Valitse tilasto

Voit suodattaa tilastoja nimen, aihealueen ja asiasanojen avulla.

Valitse tilasto

Etkö löytänyt etsimääsi?

Autamme tilastotiedon haussa puhelimitse 029 551 2220, lomakkeen ja chat-palvelun kautta.

Kysy tilastoista

Usein kysytyt kysymykset

Tilastotietojen virallinen julkistamispaikka on tilastokeskus.fi-sivusto. Jokaisella tilastolla on oma kotisivu ja taulukot-sivu. Taulukkosivulta löytyvät valmiit liitetaulukot ja linkki tilaston tietokantataulukoihin. Tarkimmat tiedot julkaistaan tietokantataulukoissa. Kaikkien tietokantataulukoiden kokonaisuutta kutsutaan nimellä StatFin.

Vuokran tarkistamista varten tarvittavat elinkustannusindeksin pisteluvut löytyvät kuluttajahintaindeksin tietokantataulukosta ”Elinkustannusindeksi 1951:10=100”. Ohjeet laskentatavasta ovat sivulla Vuokran tarkistaminen elinkustannusindeksillä.

Vuosien 1860–2001 markat ja vuodesta 2002 alkaen eurot voidaan muuttaa nykyrahaksi kertoimen avulla.

 

Tietoja bruttokansantuotteesta löytyy Suomi lukuina -palvelusta kohdasta Kansantalous. Tarkimpia tilastotietoja bruttokansantuotteesta on Kansantalouden tilinpito -tilaston tietokantataulukoissa, joissa on mm. aikasarjatietoja bruttokansantuotteesta ja -tulosta käypiin hintoihin ja henkeä kohti laskettuja tunnuslukuja.

Suomen ja muiden maiden välisestä tavaroiden tuonnista ja viennistä saa tietoa Tullin tuottamasta tavaroiden ulkomaankauppa -tilastosta. Yksityiskohtaiset tiedot ulkomaankaupasta löytyvät Tullin Uljas-tietokannasta.

Esimerkiksi maidon tai kahvin hintakehitys löytyy kuluttajahintaindeksin tietokantataulukoista otsikon "Kulutushyödykkeiden keskihintoja" alta. Napauttamalla 'Valitse osataulukko' pääsee katsomaan, miten hinnat ovat muuttuneet. On huomioitava, että kaikkien mukana olevien hyödykkeiden hintoja ei ole kerätty kaikkina vuosina.

Keskeiset väkilukutilastot löytyvät Suomi lukuina -palvelun Väestö-osiosta. Tarkempaa tietoa Suomen väestöstä saa väestörakenne-tilastosta ja tietokantataulukoista.

Tutustu myös Väestörakenne-julkaisuihin, jotka ovat saatavana maksuttomina pdf-muodossa.

Suomi lukuina -palvelun Väestö-osiossa on tiivis väestöennustetaulukko.

Tarkempaa tietoa väestöennusteesta saa väestöennuste-tilastosta ja tietokantataulukoista.

Tutustu myös Väestöennuste-julkaisuihin, jotka ovat saatavana maksuttomina pdf-muodossa.

Suomi lukuina -palvelun Väestö-osiossa on Ulkomaiden kansalaiset -tilastotaulukko. Väestörakenne-tilaston kotisivulla on enemmän tietoa mm. kieliryhmistä, ulkomaan kansalaisista, väestöstä syntymämaan, kansalaisuuden ja äidinkielen mukaan.

Tarkimmat tiedot löytyvät väestörakenne-tilaston tietokantataulukoista.

Tutustu myös Ulkomaalaiset ja siirtolaisuus -julkaisuihin, jotka ovat saatavana maksuttomina pdf-muodossa.

Väestörakenne-tilastossa on saatavana valmis liitetaulukko ”Väestö uskontokunnan mukaan ja osuus väestöstä”.

On huomioitava, että Suomessa tilastoidaan vain uskonnollisiin yhdyskuntiin kuuluvia, eivätkä kaikki uskontojen harjoittajat ole liittyneet uskonnollisiin yhdyskuntiin

Väestörekisterikeskus julkaisee tietoja etu- ja sukunimien määristä Suomessa. Nimipalvelun lisäksi Väestörekisterikeskus on julkaissut nimitietoja listana avoindata.fi-palvelussa.

Kuolemansyyt-tilastosta löytyvät suomalaisten kuolinsyyt, myös itsemurhien määrät. Tarkimmat tiedot kuolinsyistä ovat tietokantataulukoissa.

Vainajan lähin omainen (suorassa polvessa) tai vastaava läheisin henkilö voi saada kopion kuolintodistuksesta. Tilastokeskuksessa ovat suomalaisten kuolintodistukset vuodesta 1936 lähtien. Ohjeet todistuskopion pyytämiseksi löytyvät kuolintodistusarkiston sivulta.

Helppo tapa etsiä toimialaluokituksia on käyttää LuokitusEksperttiä. LuokitusEkspertin avulla oikean luokan voi löytää hakusanan avulla.

