Perheiden aika ja ajankäyttö.
Tutkimuksia kokonaistyöajasta, vapaaehtoistyöstä, lapsista ja kiireestä.

Ansio- ja kotityöstä koostuva kokonaistyöaika jakautui kahden ansaitsijan perheissä melko tasaisesti puolisoiden kesken Suomessa, Saksassa ja Britanniassa. Espanjassa naiset tekivät ansiotyön lisäksi runsaasti kotitöitä, mikä nosti heidän panoksensa kokonaistyöajasta 53 prosenttiin. Kaikissa neljässä vertailumaassa miehet tekivät enemmän ansiotyötä kuin naiset ja naiset enemmän kotityötä kuin miehet. Vertailun tiedot on kerätty vuosina 1999–2003.

Tiedot käyvät ilmi Hannu Pääkkösen sosiaalipolitiikan alaan kuuluvasta väitöskirjatutkimuksesta. Tutkimuksessa tarkastellaan perheiden ajankäyttöä Tilastokeskuksen tekemien ajankäyttö- ja vapaa-aikatutkimusten avulla. Kansainväliset vertailut perustuvat ajankäytön kansainväliseen tietokantaan sekä Eurostatin taulukoihin. Tutkimuksen keskeiset aihealueet ovat kokonaistyöaika ja sen jakautuminen kotitalouksissa, vapaaehtoistyö, lasten ajankäyttö ja kiire.

Julkaisusarja: Tutkimuksia

ISSN 0355-2071

ISBN 978-952-244-248-2 (pdf)

Lataa julkaisu pdf-muodossa.

Tiedustelut: Hannu Pääkkönen (09) 1734 3229, etunimi.sukunimi@tilastokeskus.fi

 


Päivitetty 8.6.2011