Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Publicerad: 27.6.2014

Antalet avgjorda ärenden i hovrätterna minskade med 5 procent år 2013

Hovrätterna avgjorde 9 700 ärenden år 2013, vilket är 5 procent färre än året innan. Av de behandlade ärendena var 6 100 straffrättsliga ärenden, 1 800 tvistemål och 1 700 ansökningsärenden. I likhet med året innan var största delen av brottmålen egendomsbrott, brott mot liv och hälsa samt trafikbrott. År 2013 inkom 9 700 ärenden till hovrätterna, dvs. 0,9 procent färre än året innan. Uppgifterna framgår av de siffror som publicerats av Statistikcentralen.

Avgjorda mål och ärenden i hovrätterna 2002–2013

Avgjorda mål och ärenden i hovrätterna 2002–2013

Hovrätterna ändrade tingsrättens beslutsskäl och slutresultat p.g.a. ny bevisvärdering eller annan orsak i 27 procent av alla ärenden. I 31 procent av fallen ändrade hovrätterna inte underrättens avgörande och i 11 procent ändrades bara beslutsskälen. Beslutsskälen och slutresultatet ändrades oftare i straffrättsliga ärenden (29 %) än i civilmål (22 %).

I början av år 2011 infördes vid besvär från tingsrätten till hovrätten istället för sållningsförfarandet ett system med tillstånd till fortsatt handläggning. Under år 2013 beviljade hovrätterna inte tillstånd till fortsatt handläggning i 1 671 ärenden. Största delen av dessa, över 86 procent, var straffrättsliga ärenden.

Vid huvudförhandling, dvs. muntlig förhandling, avgjordes 2 921 ärenden, vilket är 30 procent av alla ärenden. År 2013 var 68 procent av ärendena i huvudförhandling brottmål. Av brottmålen kom särskilt många grova eller allvarliga brott, såsom brott mot liv, sexualbrott och grova egendomsbrott, upp i huvudförhandling. Av tvistemålen kom relativt sett flest ärenden gällande fast egendom samt tjänstgöringsavtal, uppdrag och avtal om arbetsresultat (exkl. fordringar för ovan nämnda) upp i huvudförhandling.

Behandlingstiderna alltjämt kortare

Behandlingstiderna för ärenden i hovrätterna har förkortats under hela 2000-talet. Under början av 2000-talet var den genomsnittliga behandlingstiden över 8 månader, medan den nu är bara 5,7 månader. Behandlingarna som varat mer än ett år har minskat särskilt mycket. För tio år sedan varade var fjärde behandling åtminstone ett år, men år 2013 bara var nionde.

Behandlingen av straffrättsliga ärenden tog i genomsnitt 5,7 månader år 2013. Av de straffrättsliga ärendena varade behandlingen längst i flera egendomsbrott och miljöbrott. Bl.a. trafikbrott och s.k. övriga ärenden, t.ex. tvångsmedelärenden och klagan över brottmål, behandlades betydligt snabbare än genomsnittet.

Den genomsnittliga behandlingstiden av civilmål i hovrätterna var 6,2 månader. Behandlingen av tvistemål tog i genomsnitt 8,4 månader och behandlingen av ansökningsärenden i genomsnitt 4,1 månader. Av tvistemålen tog behandlingen av ärenden gällande immateriella rättigheter, försäkringsavtal och fast egendom längst tid. Av ansökningsärendena behandlades bl.a. ärenden gällande frigivning av långtidsfångar längre än genomsnittet.


Källa: Rättsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Hiltunen 029 551 3314, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (234,3 kB)

Tabeller

Tabellbilagor


Uppdaterad 27.6.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Hovrätternas avgöranden [e-publikation].
ISSN=1798-4858. 2013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 11.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/hovoikr/2013/hovoikr_2013_2014-06-27_tie_001_sv.html