Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tukkukaupan määrävuosiselvityksen laatuseloste

1. Tilastotietojen relevanssi

Tukkukaupan toimialalta tuotettava määrävuosiselvitys liikevaihdon määrästä tuoteryhmittäin on osa EU:n yritystoiminnan rakennetilastoja koskevaa asetusta (295/2008). Tilaston tuottaja on Tilastokeskus. Tilasto on toteutettu tukkukauppaa Suomessa harjoittaville yrityksille suunnattuna kyselynä. Otostiedusteluun sisältyy erikokoisia yrityksiä - osakeyhtiöitä, osuuskuntia, ammatin- ja liikkeenharjoittajia, avoimia yhtiöitä ja kommandiittiyhtiöitä - tukkukaupan kaikilta toimialoilta.

Rakennetilastoasetuksen mukaisia, kauppaa koskevia määrävuosiselvityksiä tehdään tukkukaupan lisäksi myös muilta toimialoilta aina viiden vuoden välein. Tietoja liikevaihdon määrästä tuoteryhmittäin on kerätty vähittäiskaupasta tilastovuosilta 2002, 2007 ja 2012 sekä autokaupasta tilastovuodelta 2005 ja 2010. Vuonna 2004 ja 2009 kohteena olivat alueelliset tiedot vähittäiskauppojen myyntipinta-aloista sekä toimipaikkojen määrästä ja liikevaihdosta. Alueelliset tiedot tuotettiin hallinnollisista aineistoista siltä osin kuin mahdollista.

Käytetyt käsitteet ja luokitukset

Tukkukaupan liikevaihto ryhmitellään Euroopan unionin tuoteluokituksen eli CPA-luokituksen mukaisesti (Statistical Classification of Products by Activity). Toimialojen luokittelussa käytetään toimialaluokitusta TOL 2008 (Tilastokeskus, Käsikirjoja 4, Helsinki 2008).

Tilaston liikevaihtokäsite on tilinpäätöksen mukainen. Liikevaihtoon kuuluvat myytyihin tavaroihin ja palveluihin liittyvät verot lukuun ottamatta arvonlisäveroa ja myös kaikki muut asiakkaalta veloitettavat kulut kuten kuljetus- ja pakkauskustannukset. Liikevaihtoon eivät sisälly myönnetyt alennukset ja hyvitykset eikä palautettujen pakkausmateriaalien arvo. Tuotto, joka yrityksen tilinpäätöksessä luokitellaan muuksi varsinaiseksi toiminan tuotoksi, rahoitustuotoksi tai muun kuin varsinaisen toiminnan tuotoksi, ei sisälly liikevaihtoon. Myöskään viranomaisilta tai EU:n toimielimiltä saatuja toimintatukipalkkioita ei sisällytetä liikevaihtoon.

2. Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus

Tukkukaupan määrävuosiselvityksen tiedot on kerätty otantatutkimuksena suoraan yrityksiltä. Yritykset vastasivat kyselyyn sähköistä tiedonkeruulomaketta käyttäen tai täyttämällä paperilomakkeen.

Kyselyn perusjoukon muodostivat Suomessa toimivat toimialaluokituksen TOL 2008 kaksinumerotasolle 46 kuuluvat tukkukauppaa harjoittavat yritykset. Yritysrekisterin mukaan tukkukaupan alalla toimivia yrityksiä oli vuonna 2013 noin 14 900. Niiden yhteisliikevaihto oli noin 69,4 miljardia euroa ja ne työllistivät yhteensä yli 74 900 henkilöä. Toimiala 46 sisältää agentuuritoiminnan, maatalousperäisten raaka-aineiden ja elävien eläinten tukkukaupan, elintarvikkeiden, juomien ja tupakan tukkukaupan, taloustavaroiden tukkukaupan, tieto- ja viestintäteknisten laitteiden tukkukaupan, muiden koneiden, laitteiden ja tarvikkeiden tukkukaupan, muun erikoistuneen tukkukaupan sekä muun tukkukaupan. Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa eivät kuulu tälle toimialalle.

Otoksen poiminnassa käytettiin kehikkona yritysrekisteriä. Otanta-asetelmana oli ositettu yksinkertainen satunnaisotanta. Ositteet muodostettiin yrityksen toimialan nelinumerotason ja liikevaihdon suuruusluokan mukaan. Poimintakehikosta rajattiin pois yritykset, jotka olivat liikevaihdoltaan erittäin pieniä eivätkä työllistäneet edes yhtä henkilöä. Allokointi eli otoskokojen määrittäminen eri ositteisiin tehtiin siten, että suurista kokoluokista poimittiin ositteen kokoon nähden selvästi enemmän yrityksiä kuin pienistä kokoluokista. Jokaisesta toimialaluokasta otokseen sisällytettiin viisi suurinta yritystä. Otoksen koko oli noin 1290 yritystä.

