Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2021, februari

Publicerad: 26.11.2019

Sysselsättningen ökade, arbetslösheten nästan oförändrad jämfört med året innan

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning fanns det i oktober 21 000 fler sysselsatta än året innan. Antalet arbetslösa var 3 000 färre än i oktober år 2018. Trenden för det relativa sysselsättningstalet var 72,7 procent och trenden för det relativa arbetslöshetstalet 6,7 procent.

Relativt sysselsättningstal och trenden 2009/10–2019/10, 15–64-åringar

Relativt sysselsättningstal och trenden 2009/10–2019/10, 15–64-åringar

Arbetslösheten och sysselsättningen varierar rätt så mycket varje månad och förändringen jämfört med föregående månad berättar närmast om ett periodiskt fenomen, inte om konjunkturutvecklingen. Därför jämförs de senaste statistikuppgifterna med motsvarande period året innan. Däremot är siffrorna i trendserien, som rensats för säsong- och slumpvariation, jämförbara sinsemellan och på så sätt är det lättare att i tidsseriens trend se fenomen som anknyter till långsiktig utveckling och konjunkturväxlingar.

Trenden förändras vanligen något när uppgifterna om följande månad tas med i tidsserien. Då man drar slutsatser är det skäl att beakta de senaste trendernas preliminära karaktär. Siffrorna i detta offentliggörande är icke-säsongrensade , om det inte separat anges att det är fråga om en trend. Läs mera om trenden här .

Trenden för det relativa sysselsättningstalet var 72,7 procent och trenden för det relativa arbetslöshetstalet 6,7 procent i oktober. Enligt de säsongrensade uppgifterna för oktober har trenden för både det relativa sysselsättningstalet och det relativa arbetslöshetstalet varit nästan oförändrad de senaste månaderna.

Antalet sysselsatta uppgick i oktober 2019 till 2 557 000 (felmarginal ±35 000), dvs. 21 000 fler än året innan. Antalet sysselsatta män var 8 000 fler och antalet sysselsatta kvinnor 13 000 fler än i oktober 2018.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i oktober 72,0 procent, medan det året innan var 71,5 procent. Det relativa sysselsättningstalet för män i åldern 15–64 år steg med 0,3 procentenheter till 72,4 procent från oktober året innan och det relativa sysselsättningstalet för kvinnor med 0,7 procentenheter till 71,6 procent.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i oktober 2019 till 169 000 (felmarginal ±18 000), dvs. 3 000 färre än året innan. Av de arbetslösa var 96 000 män och 73 000 kvinnor.

Det relativa arbetslöshetstalet var i oktober 6,2 procent, dvs. nästan samma som året innan. Det relativa arbetslöshetstalet för män var 6,8 procent, dvs. samma som året innan. Det relativa arbetslöshetstalet för kvinnor sjönk med 0,3 procentenheter till 5,5 procent.

Antalet unga i åldern 15–24 år var i oktober totalt 612 000. Av dem var 242 000 sysselsatta och 42 000 arbetslösa. Antalet unga som hör till arbetskraften, dvs. sysselsatta och arbetslösa, uppgick sålunda till 284 000. Det relativa arbetslöshetstalet för unga 15–24-åringar, dvs. andelen arbetslösa av arbetskraften, var i oktober 14,9 procent, dvs. nästan samma som året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet bland unga var 17,3 procent. Andelen unga arbetslösa i åldern 15–24 år av befolkningen i samma ålder var 6,9 procent.

Antalet personer utanför arbetskraften uppgick i oktober 2019 till 1 405 000, dvs. 15 000 färre än året innan. Av personerna utanför arbetskraften var 121 000 dolt arbetslösa , dvs. 9 000 färre än i oktober 2018.

Förändringar i sysselsättningen 2018/10 – 2019/10 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Månad Förändring
2018/10 2019/10 2018/10 - 2019/10
1000 personer Procent, %
Befolkning totalt 4 126 4 130 0,1
Arbetskraft totalt 2 707 2 725 0,7
Sysselsatta 2 535 2 557 0,8
– löntagare 2 203 2 215 0,6
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 332 341 2,8
Arbetslösa 171 169 –1,5
Ej i arbetskraften 1 419 1 405 –1,0
– dolt arbetslösa 130 121 –6,8
  Procent, % Procentenhet
Relativt sysselsättningstal, 15–64-åringar 71,5 72,0 0,5
Relativt arbetslöshetstal 6,3 6,2 –0,1
Relativt arbetskraftstal 65,6 66,0 0,4
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifter i Arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av oktober 2019 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna totalt 225 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt bestämmelserna om arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 5 000 färre än i oktober året innan.

Arbetslösheten sjönk i oktober från motsvarande period året innan inom 14 närings-, trafik- och miljöcentralers (NTM) områden; mest i Kajanaland (–10 %), Egentliga Finland (–7 %), Lappland (–7 %), Tavastland (–6 %), Sydöstra Finland (–4 %) och Södra Österbotten (–4 %). Antalet arbetslösa arbetssökande ökade i Birkaland (5 %). I slutet av oktober var antalet heltidspermitterade som anmält sig till arbets- och näringsbyråerna 11 000, vilket var 3 000 fler än för ett år sedan.

I slutet av oktober omfattade sådan service som räknas in i aktiveringsgraden totalt 124 000 personer, dvs. 7 000 färre än i oktober året innan. Servicen omfattade 4,6 procent av arbetskraften.

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det 27 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år. Antalet var 2 000 färre än i oktober året innan. I oktober anmäldes 65 000 nya lediga jobb till arbets- och näringsbyråerna, dvs. 8 000 fler än i oktober året innan.

Förändringar 2018/10–2019/10 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

  År/Månad Förändring
2018/10 2019/10 2018/10 - 2019/10
1000 personer Procent, %
Arbetslösa arbetssökande 230 225 –2,3
– arbetslösa längre än ett år 68 61 –10,3
Inom arbetskraftspolitisk service, tot. 131 124 –5,2
– sysselsatta 25 24 –5,7
– i arbetskraftsutbildning, i träning 24 24 0,0
– i arbets- och utbildningsprövning 11 9 –15,9
– som alterneringsvikarie, i rehabiliterande arbetsverksamhet, frivilliga studier med arbetslöshetsförmån 70 67 –5,2
Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna 57 65 14,0
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.

Arbets- och näringsministeriets kontaktinformation:
Petri Syvänen, tfn 029 504 8050, Sysselsattningsoversikt

Länkar

Databastabeller om arbetskraftsundersökningen

Den säsongrensade trenden

Information om uppgifternas exakthet och felmarginaler finns i arbetskraftsundersökningens kvalitetsbeskrivning

En jämförelse mellan Statistikcentralens och Arbets- och näringsministeriets arbetslöshetsstatistik

Undersökning om lediga arbetsplatser

De nyaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) och
de nyaste uppgifterna om lediga jobb som EU publicerar (på engelska) finns
på Eurostats webbplats http://ec.europa.eu/eurostat .


Källa: Arbetskraftsundersökning 2019, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 029 551 3796, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (435,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 26.11.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. oktober 2019. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2019/10/tyti_2019_10_2019-11-26_tie_001_sv.html