sannfinländarna och Centern fick två platser vardera. De gröna fick en plats till, SDP:s och Sannfinländarnas platsantal var oförändrat, medan Centern gick miste om en plats. Vänsterförbundet och SFP fick båda en plats, partiernas platsantal var oförändrat. Av riksdagspartierna blev Kristdemokraterna utan plats i Europaparlamentet.

Röster och mandat för de största partierna i Europaparlamentsvalen 2019, 2014, 2009 och 2004

Parti 2019
röster  
2014
röster  
2009
röster  
2004
röster  
2019
mandat  
2014
mandat  
2009
mandat  
2004
mandat  
Samlings-
partiet
SAML
380 460 390 376   386 416  392 771 3 3   3   4
Gröna
förbundet
GRÖNA
292 892 161 263   206 439   172 844 2 1   2   1
Finlands
Social-
demokratiska
Parti
SDP
267 603 212 781 292 051  350 525 2 2   2   3
Sann-
finländarna
SAF
253 176 222 457  162 930    8 900 2 2   1   0
Centern
i Finland
CENT
247 477 339 895  316 798  387 217 2 3   3   4
Vänster-
förbundet
VÄNST
126 063 161 074  98 690  151 291 1 1   0   1
Svenska
folkpartiet
i Finland
SFP
115 962 116 747  101 453  94 421 1 1   1   1
Krist-
demokraterna
i Finland
KD
89 204 90 586     69 458     70 845 0 0   1   0

Valdeltagandet bland röstberättigade bosatta i Finland var 42,7, dvs. 1,7 procentenheter högre än i förra EU-valet. Av röstberättigade män röstade 42,0 procent och av kvinnorna 43,4 procent. Sett till valkrets var valdeltagandet högst i Helsingfors valkrets (55,8 %) och lägst i Savolax-Karelens valkrets (36,4 %). I de enskilda kommunerna var valdeltagandet lägst i Hyrynsalmi (29,2 %) och högst i Grankulla (69,9 %).

Valdeltagandet i Europaparlamentsvalen 1996-2019, personer bosatta i Finland, %

Valdeltagandet i Europaparlamentsvalen 1996-2019, personer bosatta i Finland, %

Partianalys

I partianalysen granskas partiernas framgång i Europaparlamentsvalet år 2019 i områden som klassificerats med hjälp av olika bakgrundsvariabler.

I analysen används som bakgrundsvariabler områdets näringsstruktur, urbaniseringsgrad, inkomstnivå, relativt arbetslöshetstal samt antalet pensionärer. De använda bakgrundsvariablerna är inte ömsesidigt uteslutande av varandra. Till exempel beskriver områdets näringsstruktur och urbaniseringsgrad för sin del också områdets inkomstnivå.

Centerns väljarstöd var störst i områden där andelen pensionärer av befolkningen är stor. Också Sannfinländarnas, SDP:s och Kristdemokraternas väljarstöd koncentrerar sig i viss mån till områden där pensionärernas antal var större än i genomsnitt. På motsvarande sätt var Samlingspartiets och De grönas väljarstöd samt i mindre grad också Vänsterförbundets väljarstöd koncentrerat till områden där andelen pensionärer av befolkningen var mindre än i genomsnitt.

Partiernas väljarstöd i områden avgränsade enligt antalet pensionärer i Europaparlamentsvalet 2019, %

Partiernas väljarstöd i områden avgränsade enligt antalet pensionärer i Europaparlamentsvalet 2019, %

Tyngdpunkten för Centerns väljarstöd låg tydligt i glesbygdsområden, skillnaden i partiets väljarstöd i glesbygdsområden jämfört med bostadscentra och i synnerhet städer var betydlig. Också väljarstödet för Sannfinländarna var störst i glesbygdsområden, skillnaden i väljarstödet jämfört med andra områden grupperade efter urbaniseringsgrad var dock klart mindre än för Centern. Mätt med urbaniseringsgrad är Samlingspartiets, De grönas och Vänsterförbundets väljarstödsprofil likadan, väljarstödet var störst i städerna. Däremot var SDP:s väljarstöd störst i bostadscentra.

Partiernas väljarstöd i områden avgränsade enligt boendetäthet i Europaparlamentsvalet 2019, %

Partiernas väljarstöd i områden avgränsade enligt boendetäthet i Europaparlamentsvalet 2019, %

Centern, Sannfinländarna, SDP, Vänsterförbundet och Kristdemokraterna fick sitt väljarstöd i områden med genomsnittlig arbetslöshet eller högre arbetslöshet är i genomsnitt. Av de här partierna koncentrerades SDP:s väljarstöd klarare till områden med högre arbetslöshet än i genomsnitt. Samlingspartiets, De grönas och i synnerhet SFP:s väljarstödsprofil är den omvända mätt med relativt sysselsättningstal, partiernas väljarstöd var högst i områden med låg arbetslöshet.

Parternas väljarstöd i områden avgränsade enligt relativt sysselsättningstal i Europaparlamentsvalet 2019, %

Parternas väljarstöd i områden avgränsade enligt relativt sysselsättningstal i Europaparlamentsvalet 2019, %

Samlingspartiets och De grönas väljarstöd var störst i områden där inkomstnivån var högre än i genomsnitt, tyngdpunkten för Centerns väljarstöd låg däremot i områden med låg inkomstnivå. Tyngdpunkten för Sannfinländarnas, Vänsterförbundets och i synnerhet SDP:s väljarstöd låg i områden med genomsnittlig inkomstnivå, däremot var SFP:s väljarstöd lägst i just områden med genomsnittlig inkomstnivå.

Partiernas väljarstöd i områden avgränsade enligt inkomstnivå i Europaparlamentsvalet 2019, %

Partiernas väljarstöd i områden avgränsade enligt inkomstnivå i Europaparlamentsvalet 2019, %

Samlingspartiets, De grönas och Vänsterförbundets väljarstödsprofil är likadan mätt med näringsstrukturen i områdena. Tyngdpunkten för De grönas väljarstöd ligger tydligare i serviceområden än för andra partier.

Tyngdpunkten för Centerns väljarstöd ligger klart i lantbruksdominerade områden, sett till näringsstruktur. I övriga områden var partiets väljarstöd klart lägre. SDP.s väljarstöd var störst i industriområden, partiets väljarstöd var lägre i lantbruks- och serviceområden. Sannfinländarnas väljarstöd var starkast i industri- och lantbruksområden.

Partiernas väljarstöd i områden avgränsade enligt näringstruktur i Europaparlamentsvalet 2019, %

Partiernas väljarstöd i områden avgränsade enligt näringstruktur i Europaparlamentsvalet 2019, %

Databastabeller


Källa: Europaparlamentsvalet 2019, Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Fredriksson 029 551 2696, Jaana Asikainen 029 551 3506, vaalit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (445,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 5.6.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Europaparlamentsval [e-publikation].
ISSN=1798-2901. 2019. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.3.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/euvaa/2019/euvaa_2019_2019-06-05_tie_001_sv.html