Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Julkaistu: 7.11.2014

Kuntien käyttökustannusten kasvu hidastui vuonna 2013

Kuntien käyttökustannukset, ilman liikelaitoksia, kasvoivat 3,7 prosenttia vuonna 2013 eli 1,4 miljardia euroa edellisestä vuodesta. Käyttökustannusten kasvu hiipui vuodesta 2012, jolloin kasvua oli 5,3 prosenttia. Sosiaali- ja terveystoimen kustannukset, ilman Kainuun maakunnan kuntia, kasvoivat 4,4 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen julkaisemasta kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastosta, jota varten kerättiin tietoja kaikilta 320 kunnalta ja 155 kuntayhtymältä.

Kuntien käyttökustannukset ja -tuotot vuonna 2013, miljoonaa euroa 1)

  Käyttökustannukset 2) Käyttötuotot 2)
2012,
milj. €
2013,
milj. €
Muutos, % 2013,
milj. €
Muutos, %
Yleishallinto yhteensä 1 513 1 263 -16,5 428 3,2
     Ilman Kainuun maakunnan kuntia 1 235 1 246 0,9 423 3,5
Sosiaali- ja terveystoimi yhteensä 21 368 22 581 5,7 2 981 1,8
     Ilman Kainuun maakunnan kuntia 21 308 22 248 4,4 2 971 1,8
Opetus- ja kulttuuritoimi yhteensä 8 278 8 499 2,7 712 1,6
Muut palvelut yhteensä 7 452 7 689 3,2 6 050 4,1
Käyttötalous yhteensä 38 610 40 032 3,7 10 170 3,2
1) Kunnan liikelaitosmallia noudattavat liikelaitokset eivät sisälly taulukkoon.
2) Käyttökustannuksiin sisältyvät toimintamenot, poistot ja arvonalentumiset sekä vyörytysmenot. Käyttötuottoihin sisältyvät toimintatulot ja vyörytystulot.

Tilastosta lasketut tehtäväluokkakohtaiset tuotot ja kustannukset eivät ole täysin vertailukelpoisia edelliseen vuoteen. Hallintokokeilu, jossa Kainuun maakunta -kuntayhtymä järjesti jäsenkunnilleen sosiaali- ja terveystoimen sekä muun muassa toisen asteen koulutuksen ja elinkeinoelämän edistämisen palveluja, päättyi vuoden 2012 lopussa. Kokeilun ajan jäsenkunnat kirjasivat maksuosuudet kuntayhtymän järjestämistä palveluista yleishallinnon tehtäväluokkaan muiden palveluiden ostoihin. Liitetaulukkoon 3 on laskettu tietoja kuntien käyttökustannuksista ja -tuotoista ilman Kainuun maakunnan kuntia.

Vuonna 2013 kuntien käyttökustannukset, ilman liikelaitoksia, kasvoivat 3,7 prosenttia eli 1,4 miljardia euroa edellisestä vuodesta sekä käyttötuotot 3,2 prosenttia. Toimintamenot kasvoivat 3,5 prosenttia edellisestä vuodesta. Menojen kasvu hiipui vuodesta 2012, jolloin kasvua oli 5,2 prosenttia. Menoeristä palkkamenot kasvoivat 2,2 prosenttia ja palveluiden ostot 3,8 prosenttia, kun edellisenä vuonna palkkamenot kasvoivat 4,1 prosenttia ja palveluiden ostot 5,8 prosenttia. Palveluiden ostot muodostivat 45,1 prosenttia ja palkkamenot 36,4 prosenttia toimintamenoista.

Sosiaali- ja terveystoimeen kohdistui 56,4 prosenttia kuntien käyttökustannuksista. Kuntien sosiaali- ja terveystoimen käyttökustannukset olivat yhteensä 22,6 miljardia euroa. Sosiaali- ja terveystoimen palkkamenot kasvoivat 2,7 prosenttia. Ilman Kainuun maakunnan kuntia lasketut erikoissairaanhoidon käyttökustannukset kasvoivat 6,3 prosenttia ja perusterveydenhuollon 0,4 prosenttia. Edellisenä vuonna erikoissairaanhoidon kustannukset kasvoivat 5,2 prosenttia ja perusterveydenhuollon 5,8 prosenttia. Erikoissairaanhoidon osuus sosiaali- ja terveystoimen kustannuksista oli 28,1 prosenttia ja perusterveydenhuollon 19,2 prosenttia.

Opetus- ja kulttuuritoimen osuus kuntien käyttötalouden kustannuksista oli 21,2 prosenttia. Opetus- ja kulttuuritoimen käyttökustannukset kasvoivat edellisestä vuodesta 2,7 prosenttia ja ne olivat yhteensä 8,5 miljardia euroa. Perusopetuksen osuus näistä kustannuksista oli 4,9 miljardia euroa.

Kuntayhtymien käyttökustannukset, ilman liikelaitoksia ja liikelaitoskuntayhtymiä, kasvoivat 1,2 prosenttia. Käyttökustannukset olivat yhteensä 11,9 miljardia euroa, josta sosiaali- ja terveystoimen osuus oli 9,1 miljardia euroa. Sosiaali- ja terveystoimen kustannukset kasvoivat 1,9 prosenttia. Opetus- ja kulttuuritoimen osuus kuntayhtymien käyttökustannuksista oli 1,6 miljardia euroa.


Lähde: Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilasto 2013. Tilastokeskus.

Lisätietoja: Axel Lundström 029 551 2336, Jari Kosonen 029 551 3789, kuntien.talous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (10 sivua 264,6 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 7.11.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntien ja kuntayhtymien talous ja toiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1692. 2013. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktt/2013/ktt_2013_2014-11-07_tie_001_fi.html