Välj statistikgren

Du kan filtrera statistikgrenar på basis av namn, ämnesområde och nyckelord.

Välj statistikgren

Hittade du inte vad du sökte?

Vi hjälper med sökning av statistisk information per telefon 029 551 2220 och via blankett.

Fråga om statistik

Vanliga frågor (FAQ)

Statistikuppgifternas officiella publikationsplats är webbplatsen stat.fi. Varje statistikgren har en egen ingångssida och en sida med tabeller. På tabellsidan finns färdiga tabellbilagor och en länk till statistikens databastabeller. De exaktaste uppgifterna publiceras i databastabellerna. Helheten med alla databastabeller går under namnet StatFin.

Uppgifter om bruttonationalprodukten finns i tjänsten Finland i siffror under Nationalräkenskaper. De exaktaste statistiska uppgifterna om bruttonationalprodukten finns i databastabellerna i statistiken över nationalräkenskaper.

Uppgifter om export och import av varor mellan Finland och andra länder tillhandahålls i statistiken över utrikeshandel med varor som Tullen producerar.

Den centrala statistiken över folkmängden finns i avsnittet Befolkning i tjänsten Finland i siffror. Exaktare uppgifter om Finlands befolkning finns i statistiken över befolkningsstrukturen och i databastabellerna.

Bekanta dig också med publikationerna över befolkningsstrukturen, som tillhandahålls avgiftsfritt i pdf-format.

I befolkningsavsnittet i tjänsten Finland i siffror finns en komprimerad komprimerad tabell över befolkningsprognosen.

Exaktare uppgifter om befolkningsprognosen finns i statistiken över befolkningsprognosen och i databastabellerna.

Bekanta dig också med publikationerna över befolkningsprognosen, som tillhandahålls avgiftsfritt i pdf-format.

I befolkningsavsnittet i tjänsten Finland i siffror finns en statistiktabell över utländska medborgare.

På ingångssidan till statistiken över befolkningsstrukturen finns mer information om bl.a. språkgrupper, utländska medborgare, befolkningen efter födelseland, medborgarskap och modersmål.

I statistiken över befolkningsstrukturen finns en färdig tabellbilaga "Befolkning efter religionssamfund och andelen av befolkningen".

Observera att man bara för statistik över medlemmar av religiösa samfund och att alla religionsutövare inte anslutit sig till ett samfund.

Befolkningsregistercentralen publicerar uppgifter om antalet för- och efternamn i Finland.

Finländarnas dödsorsaker finns i statistiken över dödsorsaker, där det också finns uppgifter om antalet självmord. De exaktaste uppgifterna om dödsorsakerna finns i databastabellerna.

Information om olika yrkesbeskrivningar finns i yrkesklassificeringen.

Information om yrken finns också i sysselsättningsstatistiken.

Medelmånadslönen anges i förtjänsnivåindexets senaste offentliggörande i tabellbilaga 11 "Medellön i månaden enligt arbetsgivarsektor och kön".

Uppgifter om medellön efter yrke finns i statistiken över lönestruktur.

Mer detaljerade uppgifter om löner efter yrkesbenämning finns tillgängliga enligt arbetsgivarsektor i databastabellerna.

Försäljningspriser på bostäder publiceras månadsvis i statistiken över aktiebostadspriser.

Uppgifter om priserna på egnahemshus finns i statistiken över fastighetspriser.

Statistiken över bostadshyror publiceras kvartalsvis. I statistiken finns uppgifter om hyrorna för fritt finansierade bostäder och aravahyresbostäder efter område och antal rum. I årsstatistiken finns uppgifter också enligt byggnadsår.

De exaktaste uppgifterna finns i databastabellerna över bostadshyror

Statistikcentralen publicerar uppgifter om antalet sommarstugor i statistiken över byggnader och fritidshus. Uppgifterna om sommarstugor är tillgängliga efter byggnadsår, yta och hemkommun.

Uppgifter om sommarstugor efter kommun finns i databastabellerna över byggnader och fritidshus

Exakta uppgifter om det totala antalet bastur finns inte att tillgå, men uppgifter om antalet bastur i bostäder samt en uppskattning av antalet bastur finns i tjänsten Finland i siffror.

Om bastur i bostäder finns uppgifter också i statistiken över bostäder och boendeförhållanden i tabellbilaga 5 "Bostäder och utrustning".

Senast uppdaterad 5.10.2017