Kyselyn vastausaste oli reilut 94 prosenttia. Ylipeitoksi (toiminta loppunut, vapautettu tiedustelusta väärän toimialan vuoksi) luettiin reilu prosentti otokseen kuuluneista yrityksistä. Aineistossa esiintyy myös hieman alipeittoa: otos piti poimia tilastovuoteen nähden niin varhaisessa vaiheessa, että osa uusista, toimintansa aloittaneista, yrityksistä jäi kyselyn ulkopuolelle. Korotuskertoimien laskennassa asetelmapainoja korjattiin aluksi huomioimalla ylipeitto ja kato ositteissa. Lopulliset korotuskertoimet muodostettiin niin, että aineistosta lasketut liikevaihtosummat saatiin vastaamaan perusjoukon liikevaihtosummia toimialaluokituksen nelinumerotasolla.

3. Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus

Liikevaihdoltaan erittäin pienet yritykset rajattiin tiedonkeruun ulkopuolelle, sillä niiden sisällyttäminen otokseen ei olisi ollut järkevää vastausrasitetta ja vastauksista saatavaa hyötyä silmälläpitäen. Samalla otokseen saatiin mukaan enemmän toimialojensa keskikokoisia yrityksiä.

Vastauskatoa pyrittiin minimoimaan lähettämällä vastaajille muistutuksia. Tietoja myös karhuttiin puhelimitse yrityksiltä, joiden liikevaihto oli merkittävä suhteessa toimialan kokonaisliikevaihtoon.

Aineiston editointivaiheessa jouduttiin hylkäämään joitakin vastauksia, joissa suurin osa yrityksen liikevaihdosta tuli muusta kuin kaupasta. Varsinaiset editointi- ja imputointitarpeet olivat melko vähäiset, sillä sähköiselle tiedonkeruulomakkeelle rakennetut automaattiset tarkistukset varmistivat varsin hyvin yksittäisten vastausten sisäisen konsistenssin.

Toimialoittaisessa tarkastelussa yleistukkukaupat ovat ongelmallisempia kuin tiettyyn tuoteryhmään keskittyneet tukkukaupat, sillä niiden liikevaihdosta suuri osa tulee muusta kuin toimialalle ominaisesta tuoteryhmästä. Myöskään jako agentuuritoiminnan ja varsinaisen tukkukaupan tai vähittäiskaupan ja tukkukaupan välillä ei ollut aineiston valossa kaikissa tapauksissa selkeä. Lisäksi toimialalle muu tukkukauppa luokitelluissa yrityksissä oli esimerkiksi yrityksiä, joiden liikevaihdosta yli puolet tuli elintarvikkeiden tukkukaupasta.

Mikäli tilastossa havaitaan virheitä, tiedot oikaistaan korjaamalla virheet ja laatimalla virheistä tiedote tilaston verkkosivuille.

4. Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

Tukkukaupan määrävuosiselvitys ilmestyy viiden vuoden välein. EU:n rakennetilastoja koskevan asetuksen (295/2008) mukaan tietojen tulee valmistua 18 kuukauden viiveellä tilastovuoden päättymisestä. Tiedot ovat julkaistaessa lopullisia, eivätkä enää muutu.

Tilaston tiedot koskevat yritysten tilikautta, joka päättyi 1.1.2013–31.12.2013 välisenä aikana.

5. Tietojen saatavuus

Tukkukaupan määrävuosiselvitys julkaistaan tilaston kotisivuilla, mistä löytyy myös tilaston kuvaus ja tilastokatsaus. Lisäksi Euroopan Unionin tilastovirasto Eurostat julkaisee tiedot kotisivuillaan.

Lisätietoja saa sähköpostiosoitteesta globalisaatio.tilastot@tilastokeskus.fi

6. Tilaston vertailukelpoisuus

Tukkukaupan ensimmäisen määrävuosiselvityksen tiedot ovat vuodelta 2003. Vuoden 2008 selvityksessä tietosisältö oli hieman suppeampi, sillä uudistettu rakennetilastoasetus ei enää vaadi tietojen tuottamista liikevaihdon osuuksista asiakasryhmittäin. Vuoden 2013 tulokset toteutettiin yhtenevästi vuoden 2008 tilaston tuotannon kanssa.

Viiden vuoden aikana sekä toimialaluokitus että CPA-luokitus ovat uudistuneet, mikä vaikeuttaa tilastovuosien 2003 ja 2008 mukaisten tietojen vertailua. Vuosien 2008 ja 20013 tulokset ovat verrannollisia keskenään. Tukkukaupassa muutokset ovat kuitenkin jääneet vähäisemmiksi kuin monilla muilla toimialoilla, ja monet CPA-luokituksen mukaiset tuoteryhmät ovat käytännössä samat kuin ennenkin. Tukkukaupan määrävuosiselvityksen tiedot ovat yksityiskohtaisempia kuin muissa tilastoissa, joten vertailu on mahdollista lähinnä summatasolla rakennetilaston tietoihin.

7. Selkeys ja eheys/yhteinäisyys

Tukkukaupan määrävuosiselvitys on osa rakennetilastoja, joten muuttujat on määritelty yhdenmukaisesti muiden rakennetilastoasetuksen säätelemien tilastojen kanssa.


Lähde: Tukkukaupan määrävuositilasto 2013, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marjatta Tenhunen 029 551 2297, globalisaatio.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 29.4.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tukkukaupan määrävuosiselvitys [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-070X. 2013, Tukkukaupan määrävuosiselvityksen laatuseloste . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.12.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tkm/2013/tkm_2013_2015-04-29_laa_001_fi.html