Laatuseloste: Lukiokoulutus

1. Tilastotietojen relevanssi

Lukiokoulutuksen tilasto on Tilastokeskuksen vuosittain tuottama tilasto. Lukiokoulutus kattaa lukion koko oppimäärän opiskelijat ja ylioppilastutkinnon suorittaneet sekä International Baccalaureate -tutkintoon (IB-tutkintoon), Reifeprüfung-tutkintoon (Helsingin saksalainen koulu), gymnasieexamen-tutkintoon (Ålands lyceum) ja European Baccalaureate -tutkintoon (EB-tutkinto, Helsingin eurooppalainen koulu) tähtäävän koulutuksen opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet.

Oppilaitoskohtainen ennakkotilasto kuvaa lukiokoulutusta antavien oppilaitosten kokonaisopiskelijamäärää. Lukiokoulutuksen opiskelijatilasto sisältää henkilöpohjaisia tietoja lukion koko oppimäärän tai vastaavan koulutuksen opiskelijoista ja tutkintotilasto henkilöpohjaisia tietoja ylioppilastutkinnon tai vastaavan tutkinnon suorittaneista. Tietoja käytetään mm. koulutuksen suunnittelussa, tutkimuksessa ja arvioinnissa.

Lukiokoulutuksen opiskelijatiedot kuvaavat 20.9. tilannetta ja tutkintotiedot koko kalenterivuotta. Tilasto sisältää oppilaitosta kuvaavat luokitukset, erilaiset alue- ja demografiset luokitukset sekä Tilastokeskuksen, opetushallinnon ja kansainväliset koulutusala- ja -asteluokitukset. Lukiokoulutuksen opiskelija- ja tutkintotiedot perustuvat lukiokoulutusta antavien oppilaitosten Tilastokeskukselle ilmoittamiin tietoihin lukuun ottamatta ylioppilastutkintotietoja, jotka perustuvat ylioppilastutkintolautakunnan ylläpitämään ylioppilastutkintorekisteriin.

Tilastolain (23.4.2004/280 muut. 361/2013) mukaan valtion tilastotoimen tehtävänä on huolehtia yhteiskuntaolojen ja niiden kehitystä kuvaavien tilastojen laatimisesta yleistä käyttöä varten. Laki Tilastokeskuksesta (24.1.1992/48) osoittaa tehtävän kuuluvan Tilastokeskukselle. Tilastokeskuksen työjärjestyksen mukaan väestö- ja elinolotilastot -tulosyksikkö tuottaa kyseisiä tilastoja mm. koulutuksesta.

2. Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus

Lukiokoulutuksen ennakkotilasto ja opiskelijatilasto perustuvat lukiokoulutusta antavien oppilaitosten ilmoittamiin tietoihin. Ennakkotilaston tiedot Tilastokeskus on kerännyt Internetin kautta sähköisellä web-lomakkeella ja opiskelijatilaston tiedot sähköisenä tiedostosiirtona. Ylioppilastutkintotiedot on saatu tiedostomuodossa ylioppilastutkintolautakunnan ylläpitämästä ylioppilastutkintorekisteristä. Muut lukiokoulutuksen tutkintotiedot on saatu tiedostomuodossa lukiokoulutusta antavista oppilaitoksista.

Ennakkotilaston perusjoukon muodostavat lukiokoulutusta antavat oppilaitokset. Lukiokoulutuksen opiskelija- ja tutkintotilasto ovat henkilöpohjaisia. Opiskelijatilaston perusjoukkona ovat 20.9. lukion koko oppimäärää tai vastaavaa opiskelevat opiskelijat. Ylioppilastutkintoaineiston perusjoukkona on tiettynä vuonna ylioppilastutkintoon ilmoittautuneet, muiden tutkintojen osalta tiettynä vuonna tutkinnon suorittaneet. Aineistot ovat kokonaisaineistoja.

3. Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus

Tietojen käsittelyprosessin aikana tietojen korkea laatu varmistetaan useiden erilaisten tilastollisten tarkistusohjelmien avulla, tiedonantajille tehdyillä lisäkyselyillä sekä vertailuilla aiempiin vastaaviin tilastoihin ja muihin tietolähteisiin. Oppilaitosten ilmoittamien tietojen puutteet ja virheet vaikuttavat tilaston laatuun.

4. Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

Lukiokoulutuksen tilastot tuotetaan vuosittain. Ennakkotilasto lukiokoulutuksen opiskelijoista valmistuu noin 5 kuukautta viiteajankohdan jälkeen ja lopullinen henkilöpohjainen opiskelijatilasto noin 9 kuukautta viiteajankohdan jälkeen. Lukiokoulutuksen tutkintotilasto on lopullinen ja valmistuu noin 5 kuukautta viiteajankohdan jälkeen.

5. Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys

Tilastosta julkaistaan tietoja Tilastokeskuksen Internet-sivuilla. Aineistosta on myös mahdollista tehdä tilauksesta erityisselvityksiä. Lisää tietoa tilastossa käytetyistä käsitteistä löytyy Tilastokeskuksen käsitetietokannasta. Tilastossa käytetyt luokitukset löytyvät Tilastokeskuksen Internet-sivuilta sekä painetuista luokituskäsikirjoista.

6. Tilastojen vertailukelpoisuus

Aikasarjatietoa on saatavissa 1980-luvulta lähtien. Henkilöpohjaisia opiskelijatietoja on olemassa vuodesta 1999 lähtien. Eri vuosien vertailtavuuteen vaikuttavat koulutusjärjestelmässä, luokituksissa ja tilastoinnissa tapahtuneet muutokset.

7. Selkeys ja eheys/yhtenäisyys

Tilastotiedot perustuvat samoihin tietolähteisiin ja ne on laadittu samoja periaatteita noudattaen kuin muutkin Tilastokeskuksen koulutusta kuvaavat tilastot. Näitä tilastoja voidaan hyvin käyttää rinnan, kunhan otetaan huomioon tilastojen erityispiirteet.


Lähde: Koulutustilastot, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pirkko Kumpulainen 029 551 3580, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 12.6.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Lukiokoulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1633. 2013, Laatuseloste: Lukiokoulutus . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.10.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/lop/2013/lop_2013_2014-06-12_laa_001_fi.html