Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Transitotilasto: laatuseloste

1. Tilastotietojen relevanssi

Transitotilasto kuvaa maamme itärajan ylittäviä, pääasiassa Venäjälle tai Venäjältä Suomen kautta muihin maihin kulkevia tavaravirtoja tonneina. Tilastoa käytetään Suomen kautta kulkevien, Suomen itäpuolisten valtioiden ulkomaankaupan tavaravirtojen seuraamiseen.

Tilastokeskus on tuottanut transitotilastoa Liikenne- ja viestintäministeriön toimeksiannosta vuodesta 1997 lähtien

Tilastokeskus saa tiedot transitokuljetuksista meriliikenteen osalta Merenkulkulaitoksen tilastotoimistosta, rautatieliikenteen osalta VR-Yhtymä Oy:ltä ja tieliikenteen osalta Itäiseltä tullipiiriltä sekä Nuijamaan ja Vaalimaan raja-asemilta.

Transitoliikenne on kauttakulkuliikennettä. Kauttakulkuliikenne tarkottaa kahden valtion välistä liikennettä kolmannen valtion alueen kautta. Tässä tilastossa transitoliikenteellä tarkoitetaan maamme itärajan ylittävää, Suomen kautta pääasiassa Venäjälle kulkevaa tavaravirtaa. Luonnollisesti pieni osa itärajan ylittävistä transitokuljetuksista on peräisin entisistä IVY-maista tai menossa näihin maihin.

Kokonaistransiton määrä saadaan laskemalla yhteen rautatie- ja tieliikenteen transitokuljetusten määrät tai lukemalla tilastosta meritransiton määrä. Meritransiton kokonaismäärä on toistaiseksi ollut lähellä tie- ja rautatietransiton yhteenlaskettua kokonaismäärää. Eri liikennemuotojen transiton määrän eroja selittää tilastointierojen lisäksi se, että osa trasitotavarasta ei siirry liikennemuodosta toiseen. Osa satamiin meritse tulevasta transitotavarasta jälleenlaivataan ja kuljetetaan meritransitona eteenpäin. Transsiperian radan rautatietransito puolestaan jatkaa maanteitse takaisin Venäjälle eikä näin ollen siirry merikuljetuksiin. Myös tullivarastoihin transitotavarana tuotujen tavaroiden kirjautuminen eri tarkasteluajanjaksolle ja mahdollinen tullauttaminen Suomeen aiheuttavat epäyhtenäisyyttä eri organisaatioiden tuottamiin tietoihin transitoliikenteen määristä. Lisäksi transitoliikenteen lukujen erilaisuuteen vaikuttaa vähäisessä määrin Suomen pohjoisten maarajojen kautta kulkeva rautatie- ja maantieliikenteen transito sekä lentotransito, jota ei ole sisällytetty tähän tilastoon.

Meriliikenteen transito kuvaa meriteitse Suomen satamiin saapuvien ja niistä lähtevien transitokuljetusten määrää. Pääosa Suomen kautta kulkevasta transitoliikenteestä saapuu Suomeen ja lähtee Suomesta satamien kautta laivakuljetuksina. Nämä kuljetukset tilastoidaan meritransitona.

Rautatieliikenteen transito kuvaa Suomen itärajan rautateitse ylittävien transitokuljetusten määrää. Vastaavasti tieliikenteen transitokuljetukset kuvaavat Suomen itärajan maanteitse ylittäviä transitokuljetuksia. Rautatieliikenteen ja tieliikenteen transitokuljetukset ovat pääosin Suomen satamista ja Suomen satamiin kuljetettua transitotavaraa. Jako rautatie ja tieliikenteen transitoon tapahtuu Venäjän rajan ylittävän kuljetusmuodon perusteella.

2. Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus

Transitotilaston perusjoukko ovat meritse Suomen satamiin tulevat ja satamista lähtevät sekä maamme itärajan maanteitse tai rautateiste ylittävät transitokuljetukset. Kyseessä on kokonaistutkimus ja tilastossa esitetään ainoastaan transitotavaran kokonaismäärät tonneina.

3. Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus

Transitotilasto perustuu Merenkulkulaitoksen, VR-Yhtymä Oy:n, Itäisen tullipiirin sekä Vaalimaan ja Nuijamaan raja-asemien transitoliikenteestä keräämiin tietoihin. Tilaston laatu on sidoksissa tiedonantajien keräämien tietojen laatuun.

Meriliikenteen kuukausittaiset ja satamittaiset luvut perustuvat Merenkulkulaitoksen alustaviin lukuihin, jotka täsmentyvät tilastovuoden päätyttyä. Tilastokeskus tarkistaa ja korjaa meriliikenteen transitokuljetusten määrän kuukausittain ja satamittain Merenkulkulaitoksen lopullisia lukuja vastaaviksi helmikuun 15. päivänä ilmestyvään joulukuun transitotilastoon. Myös muiden liikennemuotojen osalta lukuja korjataan tarvittaessa tiedonantajilta saatavien tietojen perusteella.

4. Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

Transitotilasto julkaistaan Tilastokeskuksen internet-sivuilla joka kuukauden 15. päivänä, puolentoista kuukauden kuluttua tarkasteltavan tilastokuukauden päättymisestä.

Meriliikenteen transiton osalta kuukausittain julkaistaan Merenkulkulaitoksen alustavat luvut. Lopulliset luvut julkaistaan joulukuun transitotilastossa ja samalla korjataan tarvittaessa myös muiden liikennemuotojen tietoja.

5. Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys

Tilastokeskus kokoaa tiedot transitokuljetuksista "Transitoliikenne Suomen kautta"-kuukausijulkaisuun, joka ilmestyy puolentoista kuukauden kuluessa tarkasteltavan tilastokuukauden päättymisestä. Uusin kuukausijulkaisu sisältää aina myös kaiken aikaisemmissa tilastovuotta koskevissa julkaisuissa esitetyn informaation.

Tuoreimmat tiedot transitokuljetuksista ovat saatavilla Tilastokeskuksen internet-sivuilla joka kuukauden 15. päivänä. Samaan aikaan julkaistaan transitokuljetusten kokonaismäärät liikennemuodoittain Tilastokeskuksen StatFin-tietokannassa.

6. Tilastojen vertailukelpoisuus

Tilastokeskus on tuottanut transitotilastoa kuukausittain vuodesta 1997 lähtien. Tilastointiperusteissa ei ole tapahtunut muutoksia, ja vertailukelpoinen kuukausiaikasarja on olemassa vuodesta 1995 lähtien.


Päivitetty 10.5.2005

Viittausohje:

Tilasto: Transitotilasto [verkkojulkaisu].
Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.8.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tran/tran_2005-05-10_laa_001.html