Julkaistu: 14.2.2017

Oppilaitosten määrä laski edelleen, peruskoulut aiempaa suurempia

Tilastokeskuksen koulutuksen järjestäjärekisterin ja oppilaitosrekisterin tietojen mukaan vuoden 2016 lopussa oli toiminnassa 737 aktiivista koulutuksen järjestäjää ja 3 395 oppilaitosta, joissa opiskeli yhteensä 1,85 miljoonaa opiskelijaa. Peruskouluja oli toiminnassa 2 339 kappaletta, joista alle 100 oppilaan kouluja oli 789 kappaletta. Peruskoulujen määrä on kymmenessä vuodessa vähentynyt 24 prosenttia.

Peruskoulujen lukumäärä mitattuna oppilasmäärän mukaan 2007–2016

Peruskoulujen lukumäärä mitattuna oppilasmäärän mukaan 2007–2016
Peruskouluja oli toiminnassa 2 339 ja niissä opiskeli yhteensä 532 700 oppilasta. Peruskouluasteen erityiskouluja oli 75 ja niissä oli 4 400 oppilasta. Peruskouluja ja peruskouluasteen erityiskouluja lakkautettiin tai yhdistettiin toiseen oppilaitokseen 72. Näistä alle 20 oppilaan oppilaitoksia oli 10, 20–49 oppilaan oppilaitoksia 17 ja vähintään 50 oppilaan oppilaitoksia 35. Eniten peruskouluja ja peruskouluasteen erityiskouluja lakkautettiin Etelä-Pohjanmaan maakunnassa.

Peruskoululaiset opiskelevat aiempaa suuremmissa oppilaitoksissa. Kymmenessä vuodessa alle 100 oppilaan peruskoulujen määrä on vähentynyt 43 prosentilla, kun taas yli 500 oppilaan peruskoulujen määrä on kasvanut 54 prosentilla. Vuonna 2007 yli 500 oppilaan peruskouluja oli 151 kappaletta, kun taas vuonna 2016 vastaava luku oli 233 kappaletta. Yli 500 oppilaan peruskoulujen osuus kaikista peruskouluista on kymmenessä vuodessa kasvanut 10 prosenttiyksikköä.

Koululaitoksen oppilaitokset ja opiskelijamäärät oppilaitostyypin mukaan 2016

Oppilaitostyyppi Oppilaitoksia Muutos edellisestä vuodesta 1) Opiskelijoita 2)
11 Peruskoulut 2 339 -58 532 700
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 75 -10 4 400
15 Lukiot 342 -8 112 200
19 Perus- ja lukioasteen koulut 41 - 27 800
21 Ammatilliset oppilaitokset 99 -3 164 500
22 Ammatilliset erityisoppilaitokset 6 - 5 100
23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset 27 -2 29 900
24 Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset 23 -3 30 200
28 Palo-,poliisi- ja vartiontialan opp. 1 - 300
29 Sotilasalan ammatilliset oppilaitokset 6 -  
41 Ammattikorkeakoulut 26 - 144 400
42 Yliopistot 14 - 158 700
43 Sotilaskorkeakoulut 1 - 900
61 Musiikkioppilaitokset 86 - 65 200
62 Liikunnan koulutuskeskukset 14 - 5 700
63 Kansanopistot 74 -2 18 500
64 Kansalaisopistot 183 -2 482 400
65 Opintokeskukset 12 - 34 900
66 Kesäyliopistot 20 - 28 100
99 Muut oppilaitokset 6 - 500
Yhteensä 3 395 -88 1 846 400
1) Tarkempi muutos on kuvattu liitetaulukossa 1. Koululaitoksen oppilaitoksiin tehdyt muutokset edellisestä vuodesta oppilaitostyypin mukaan 2016.
2) Opiskelijamäärätieto on pääsääntöisesti 20.9.2016 tilanteen mukainen ja se sisältää oppilaitostyyppiin kuuluvien oppilaitosten kaikkien opiskelijoiden määrän koulutusasteesta riippumatta. Lukiokoulutuksen, ammattikorkeakoulutuksen, yliopistokoulutuksen sekä ammatillisen koulutuksen tiedot ovat ennakkotietoja.

Koulutuksen järjestäjiä oli 11 vähemmän kuin vuonna 2015. Koulutuksen järjestäjistä 46 prosenttia oli kuntia tai kuntayhtymiä, 6 prosenttia valtion yksiköitä ja 45 prosenttia yksityisiä. Loput 3 prosenttia koulutuksen järjestäjistä toimi Ahvenanmaan maakunnassa. Vuonna 2016 koulutuksen järjestäjärekisteriin lisättiin 1 uusi koulutuksen järjestäjä. Oppilaitoksia oli 88 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Vuoden 2016 ennakkotietojen perusteella tutkintotavoitteisessa koulutuksessa opiskeli 1,29 miljoonaa opiskelijaa. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen koulutustilastoihin. Aiheeseen liittyviä tietoja julkaistaan Tilastokeskuksen oppilaitosten opiskelijat ja tutkinnot, esi- ja peruskouluopetus, lukiokoulutus, ammatillinen koulutus, ammattikorkeakoulukoulutus, yliopistokoulutus ja oppilaitosten aikuiskoulutus -tilastojen internet-sivuilla.


Lähde: Koulutustilastot.Tilastokeskus

Lisätietoja: Mika Witting 029 551 3571, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (255,5 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 14.2.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3796. 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.7.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kjarj/2016/kjarj_2016_2017-02-14_tie_001_fi.html