Publicerad: 31.3.2014

De preliminära uppgifterna om offentliga sektorns underskott och skuld för år 2013 reviderades något

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter reviderades uppgifterna om den offentliga sektorns underskott och skuld något jämfört med uppgifterna från början av mars. Bakom revideringen låg de uppdaterade uppgifterna om statens skatteinkomster, transfereringar mellan staten och kommunerna samt offentliga sektorns skuld för år 2013, vilket ledde till att underskottet ökade med 195 miljoner euro och skulden med 35 miljoner euro. Detta framgår av de uppgifter som Statistikcentralen rapporterade till Eurostat.

Den finländska offentliga sektorns underskott (-) och skuld, i procent av BNP

Den finländska offentliga sektorns underskott (-) och skuld, i procent av BNP

EDP-skulden, dvs. den konsoliderade bruttoskulden, för den offentliga sektorn i Finland ökade under år 2013 med 7 miljarder euro till 110,2 miljarder euro. Skuldens förhållande till bruttonationalprodukten steg från 53,6 procent året innan till 57 procent. Den offentliga sektorns underskott i förhållande till bruttonationalprodukten steg till 2,1 procent, då underskottet året innan var 1,8 procent. Enligt förhandsuppgifterna var den offentliga sektorns underskott och skuld fortfarande lägre än de referensvärden som anges i EU:s stabilitets- och tillväxtavtal.

År 2013 visade den offentliga sektorns finansiella ställning ett underskott på 4,1 miljarder euro. Statsförvaltningens underskott var nästan oförändrat och uppgick till 6,5 miljarder euro. Lokalförvaltningens underskott minskade med 0,5 miljarder euro till 1,7 miljarder euro. Detta berodde på att skatteinkomsterna ökade och utgiftsökningen avtog. Arbetspensionsanstalterna och de övriga socialskyddsfonderna visade ett överskott på 4,1 miljarder euro, vilket var 1,1 miljarder mindre än år 2012. Till detta bidrog främst det faktum att de utbetalda pensionerna ökade mer än pensionsintäkterna.

År 2013 ökade den offentliga sektorns icke-konsoliderade bruttoskuld med 7,2 miljarder euro från året innan. Statsskulden ökade med 5,0 miljarder euro och kommunernas skuld med 2,2 miljarder euro. Den offentliga sektorns interna skulder ökade med 0,2 miljarder euro. EDP-skulden beskriver den offentliga sektorns skuld till de övriga sektorerna inom ekonomin och till utlandet, och dess utveckling påverkas av förändringar av både den icke-konsoliderade bruttoskulden och den offentliga sektorns interna skulder. Statsförvaltningens EDP-skuld har reviderats något gällande åren 2009-2012 beroende på att Eurostat utfärdat anvisningar om bokföring av EU-kommissionens inlåning som inlåningsskulder. Tidigare har de bokförts i posten övriga skulder, som inte räknas med i EDP-skulden.

I den offentliga sektorns räkenskaper statistikförs genom Eurostats beslut den skuld som upptagits av den tillfälliga Europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten (EFSF) som en del av den offentliga skulden i de medlemsländer som beviljat garantier. Det lån som mottagarlandet erhåller genom EFSF statistikförs som om det hade erhållits av de euroländer som beviljat garantierna, och dessa länder står då motsvarande summa i skuld till EFSF. Till följd av detta ökar EDP-bruttoskulden hos de euroländer som beviljat garantier, medan nettoskulden förblir oförändrad, eftersom länderna har en lika stor fordring på mottagarlandet. Varje lands offentliga skuld för lån beviljade av EFSF beräknas genom att lånet som mottagarlandet erhållit divideras med en fördelningsnyckel (baserar sig på andelar av ECB:s kapital hos de medlemsländer som deltar i stödpaketet).

För år 2013 har skulder till ett belopp på 3 426 miljoner euro, som EFSF har beviljat mottagarländer, bokförts i skulden för den offentliga sektorn i Finland. I slutet av år 2012 uppgick summan till 2 702 miljoner euro. Motsvarande gäller inte för Europeiska stabilitetsmekanismen (ESM).

Begreppet ”den offentliga sektorns underskott”, som används i statistiken, följer förfarandet vid alltför stora underskott (EDP) i Europeiska unionens stabilitets- och tillväxtpakt. Detta s.k. EDP-underskott motsvarar det finansiella sparandet enligt de offentliga sektorräkenskaperna i nationalräkenskaperna (ENS95), med undantag av ränteströmmar som grundar sig på swap- och ränteterminskontrakt. Dessa bokförs i EDP-underskottsrapporten som en del av räntorna, men i nationalräkenskaperna som förändringar av finansiella derivat på skuldsidan. År 2013 var inverkan av skillnaden i metoder 0,3 procent av BNP. Nettoutlåningen enligt sektorräkenskaperna ENS95 var enligt de preliminära uppgifterna -2,5 procent av BNP.

Det finns en viss begreppsmässig skillnad mellan den offentliga sektorns EDP-skuld och, t.ex. när det gäller staten, den statsskuld som Statskontoret publicerar. Statens EDP-skuld omfattar dessutom lån som den tillfälliga finansiella stabiliseringsfaciliteten EFSF beviljat mottagarländerna (enligt ovan), erhållna säkerhetsdepositioner i anslutning till derivatkontrakt, kärnavfallshanteringsfondens kapital, skulder vid investeringar i livscykelprojekt och mynt i omlopp. I nationalräkenskaperna är också statsförvaltningssektorn ett vidare begrepp än budget- och fondekonomin, eftersom den dessutom bl.a. omfattar universiteten, Solidium och Rundradion. Då man beaktar dessa skillnader fås statsförvaltningens icke-konsoliderade bruttoskuld enligt EDP-begreppet (Tabellbilaga 3), dvs. år 2013 Statskontorets statsskuld 89,7 miljarder euro + de begreppsmässiga skillnaderna mellan skulderna 9,1 miljarder euro + skillnaderna pga. sektoravgränsningen 0,7 miljarder euro = statsförvaltningens icke-konsoliderade bruttoskuld 99,5 miljarder euro. Värderingsprincipen i båda skuldbegreppen är det nominella värdet, där effekten av valutaväxlingsavtal har beaktats.

Eurostat kontrollerar under de närmaste veckorna de uppgifter om underskott och skuld som medlemsländerna rapporterat. I detta sammanhang kan det ske ändringar i de uppgifter som Statistikcentralen rapporterat. Om så skulle ske, publiceras de uppdaterade uppgifterna på denna statistiks sidor den 23 april, samma dag som Eurostat offentliggör uppgifterna.


Källa: Den offentliga sektorns underskott och skuld. Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Lehmuskoski 09 1734 2708, Jukka Hytönen 09 1734 3484, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (253,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 31.3.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns underskott och skuld [e-publikation].
ISSN=1799-5906. 2013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jali/2013/jali_2013_2014-03-31_tie_001_sv.html