Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftskostnadsindex 2019, 4:e kvartalet

Publicerad: 9.9.2014

Kostnaden för arbetad timme ökade med 2,9 procent under april-juni

Under april-juni 2014 ökade arbetskraftskostnaderna för den privata sektorn med 2,9 procent jämfört med motsvarande period året innan. De säsongrensade arbetskraftskostnaderna steg med 2,9 procent under april-juni 2014. Arbetskraftskostnader exkl. poster av engångsnatur, såsom resultatpremier, ökade med 2,3 procent från motsvarande period året innan. Under samma tidsperiod steg förtjänstnivåindexet med 1,6 procent inom den privata sektorn.

Årsförändring av arbetskraftskostnaderna inom den privata sektorn jämfört med motsvarande kvartal året innan

Årsförändring av arbetskraftskostnaderna inom den privata sektorn jämfört med motsvarande kvartal året innan

Inom statssektorn ökade arbetskraftskostnaderna med 5,9 procent under april–juni 2014 jämfört med motsvarande period året innan. Arbetskraftskostnaderna exkl. poster av engångsnatur ökade med 6,1 procent under motsvarande period. De säsongrensade arbetskraftskostnaderna steg med 4,9 procent. Inom kommunsektorn steg arbetskraftskostnaderna med 2,2 procent under april–juni 2014 jämfört med motsvarande period året innan. Kostnaderna, exkl. poster av engångsnatur, ökade med 3,2 procent.

Ökningen av socialförsäkringsavgifterna gjorde att kostnaden för arbetad timme steg inom alla sektorer jämfört med året innan. Utan socialförsäkringsavgifter steg kostnaden för arbetad timme med 2,7 procent inom den privata sektorn, med 5,1 procent inom staten och med 1,9 procent inom kommunsektorn. Under andra kvartalet 2014 fanns det en arbetsdag mindre än år 2013. Variationen i antalet arbetsdagar under samma kvartal olika år inverkar på arbetskraftskostnaderna eftersom kostnaden beräknas per arbetade timmar. När arbetsdagarna är färre till antalet i förhållande till jämförelsetidpunkten ökar detta kostnaden för arbetad timme. Ökningen av kostnaden för arbetad timme inom staten förklaras utöver med ovan nämnda också av ökningen av antalet frånvarotimmar med lön jämfört med motsvarande period året innan.

Vid den näringsgrensvisa beräkningen ökade kostnaden för arbetad timme inom hela industrin med 4,2 procent under april–juni 2014 jämfört med motsvarande period året innan. Kostnaden för arbetad timme ökade mest inom skogsindustrin, där ökningen var 8,6 procent. Den årliga ökningen var däremot minst inom kemiska industrin, 1,0 procent. Inom tjänsterna var ökningen störst inom finans- och försäkringsverksamhet, 4,4 procent, och mest återhållsam inom transport och magasinering, 2,0. När det gäller tjänster inom företagsekonomi ökade kostnaden för arbetad timme med 2,6 procent.

Den säsongrensade kostnaden för arbetad timme ökade med 4,4 procent inom hela industrin under april–juni 2014 jämfört med motsvarande period året innan. Under april–juni 2014 ökade kostnaden för arbetad timme inom skogsindustrin med 7,9 procent och inom kemiska industrin med 2,2 procent jämfört med motsvarande period året innan. Inom tjänster inom företagsekonomi var ökningen 2,6 procent. Inom finans- och försäkringsverksamhet ökade kostnaden för arbetad timme med 3,3 procent, medan kostnaderna inom transport och magasinering ökade med 1,7 procent.

Årsförändring av arbetskraftskostnaderna enligt TOL 2008, 2:a kvartalet 2014

Kod Näringsgren Arbetskraftskostnader, årsförändring
Arbetskraftskostnader Arbetskraftskostnader,
exkl. engångsposter
Arbetskraftskostnader, säsongrensade
B-S Totalt 2,9 2,3 2,9
B-E Industri 4,2 3,6 4,4
F Byggverksamhet 2,4 1,7 2,6
G-N Service 2,6 2,0 2,6
J-R Statsektorn 5,9 6,1 4,9
D-S Kommuner 2,2 3,2 ..

Källa: Löner och arbetskraftskostnader, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Haapala 029 551 3460, Hanna Jokimäki 029 551 3667, tvkindeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (300,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 9.9.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1798-3606. 2:a kvartalet 2014. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 31.5.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tvki/2014/02/tvki_2014_02_2014-09-09_tie_001_sv.html