Tietoa eri ammattien kuvauksista löytyy ammattiluokituksesta. Helppo tapa etsiä ammattiluokituksia on käyttää LuokitusEksperttiä. LuokitusEkspertin avulla oikean luokan voi löytää hakusanan avulla.

Keskimääräisen kuukausipalkan saa ansiotasoindeksin tuoreimman julkistuksen liitetaulukosta 11 "Palkansaajien keskiansiot kuukaudessa työnantajasektoreittain ja sukupuolittain".

Keskimääräinen palkka ammatin perusteella löytyy palkkarakenne-tilastosta. Tarkimmat tiedot ovat palkkarakenne-tilaston tietokantataulukoissa

Yksityiskohtaisempaa tietoa palkoista ammattinimikkeiden mukaan on saatavissa työnantajasektorien mukaan tietokantataulukoista.

Tilastokeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön tilastojen luvut ovat aina poikenneet toisistaan. Merkittävin syy eroihin on erilainen työttömän määrittely. Tilastojen vertailu löytyy työvoimatutkimuksen sivulta: Tilastokeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön tilastojen vertailu

Asuntojen myyntihinnat julkaistaan kuukausittain osakeasuntojen hinnat -tilastossa.

Tarkimmat tiedot (mm. kunnittain, postinumeroalueittain, talotyypeittäin) ovat Osakeasuntojen hinnat -tietokantataulukoissa.

Omakotitalojen hinnoista on tietoa kiinteistöjen hinnat -tilastossa.

Asuntojen vuokrat -tilastoa julkaistaan neljännesvuosittain. Tilastossa on vapaarahoitteisten asuntojen ja aravavuokra-asuntojen vuokrat alueen ja huoneluvun mukaan. Vuositilastossa on tiedot myös rakennusvuoden mukaan.

Tarkimmat tiedot ovat Asuntojen vuokrat -tietokantataulukoissa

Tilastokeskus julkaisee tiedot kesämökkien määrästä rakennukset ja kesämökit -tilastossa. Kesämökeistä on saatavissa tietoja rakennusvuoden, pinta-alan, omistajan iän ja kotikunnan mukaan.

Tiedot kesämökeistä kunnittain ovat Rakennukset ja kesämökit -tietokantataulukoissa

Kaikkien saunojen tarkkaa lukumäärää ei ole tiedossa. Tietoja saunoista löytyy Suomi lukuina -palvelusta, jossa on tieto huoneistosaunojen lukumäärästä sekä arvio kaikista saunoista.

Huoneistosaunoista on tietoja myös asunnot ja asuinolot -tilaston liitetaulukossa 5 ”Asuntokanta ja varusteet 1960–2013”.

Köyhyysrajalle ei ole virallista määritelmää, joten köyhien määrä on tulkinnanvarainen kysymys. Pienituloiseksi on määritelty henkilöt, joiden kotitalouden tulot ovat alle 60 prosenttia kotitalouksien mediaanitulosta (pienituloisuuden määritelmä). Tietoja pienituloisista löytyy tulonjakotilastosta.

Aiemmin tilastoinnissa käytettiin nimitystä yksinhuoltajaperheet, mutta yhteiskunnan muutosten ja huoltajuusnäkökohtien vuoksi on siirrytty yhden vanhemman perheiden käsitteeseen. Esimerkiksi yhteishuoltajuutta ei pystytä ottamaan tilastossa huomioon.

Yksinhuoltajien määrästä saa tietoa Suomi lukuina -palvelun Väestö-osiosta, jossa on tilastoja äidin ja lasten tai isän ja lasten muodostamista perheistä.

Yksityiskohtaisempia tilastotietoja on saatavana perheet-tilastosta.

Tutustu myös Perheet-julkaisuihin, jotka ovat saatavana maksuttomina pdf-muodossa

Sinkkujen määrästä eli yhden hengen asuntokunnista saa tietoa Suomi lukuina -palvelun Väestö-osiosta.

Asuntokunnista saa tietoa myös asunnot ja asuinolot -tilastosta.

Tarkimmat tiedot asuntokunnista ovat Asunnot ja asuinolot -tietokantataulukoissa.

Tutustu myös Asunnot ja asuinolot -julkaisuihin, jotka ovat saatavana maksuttomina pdf-muodossa.

Yksin asuvien vanhusten määrä löytyy Asunnot ja asuinolot -tietokantataulukosta ”Asuntokunnat koon, vanhimman iän ja sukupuolen sekä talotyypin mukaan”. Taulukosta napautetaan ensin ”Valitse osataulukko” ja sen jälkeen valitaan haluttu alue ja vuodet, asuntokunnaksi yksi henkilö ja ikäryhmiksi yli 65-vuotiaat.

Kunnittaiset väkiluvut löytyvät StatFin-tietokannasta, josta ne saa myös muun muassa maakunnittain, ja sairaanhoitopiireittäin.

Päivitetty 5.10.2017