Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2019, december

Publicerad: 26.2.2019

Sysselsättningen ökade i januari

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet sysselsatta 35 000 fler i januari 2019 än året innan. Antalet arbetslösa uppgick i januari till 181 000, dvs. 57 000 färre än för ett år sedan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var 6,4 och trenden för det relativa sysselsättningstalet var 72,6 procent.

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 2009/01–2019/01, 15–74-åringar

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 2009/01–2019/01, 15–74-åringar

Arbetslösheten och sysselsättningen varierar rätt så mycket varje månad och förändringen jämfört med föregående månad berättar närmast om ett periodiskt fenomen, inte om konjunkturutvecklingen. Därför jämförs de senaste statistikuppgifterna med motsvarande period året innan. Däremot är siffrorna i trendserien, som rensats för säsong- och slumpvariation, jämförbara sinsemellan och på så sätt är det lättare att i tidsseriens trend se fenomen som anknyter till långsiktig utveckling och konjunkturväxlingar.

Trenden förändras vanligen något när uppgifterna om följande månad tas med i tidsserien. Då man drar slutsatser är det skäl att beakta de senaste trendernas preliminära karaktär. Siffrorna i detta offentliggörande är icke-säsongrensade , om det inte separat anges att det är fråga om en trend. Läs mera om trenden här .

Antalet sysselsatta uppgick i januari 2019 till 2 498 000 (felmarginal ±34 000), dvs. 35 000 fler än året innan. Antalet sysselsatta män var 15 000 fler och antalet sysselsatta kvinnor 20 000 fler än i januari 2018.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i januari 70,6 procent, medan det året innan var 69,3 procent. Det relativa sysselsättningstalet för män i åldern 15–64 år steg med 1,0 procentenheter till 71,0 procent från januari året innan och det relativa sysselsättningstalet för kvinnor med 1,8 procentenheter till 70,2 procent. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden för det relativa sysselsättningstalet var 72,6 procent.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i januari 2019 till 181 000 (felmarginal ±18 000), dvs. 57 000 färre än året innan. Av de arbetslösa var 98 000 män och 83 000 kvinnor.

Det relativa arbetslöshetstalet var i januari 6,8 procent, dvs. 2,1 procentenheter lägre än året innan. Det relativa arbetslöshetstalet för män sjönk med 1,3 procentenheter till 7,1 procent och det relativa sysselsättningstalet för kvinnor med 2,9 procentenheter till 6,4 procent från året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var 6,4 procent.

Antalet unga i åldern 15–24 år var i januari totalt 617 000. Av dem var 230 000 sysselsatta och 45 000 arbetslösa. Antalet unga som hör till arbetskraften, dvs. sysselsatta och arbetslösa, uppgick sålunda till 275 000. Det relativa arbetslöshetstalet för unga 15–24-åringar, dvs. andelen arbetslösa av arbetskraften, var i januari 16,3 procent, dvs. 1,3 procentenheter lägre än året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet för unga var 15,7 procent. Andelen unga arbetslösa i åldern 15–24 år av befolkningen i samma ålder var 7,3 procent.

Antalet personer utanför arbetskraften uppgick i januari 2019 till 1 449 000, dvs. 24 000 fler än året innan. Av personerna utanför arbetskraften var 124 000 dolt arbetslösa , dvs. 16 000 färre än i januari 2018.

Förändringar i sysselsättningen 2018/01 – 2019/01 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Månad Förändring
2018/01 2019/01 2018/01 - 2019/01
1000 personer Procent, %
Befolkning totalt 4 125 4 127 0,1
Arbetskraft totalt 2 700 2 679 –0,8
Sysselsatta 2 462 2 498 1,4
– löntagare 2 147 2 152 0,2
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 315 345 9,6
Arbetslösa 238 181 –24,0
Ej i arbetskraften 1 425 1 449 1,7
– dolt arbetslösa 140 124 –11,5
  Procent, % Procentenhet
Relativt sysselsättningstal, 15–64-åringar 69,3 70,6 1,4
Relativt arbetslöshetstal 8,8 6,8 –2,1
Relativt arbetskraftstal 65,5 64,9 –0,6
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifter i Arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av januari 2019 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna totalt 251 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt bestämmelserna om arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 34 000 färre än i januari året innan.

Arbetslösheten sjönk i januari från motsvarande period året innan inom alla närings-, trafik- och miljöcentralers (NTM) områden; mest i Birkaland (–17 %), Norra Österbotten (–16 %), Österbotten (–15 %), Kajanaland (–15 %), Norra Karelen (–15 %) och Lappland (–15 %). I slutet av januari var antalet heltidspermitterade som anmält sig till arbets- och näringsbyråerna 15 000, vilket var 2 000 färre än för ett år sedan.

I slutet av januari omfattade sådan service som räknas in i aktiveringsgraden totalt 122 000 personer, dvs. 1 000 fler än i januari året innan. Servicen omfattade 4,6 procent av arbetskraften.

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det 32 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år. Antalet var 3 000 färre än i januari året innan. I januari anmäldes 87 000 nya lediga jobb till arbets- och näringsbyråerna, dvs. 12 000 fler än i januari året innan.

Förändringar 2018/01–2019/01 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

  År/Månad Förändring
2018/01 2019/01 2018/01 - 2019/01
1000 personer Procent, %
Arbetslösa arbetssökande 286 251 –12,0
– arbetslösa längre än ett år 90 66 –26,5
Inom arbetskraftspolitisk service, tot. 121 122 0,7
– sysselsatta 24 24 0,1
– i arbetskraftsutbildning, i träning 20 21 5,0
– i arbets- och utbildningsprövning 11 10 –12,7
– som alterneringsvikarie, i rehabiliterande arbetsverksamhet, frivilliga studier med arbetslöshetsförmån 66 68 1,8
Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna 75 87 16,6
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.

Arbets- och näringsministeriets kontaktinformation:
Petri Syvänen, tfn 029 504 8050, www.tem.fi/sysselsattningsoversikt

Länkar

Databastabeller om arbetskraftsundersökningen

Den säsongrensade trenden

Information om uppgifternas exakthet och felmarginaler finns i arbetskraftsundersökningens kvalitetsbeskrivning

En jämförelse mellan Statistikcentralens och Arbets- och näringsministeriets arbetslöshetsstatistik

Undersökning om lediga arbetsplatser

De nyaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) och

de senaste säsongrensade uppgifterna om lediga jobb som EU publicerar (på engelska) finns på

Eurostats webbplats http://ec.europa.eu/eurostat .


Källa: Arbetskraftsundersökning 2019, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Henri Lukkarinen 029 551 3704, Kirsi Toivonen 029 551 3535, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (444,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 26.02.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. januari 2019. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.2.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2019/01/tyti_2019_01_2019-02-26_tie_001_sv.html