Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex för lantbruk 2020, 4:e kvartalet

Publicerad: 16.11.2015

Producentpriserna inom lantbruket sjönk med 3 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen sjönk producentpriserna inom lantbruket med 3 procent under tredje kvartalet 2015 jämfört med året innan. Producentpriserna exkl. pälsdjursuppfödning sjönk med 7 procent. Priserna på vegetabiliska produkter steg med 1,6 procent och priserna på animaliska produkter sjönk med 5,8 procent.

Producentprisindex för lantbruk 2010=100, 1/2010–9/2015

Producentprisindex för lantbruk 2010=100, 1/2010–9/2015

Stegringen av priserna på vegetabiliska produkter berodde främst på att producentpriserna på potatis, korn och havre blev dyrare. Priserna på grönsaker gick ned. Nedgången i priserna på djur och animaliska produkter påverkades särskilt av att mjölk, svin, nötkreatur och fjäderfä blev billigare. Nedgången i priserna på animaliska produkter dämpades av att pälsvaror blev dyrare.

Producentprisindex för lantbruk 2010=100, 3:e kvartalet 2015

Index (2010=100) Indextal III/2015 1) Kvartalsförändring, % 1) Årsförändring, % 1)
Totalindex 108,7 -0,5 -3
Totalindex, exkl. pälsdjursuppfödning 108,0 1,2 -7
Vegetabilieproduktion 116,0 3,1 1,6
Animalieproduktion 104,4 -2,7 -5,8
1) Uppgifterna för år 2015 är preliminära till dess uppgifter om de slutliga efterlikviderna för mjölk finns att tillgå.

Producentpriserna inom lantbruket sjunker i år med knappt 4 procent

Producentpriserna inom lantbruket uppskattas sjunka i år med 3,9 procent jämfört med år 2014. Priserna exkl. pälsdjursuppfödning sjunker med 6,3 procent. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens prisindexprognos.

Enligt prognosen ligger priserna på vegetabiliska produkter ungefär på samma nivå som år 2014. Priserna på animaliska produkter uppskattas sjunka med 6,3 procent. Priserna på färska grönsaker sjunker med ungefär 3 procent och priset på potatis stiger med drygt 10 procent. Priserna på animaliska produkter sjunker främst på grund av billigare mjölk och kött. Priserna på pälsvaror uppskattas stiga med 17 procent jämfört med år 2014.

Producentprisindex för lantbruk 2010=100, indexprognos 2015

Index (2010=100) Indextal 2015, prognos 1) Förändringsprognos på årsnivå 2014-2015, % 1)
Totalindex 109,1 -3,9
Totalindex, exkl. pälsdjursuppfödning 108,0 -6,3
Vegetabilieproduktion 114,9 0,1
Animalieproduktion 105,7 -6,3
1) De slutliga prisindexen för år 2015 publiceras i augusti 2016

Producentprisindexet för lantbruk och indexet för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket är indikatorer som mäter prisutvecklingen gällande lantbruksprodukter och produktionsmedel inom jordbruket ur odlarnas synvinkel. Basåret för prisindexen för jordbruket är 2010, som antecknas med talet 100. Statistikcentralen räknar ut lantbrukets prisindexprognos för EU:s statistikbyrå Eurostat en gång om året i november. De slutliga producentprisindexen för år 2015 publiceras i augusti 2016.


Källa: Producentprisindex för lantbruk 2010=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianne Rautelin 029 551 3421, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (249,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 16.11.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. 3:e kvartalet 2015. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/2015/03/mthi_2015_03_2015-11-16_tie_001_sv.html