Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Kuluttajien luottamus 2020, heinäkuu

Julkaistu: 28.4.2014

Kuluttajien luottamus heikkeni huhtikuussa

Kuluttajien luottamusindikaattori oli huhtikuussa 3,7, kun se maaliskuussa oli 8,5 ja helmikuussa 8,3. Viime vuoden huhtikuussa luottamusindikaattori sai arvon 6,4. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on 12,1. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 1. - 16. huhtikuuta 1 311 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattorin kaikki neljä osatekijää heikkenivät hieman huhtikuussa maaliskuuhun ja viime vuoden huhtikuuhun verrattuna. Odotukset oman ja Suomen talouden kehityksestä olivat vaisut ja arviot työttömyydestä synkät. Näkemykset omista säästämismahdollisuuksista laskivat pitkän ajan keskimääräiselle tasolle.

Kuluttajat pitivät huhtikuussa ajankohtaa edelleen otollisempana lainanotolle kuin säästämiselle tai varsinkaan kestotavaroiden ostamiselle. Työlliset kuluttajat kokivat huhtikuussa jonkin verran myös omakohtaista työttömyyden uhkaa.

Oma ja Suomen talous

Huhtikuussa 28 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Hieman useampi eli 30 prosenttia kuluttajista puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat maaliskuussa 31 ja 26 prosenttia.

Oman taloutensa kohentumiseen luotti huhtikuussa 22 prosenttia kuluttajista ja 15 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa.

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Työttömyys ja inflaatio

Kuluttajista 58 prosenttia arvioi huhtikuussa, että työttömyys lisääntyy seuraavan vuoden aikana, ja 12 prosenttia uskoi työttömyyden vähenemiseen. Vastaavat osuudet olivat maaliskuussa 51 ja 14 prosenttia ja vuosi sitten 51 ja 17 prosenttia.

Työllisistä 22 prosenttia arvioi huhtikuussa työttömyyden uhan viime kuukausina kasvaneen omalla kohdallaan ja 9 prosenttia uskoi uhan vähentyneen. Työllisistä 48 prosenttia arvioi työttömyyden uhan pysyneen ennallaan ja 21 prosenttia koki, ettei heillä ole lainkaan vaaraa joutua työttömäksi.

Kuluttajat arvioivat huhtikuussa, että kuluttajahinnat nousevat 2,4 prosenttia seuraavien 12 kuukauden aikana. Viime vuoden huhtikuussa vastaava arvio oli 3,2 prosenttia. Inflaatio-odotuksen pitkän ajan keskiarvo on 2,3 prosenttia.

Kestotavaroiden ostaminen

Kuluttajista 37 prosenttia piti huhtikuussa kestotavaroiden ostamista kannattavana. Vuoden sisällä tavallista harvempi eli 14 prosenttia kotitalouksista aikoi joko melko tai hyvin varmasti ostaa auton ja vain 6 prosenttia asunnon. Kotitalouksista 21 prosenttia suunnitteli käyttävänsä rahaa asuntonsa peruskorjaamiseen vuoden sisällä.

Säästäminen ja lainanotto

Huhtikuussa 52 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa hyvänä säästämiselle. Kotitalouksista 61 prosentilla oli jäänyt rahaa säästöön ja 73 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana. Vastaavat osuudet olivat vielä kuukautta aiemmin 66 ja 80 prosenttia. Etupäässä säästetään pahanpäivän varalle tai velanhoitoa tai lomanviettoa varten. Suosittujen määräaikais- tai sijoitustilien jälkeen tavallisimpia sijoituskohteita ovat sijoitusrahastot ja vakuutukset.

Lainan ottamisen arvioi huhtikuussa kannattavaksi 56 prosenttia kuluttajista. Kotitalouksista keskimääräistä harvempi eli 10 prosenttia suunnitteli ottavansa lainaa vuoden sisällä.

Kuluttajien näkemykset taloudesta

  Keskiarvo 10/1995- Maksimi 10/1995- Minimi 10/1995- 04/2013 03/2014 04/2014 Näkymä
A1 Kuluttajien luottamusindikaattori = (B2+B4+B7+D2)/4 12,1 22,9 -6,5 6,4 8,5 3,7 --
B2 Oma talous 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 8,5 14,1 2,3 5,6 5,5 4,2 --
B4 Suomen talous 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 3,5 25,3 -27,1 -1,6 1,0 -2,5 -
B6 Inflaatio 12 kk:n kuluttua (prosenttia) 2,3 4,6 0,6 3,2 2,7 2,4  
B7 Työttömyys Suomessa 12 kk:n kuluttua (saldoluku) -2,2 27,6 -51,1 -19,1 -20,5 -25,5 --
B8 Työttömyyden uhka omalla kohdalla nyt (saldoluku) -0,4 7,6 -18,8 -2,5 -5,9 -9,3 --
C1 Ajankohdan otollisuus kestotavaroiden ostamiseen (saldoluku) 18,6 41,8 -14,2 0,4 2,7 1,9 --
C2 Ajankohdan otollisuus säästämiseen (saldoluku) 11,3 36,8 -19,6 5,9 6,6 3,7 -
C3 Ajankohdan otollisuus lainanottoon (saldoluku) 17,0 42,0 -47,1 14,8 12,6 10,6 -
D2 Kotitalouden säästämismahdollisuudet 12 kk:n sisällä (saldoluku) 38,7 52,2 10,9 40,9 48,2 38,7 =

Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Kuluttajien luottamusindikaattori on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja +100:n välillä – mitä korkeampi (positiivinen) lukema, sitä valoisampi näkemys taloudesta.

Näkymä -sarakkeen selitykset: ++ Näkymä hyvin valoisa, + Näkymä valoisa, = Näkymä neutraali, - Näkymä huono, -- Näkymä hyvin huono. Saldoluvun poikkeamaa keskiarvosta verrattu keskihajontaan.

Tutkimuksen perusjoukko ja otos

Kuluttajabarometrin perusjoukkoon kuuluu 4,4 miljoonaa 15–84-vuotiasta henkilöä ja heidän 2,6 miljoonaa kotitalouttaan Suomessa. Perusjoukkoa laajennettiin 75–84-vuotiailla tammikuusta 2012 alkaen. Tutkimuksen brutto-otoskoko on kuukausittain 2 350 henkilöä (aiemmin 2 200 henkilöä).

Huhtikuussa kuluttajabarometrin vastauskato oli 44,2 prosenttia. Vastauskato sisältää tutkimuksesta kieltäytyneiden tai muuten estyneiden lisäksi henkilöt, joita ei onnistuttu tavoittamaan.

Perusjoukon laajennuksen eli 75–84-vuotiaiden henkilöiden vastausten arvioidaan heikentäneen kuluttajien luottamusindikaattorin arvoa runsaalla yhdellä yksiköllä tammikuusta 2012 alkaen. Pääasiassa tämä on johtunut yhden osatekijän, kotitalouden säästämismahdollisuuksien saldoluvun laskusta. Perusjoukon laajennus on lisäksi vaikuttanut jonkin verran kodintekniikan omistusta koskeviin tuloksiin.

EU-tulokset

Kaikkien EU-maiden (kausitasoitetut) barometritulokset julkaistaan EU:n komission sivuilla: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results; http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/index_en.htm


Lähde: Kuluttajabarometri 2014, huhtikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo 09 1734 3598, Tara Junes 09 1734 3503, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (472,7 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 28.4.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. huhtikuu 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.8.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kbar/2014/04/kbar_2014_04_2014-04-28_tie_001_fi.html