Publicerad: 31.3.2016

Den offentliga sektorns underskott 2,7 procent och skuld 63,1 procent i förhållande till bruttonationalprodukten år 2015

Enligt de preliminära uppgifter som Statistikcentralen rapporterar till Eurostat var den offentliga sektorns underskott i förhållande till bruttonationalprodukten 2,7 procent år 2015. Underskottet var sålunda lägre än referensvärdet i EU:s stabilitets- och tillväxtavtal, som är tre procent i förhållande till bruttonationalprodukten. År 2015 ökade däremot den offentliga sektorns EDP-skuld, dvs. den konsoliderade bruttoskulden, och låg över referensvärdet på 60 procent. Den var 63,1 procent i förhållande till bruttonationalprodukten.

Offentliga sektorns EDP-underskott (-), i procent av BNP

Offentliga sektorns EDP-underskott (-), i procent av BNP

Den offentliga sektorns underskott, dvs. nettoupplåningen enligt nationalräkenskaperna, uppgick år 2015 till 5,7 miljarder euro. Jämfört med år 2014 förbättrades den offentliga sektorns finansiella ställning med 850 miljoner euro. Statsförvaltningens underskott minskade från året innan med 1 372 miljoner euro och lokalförvaltningens med 187 miljoner euro. Socialskyddsfonderna indelas i arbetspensionsanstalter och andra socialskyddsfonder. Arbetspensionsanstalternas överskott minskade i likhet med tidigare år, nu med 541 miljoner euro. Övriga socialskyddsfonder visade ett underskott för andra året i följd. Deras finansiella ställning försvagades med 168 miljoner euro från föregående år och uppgick till -823 miljoner euro år 2015.

Offentliga sektorns EDP-skuld, i procent av BNP

Offentliga sektorns EDP-skuld, i procent av BNP

Den offentliga sektorns konsoliderade bruttoskuld (EDP-skuld) var 130,7 miljarder euro i slutet av år 2015. År 2015 ökade skulden med 9,0 miljarder euro. Statsförvaltningens andel av ökningen av den konsoliderade skulden var 7,2 miljarder euro, lokalförvaltningens 0,9 miljarder euro och socialskyddsfondernas 0,8 miljarder euro. EDP-skulden beskriver den offentliga sektorns skuld till de övriga sektorerna inom ekonomin och till utlandet, och dess utveckling påverkas av förändringar av både den icke-konsoliderade bruttoskulden och den offentliga sektorns interna skulder.

De preliminära uppgifterna om den offentliga sektorns underskott och skuld för år 2015 publicerades första gången 16.3.2016, i Nationalräkenskaperna och Den offentliga sektorns skuld kvartalsvis. De här publicerade uppgifterna är desamma, dvs. reviderade uppgifter har inte inkommit sedan dess.

Eurostat kontrollerar under de närmaste veckorna de uppgifter om underskott och skuld som medlemsländerna rapporterat. I detta sammanhang kan det ske ändringar i de uppgifter som Statistikcentralen rapporterat. Om så sker, publiceras de uppdaterade uppgifterna på denna statistiks sidor den 21 april, samma dag som Eurostat offentliggör uppgifterna.

Innehåll och begrepp i statistiken

Med den offentliga sektorns över-/underskott avses nettoutlåning/nettoupplåning enligt nationalräkenskapernas sektorkonton, dvs. skillnaden mellan de totala inkomsterna och de totala utgifterna. Till exempel när det gäller lokalförvaltningen avviker begreppet från de sektortillhöriga kommunernas och samkommunernas över-/underskott enligt räkenskapsperiodens resultaträkningar. En viktig skillnad har att göra med investeringarna som i nationalräkenskaperna utgiftsförs som sådana.

I den offentliga sektorns räkenskaper statistikförs den skuld som upptagits av den tillfälliga Europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten (EFSF), genom Eurostats beslut, som en del av den offentliga skulden i de medlemsländer som beviljat garantier. Det lån som mottagarlandet erhåller genom EFSF statistikförs som om det hade erhållits av de euroländer som beviljat garantierna, och dessa länder står då motsvarande summa i skuld till EFSF. Till följd av detta ökar EDP-bruttoskulden hos de euroländer som beviljat garantier, medan nettoskulden förblir oförändrad, eftersom länderna har en lika stor fordring på mottagarlandet. Varje lands andel av den offentliga sektorns skuld för lån beviljade av EFSF beräknas genom att lånet som mottagarlandet erhållit divideras med en fördelningsnyckel (baserar sig på andelar av ECB:s kapital hos de medlemsländer som deltar i stödpaketet).

I slutet av år 2015 har skulder till ett belopp på 3 401 miljoner euro, på basis av de lån som EFSF beviljat, bokförts i skulden för den offentliga sektorn i Finland. I slutet av år 2014 var beloppet 3 611 miljoner euro. Motsvarande gäller inte för Europeiska stabilitetsmekanismen (ESM).

Statsförvaltningens EDP-skuld avviker begreppsmässigt från den statsskuld som Statskontoret publicerar. Statens EDP-skuld omfattar dessutom lån som den tillfälliga finansiella stabiliseringsfaciliteten EFSF beviljat mottagarländerna, erhållna säkerhetsdepositioner i anslutning till derivatkontrakt, kärnavfallshanteringsfondens kapital, skulder vid investeringar i livscykelprojekt och mynt i omlopp. I nationalräkenskaperna är också statsförvaltningen ett vidare begrepp än budget- och fondekonomin, eftersom den dessutom bl.a. omfattar universiteten, Solidium, Rundradion och affärsverket Senatfastigheter. Då man beaktar dessa skillnader fås statsförvaltningens icke-konsoliderade bruttoskuld enligt EDP-begreppet (tabellbilaga 3), dvs. år 2015 Statskontorets statsskuld 99,8 miljarder euro + de begreppsmässiga skillnaderna mellan skulderna 11,2 miljarder euro + skillnaderna pga. sektoravgränsningen 3,4 miljarder euro = statsförvaltningens icke-konsoliderade bruttoskuld 114,4 miljarder euro. Värderingsprincipen i båda skuldbegreppen är det nominella värdet, där effekten av valutaväxlingsavtal har beaktats.

En förteckning över de enheter som ingår i den offentliga sektorn finns på finska på adressen http://www.stat.fi/meta/luokitukset/_linkki/julkisyhteisot.html . Beslut om de mest betydande sektorklassificeringsfallen finns på adressen http://www.stat.fi/meta/luokitukset/_linkki/soveltamisp.html .


Källa: Den offentliga sektorns underskott och skuld. Statistikcentralen

Förfrågningar: Niina Suutarinen 029 551 2307, Jukka Hytönen 029 551 3484, financial.accounts@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (227,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 31.3.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns underskott och skuld [e-publikation].
ISSN=1799-5906. 2015. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jali/2015/jali_2015_2016-03-31_tie_001_sv.html