Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftskostnadsindex 2019, 4:e kvartalet

Publicerad: 10.12.2013

Kostnaden för arbetad timme ökade med 0,6 procent under juli-september

Under juli-september 2013 ökade arbetskraftskostnaderna för den privata sektorn med 0,6 procent jämfört med motsvarande period året innan. De säsongrensade arbetskraftskostnaderna steg med 2,1 procent under juli-september 2013. Arbetskraftskostnaderna exkl. poster av engångsnatur, såsom resultatpremier, ökade med 1,1 procent från motsvarande period. Under samma tidsperiod steg förtjänstnivåindexet med 2,2 procent inom den privata sektorn.

Årsförändring av arbetskraftskostnaderna inom den privata sektorn jämfört med motsvarande kvartal året innan, %, ursprunglig och säsongrensad serie

Årsförändring av arbetskraftskostnaderna inom den privata sektorn jämfört med motsvarande kvartal året innan, %, ursprunglig och säsongrensad serie

Inom statsektorn ökade arbetskraftskostnaderna 4,0 procent under juli-september jämfört med motsvarande period året innan. Arbetskraftskostnaderna exkl. poster av engångsnatur, såsom resultatpremier, ökade med 4,4 procent från motsvarande period. I kommunerna ökade arbetskraftskostnaderna 2,9 procent och arbetskraftskostnaderna exkl. poster av engångsnatur ökade 2,7 procent under juli-september. År 2013 hade juli-september en arbetsdag mera jämfört med motsvarande period året innan. Ökningen i antalet arbetsdagar inverkar i arbetskraftskostnadsindexet som inte är säsongrensad så att kostnaderna sjunker.

Serierna i arbetskraftskostnadsindexet säsongrensas med Tramo/Seats-metoden. De senaste observationerna i de säsong- och slumpvariationsrensade serierna revideras i och med nya observationer i säsongrensningsmetoderna. Revideringarna kan vara stora särskilt vid konjunkturvändningar, vilket man bör beakta vid användningen av säsongrensade uppgifter och trenduppgifter. Mera information om säsongrensningsmetoden: http://www.stat.fi/til/tramo_seats_sv.html .

Vid den näringsgrensvisa beräkningen minskade kostnaderna för arbetad timme inom hela industrin med 0,4 procent under juli-september 2013 jämfört med motsvarande period året innan. Både lönesumman och arbetade timmar minskade inom hela industrin. Eftersom lönesumman minskade mer än timmarna ledde det till att timkostnaden sjönk. Kostnaderna inom kemiska industrin ökade med 3,6 procent och inom byggverksamheten 1,9 procent under juli-september 2013 jämfört med motsvarande period året innan. Inom tjänster inom företagsekonomi var ökningen 1,3 procent. Kostnaderna minskade med 2,1 procent inom metallindustri och 0,1 procent inom transport och magasinering. Inom finans- och försäkringsverksamhet gick kostnaden för arbetad timme ned med 1,7 procent.

Säsongrensade kostnaden för arbetad timme inom hela industrin minskade med 0,8 procent under juli-september 2013 jämfört med motsvarande period året innan. Kostnaden för arbetad timme ökade inom kemisk industrin med 4,0 procent och i byggverksamhet med 1,8 procent jämfört med motsvarande period året innan. Inom tjänster inom företagsekonomi var ökningen 2,3 procent. Säsongrensade kostnaden minskade inom metallindustri med 2,4 procent och inom transport och magasinering med 2,7 procent jämfört med motsvarande period året innan. Inom finans- och försäkringsverksamhet ökade arbetskraftskostnaderna 1,2 prosent.

Årsförändring av arbetskraftskostnaderna inom näringsrenar totalt, inom industri, byggverksamhet och service enligt TOL 2008

Kod Näringsgren Arbetskraftskostnader, årsförändring
Arbetskraftskostnader Arbetskraftskostnader,
exkl. engångsposter
Arbetskraftskostnader, säsongrensade
B-S Totalt 0,6 1,1 2,1
B-E Industri -0,4 0,8 -0,8
F Byggverksamhet 1,9 2,4 1,8
G-N Service 1,3 1,3 2,3
J-R Statsektorn 4,0 4,4 ..
D-S Kommuner 2,9 2,7 ..

Källa: Löner och arbetskraftskostnader, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Haapala 09 1734 3460, Hanna Jokimäki 09 1734 3667, tvkindeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (308,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 10.12.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1798-3606. 3:e kvartalet 2013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 31.5.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tvki/2013/03/tvki_2013_03_2013-12-10_tie_001_sv.html