Julkaistu: 5.6.2014

Innovaatiotoiminta yleisintä suurilla kansainvälisesti toimivilla yrityksillä

Tilastokeskuksen toteuttaman EU-tutkimuksen mukaan Suomessa toimivien yritysten harjoittaman innovaatiotoiminnan yleiskuva oli vuosina 2010–2012 edelleen aiemman kaltainen. Suhteellisesti eniten innovoivat suuret ja kansainvälisesti toimivat yritykset. Kotimaisilla markkinoilla toimivista yrityksistä kolmannes ilmoitti tuotteisiin tai prosesseihin liittyneestä innovaatiotoiminnasta, kun kansainvälisillä markkinoilla toimivista vastaava, innovaatiotoimintaa ilmoittaneiden osuus oli 60 prosenttia.

Innovaatiotoiminnan yleisyys henkilöstön suuruusluokan mukaan 2010–2012, osuus yrityksistä

Innovaatiotoiminnan yleisyys henkilöstön suuruusluokan mukaan 2010–2012, osuus yrityksistä

Tutkimuksen pienimmistä yrityksistä eli 10–49 henkilöä työllistävistä noin neljännes ilmoitti tuoneensa markkinoille tuoteinnovaatioita tarkasteluajanjaksolla. Keskikokoisissa yrityksissä osuus oli 41 prosenttia ja suurimmissa eli vähintään 250 henkilöä työllistävissä 64 prosenttia. Kaikkiaan tuotteisiin ja prosesseihin liittyvää innovaatiotoimintaa harjoitti vajaa puolet, 45 prosenttia yrityksistä pienimpien yritysten osalta osuuden oltua 40 prosenttia, keskisuurten osalta 57 prosenttia ja suurissa 73 prosenttia. Myös markkinointi- ja organisaatioinnovaatioiden käyttöönotosta suuret yritykset ilmoittivat pieniä yleisemmin.

Tuotteisiin ja prosesseihin liittyvä innovaatiotoiminta henkilöstön suuruusluokan mukaan 2010–2012, osuus tuotteisiin ja prosesseihin liittyvää innovaatiotoimintaa harjoittaneista

Tuotteisiin ja prosesseihin liittyvä innovaatiotoiminta henkilöstön suuruusluokan mukaan 2010–2012, osuus tuotteisiin ja prosesseihin liittyvää innovaatiotoimintaa harjoittaneista

Myös innovaatiotoimintaa ilmoittaneilla toiminnan intensiteetti kasvoi kokoluokan kasvaessa. Suuret yritykset ilmoittivat erilaisista innovaatiotoimista pieniä yleisemmin ja innovaatiotoiminnan erilaiset tietolähteet ja myös yhteistyökumppanit arvioitiin suurten yritysten toimesta pieniä yrityksiä yleisemmin tärkeiksi. Suuret yritykset ilmoittivat saaneensa myös innovaatiotoiminnan julkista rahoitustukea pieniä yrityksiä yleisemmin.

Edelläkävijyys, tuotteiden kompleksisuus ja salassapito ovat innovaatioiden muodollisia suojauskeinoja laajemmin noteerattuja keinoja innovaatioiden kilpailukyvyn edistämisessä ja ylläpitämisessä. Neljä viidestä vuosina 2010–2012 tuote- tai prosessi-innovaatioita käyttöön ottaneesta piti edelläkävijyyttä merkittävänä (merkitys suuri tai kohtalainen) suojauskeinona ja yli puolet arvioi salassapidon ja tuotteiden kompleksisuuden merkitykseltään suureksi tai kohtalaiseksi keinoksi innovaation kilpailukyvyn turvaamisessa. Patentointi, mallioikeuden rekisteröinti ja muun muassa tekijänoikeus ovat tulosten perusteella vaihtoehtoisia suojaustapoja huomattavasti harvemmalle yritykselle.

Kaikkiaan lähes kolmasosalla tutkimuksen yrityksistä oli hankintasopimuksia vuosina 2010–2012 tuotteiden tuottamiseksi julkiselle sektorille – joko kotimaisille tai ulkomaisille julkisen sektorin organisaatioille. Kahdeksan prosenttia yrityksistä, joilla oli hankintasopimus, ilmoitti harjoittaneensa innovaatiotoimintaa osana hankintasopimusta niin, että innovaatioita edellytettiin sopimuksessa. Yrityksistä, joilla oli hankintasopimus, kaikkiaan 16 prosenttia ilmoitti hankintasopimuksen toteuttamiseen liittyneestä innovaatiotoiminnasta ilman että innovaatioita edellytettiin sopimuksessa.

Hankintasopimuksiin liittyvää innovaatiotoimintaa oli yleisimmin ohjelmistotoimialalla, arkkitehti- ja insinööripalveluissa sekä tietopalvelutoiminnassa – näistä jokaisella alalla yleisemmin niin, ettei innovaatioita edellytetty hankintasopimuksessa.


Lähde: Innovaatiotoiminta 2012, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi 09 1734 3263 (9.6.2014 => 029 551 3263), tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (635,3 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 5.6.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2012/inn_2012_2014-06-05_tie_001_fi.html