Julkaistu: 21.5.2014

Korkea koulutus nostaa ansioita valtiolla

Tilastokeskuksen mukaan valtion kokoaikaiset kuukausipalkkaiset palkansaajat ansaitsivat säännölliseltä työajalta keskimäärin 3 683 euroa marraskuussa 2013. Edelliseen vuoteen verrattuna säännöllisen työajan keskiansio oli 2,2 prosenttia korkeampi. Valtiolla työskenteli vuonna 2013 kaikkiaan noin 80 600 päätoimista palkansaajaa. Korkeasti koulutettujen palkat olivat valtiolla selvästi suuremmat kuin matalammin koulutettujen palkansaajien.

Valtion kuukausipalkkaisten palkansaajien säännöllisen työajan ansio koulutuksen mukaan 2013

Valtion kuukausipalkkaisten palkansaajien säännöllisen työajan ansio koulutuksen mukaan 2013

Palkka nousee valtiolla korkean koulutuksen myötä. Eniten ansaitsivat tutkijakoulutuksen suorittaneet, joiden säännöllisen työajan ansio oli vuonna 2013 keskimäärin noin 5 300 euroa kuukaudessa. Tämä oli noin 2 400 euroa enemmän kuin perusasteen koulutuksen saaneiden keskiansio. Myös ylemmän korkeakouluasteen tutkinto nosti ansioita selvästi alempiin tutkintoihin verrattuna. Sen sijaan matalammin koulutettujen ansioissa tutkinnolla oli pienempi vaikutus; esimerkiksi keskiasteen tutkinto nosti valtiolla kuukausiansioita vain keskimäärin 35 eurolla perusasteen koulutukseen verrattuna.

Valtion palkansaajat eivät silti hyödy korkeasta koulutuksesta yhtä paljon kuin kuntasektorilla työskentelevät. Kuntasektorilla ero tutkijakoulutuksen suorittaneiden ja perusasteen koulutuksen saaneiden keskiansioiden välillä oli noin 3 400 euroa kuukaudessa vuonna 2013.

Valtion palkkoja kuvataan yleisimmin säännöllisen työajan ansion avulla. Säännöllisen työajan ansio sisältää tehtäväkohtaisen palkan ja henkilökohtaisten lisien lisäksi esimerkiksi työaikalisät ja luontoisedut, mutta ei yli- tai lisätyöpalkkoja, päivystys- ja varallaolokorvauksia, lomarahoja tai tulospalkkioita. Säännöllisen työajan ansion lisäksi voidaan tarkastella kokonaisansioita, mutta nämä kaksi eroavat valtiolla toisistaan vain vähän.

Valtion palkkatilasto perustuu Valtiokonttorin keräämään Tahti-aineistoon, josta Tilastokeskukselle toimitetaan palkkatilastointia varten loka-, marras- ja joulukuun tiedot. Julkistettavat tiedot ovat pääosin marraskuulta.

Enemmistö työskentelee asiantuntija-ammateissa

Kaikkiaan valtiolla työskenteli 80 596 päätoimista kuukausipalkkaista palkansaajaa vuonna 2013. Luvussa ovat mukana sekä koko- että osa-aikaiset valtion budjettitalouden piirissä kotimaassa työskentelevät lukuun ottamatta yliopistojen henkilökuntaa, joka on kuulunut vuodesta 2010 palkkatilastoissa yksityisen sektorin piiriin. Harjoittelijoita ja ulkomailla toimivia ei ole myöskään laskettu mukaan.

Valtion henkilöstön määrä väheni noin tuhannella henkilöllä eli 1,3 prosentilla edellisestä vuodesta ja on vähentynyt johdonmukaisesti myös edellisinä vuosina. Vuonna 2013 valtiolla työskenteli noin 10 000 päätoimista palkansaajaa vähemmän kuin vuonna 2006.

Valtion ammatit painottuvat voimakkaasti asiantuntija-ammatteihin. Suurimmat ammattiryhmät eli erityisasiantuntijat (noin 27 000 henkilöä) ja asiantuntijat (noin 26 000 henkilöä) muodostivat vuonna 2013 kaksi kolmannesta valtion henkilöstöstä.

Kuvio 1. Valtion kuukausipalkkaiset palkansaajat ammatin mukaan 2013

Kuvio 1. Valtion kuukausipalkkaiset palkansaajat ammatin mukaan 2013

Erityisasiantuntijoihin kuuluivat suurimpana ryhmänä hallinnon ja elinkeinojen kehittämisen erityisasiantuntijat, joita työskenteli valtion virastoissa vuonna 2013 noin 13 500 henkilöä esimerkiksi suunnittelijoina, tutkijoina ja ylitarkastajina. Suuria erityisasiantuntijaryhmiä olivat myös tuomioistuinlakimiehet ja muut lainopilliset erityisasiantuntijat sekä tilintarkastajat. Asiantuntijoiden yleisimpiä ammattiryhmiä olivat tulli- ja rajavirkamiehet, komisariot ja ylikonstaapelit, verovalmistelijat ja -tarkastajat sekä johdon sihteerit ja osastosihteerit.

Suurin osa valtion henkilöstöstä työskentelee julkisen hallinnon ja maanpuolustuksen toimialalla. Suurimmat toimialat olivat vuonna 2013 maanpuolustus (noin 14 000 henkilöä), julkinen yleishallinto (13 000 henkilöä) sekä poliisitoimi ja rajojen vartiointi (12 700 henkilöä).


Lähde: Palkat ja työvoimakustannukset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Laura Hulkko 09 1734 2611, Eeva-Liisa Petäjä 09 1734 3450, laura.hulkko@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (284,8 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 21.5.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Valtion kuukausipalkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3460. 2013. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.5.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vkp/2013/vkp_2013_2014-05-21_tie_001_fi.html