Kioton pöytäkirjan sallittu päästömäärää

Tilastokeskus toimitti ns. sallitun päästömäärän raportoinnin Ilmastosopimuksen sihteeristölle 22.12.2006. Raportin perusteella vahvistetaan Suomen sallittu päästömäärä Kioton pöytäkirjan 1. velvoitekaudella 2008–2012. Suomen sallitun päästömäärän määrää perusvuoden 1990 päästötaso. Poikkeuksen tekee F-kaasujen (HFC, PFC, SF6) päästölaskenta, jossa Kioton pöytäkirjan sopijamailla on mahdollisuus valita sallitun päästömäärän laskentaan perusvuodeksi vuosi 1990 tai 1995.

Suomessa F-kaasupäästöt olivat vuonna 1995 noin neljä prosenttia vuoden 1990 päästöjä suuremmat, minkä vuoksi perusvuodeksi niille valittiin vuosi 1995. Koko viisivuotisen Kioton velvoitekauden sallittu päästömäärä on siis 5 x perusvuoden päästöt.

Ilmastosopimukselle vahvistettavaksi mennyt Suomen sallittu päästömäärä Kioton pöytäkirjan 1. velvoitekaudella 2008–2012 on
355 481 Gg CO2-ekv.

Vahvistamisen jälkeen sallittua päästömäärää ei enää muuteta, vaikka perusvuoden päästöt inventaariolaskennassa muuttuisivat. Jatkossa kasvihuonekaasujen vuosittainen inventaarioraportointi on osa Kioton pöytäkirjan alaista raportointia. Raportoinnin on täytettävä sovitut kriteerit ja läpäistävä tarkastukset, jotta Suomi voi osallistua Kioton mekanismeihin, muun muassa päästökauppaan.

Sallitun päästömäärän yhteenvetoraportti sisältää ehdotuksen sallituksi päästömääräksi sekä kuvauksen perusvuoden 1990 päästöistä ja päästökehityksestä vuosina 1990–2004. Yhteenvetoraportissa kuvataan myös ne valinnat, jotka Suomi on tehnyt Kioton velvoitekauden päästölaskentaan liittyen. Sallitun päästömäärän raportointi koostuu yhteenvetoraportin lisäksi kasvihuonekaasujen kansallisen seurantajärjestelmän ja päästörekisterin kuvauksista sekä kansallisesta kasvihuonekaasuinventaariosta vuosille 1990–2004 (inventaarioraportti ja päästötaulukot vuosille 1990–2004).

Sopijamaat voivat lisäksi käyttää raportoinnissa päästöjä vähentävinä nieluina – poistumina ilmakehästä – metsänhoitoa, viljelys- ja laidunmaan hoitoa tai kasvillisuuden palauttamista. Suomi valitsi käytettäväksi metsänhoidon.

Sallitun päästömäärän raportointi
Yhteenvetoraportti (pdf)
Kansallisen seurantajärjestelmän kuvaus (pdf)
Kansallisen rekisterin kuvaus (pdf)
Kansallinen kasvihuonekaasuinventaario
- Kansallinen inventaarioraportti 1990–2004 (pdf)
- Päästötaulukot (CRF) perusvuodelle 1990 (excel)
- Päästötaulukot (CRF) vuodelle 1995 (kokonaispäästötrendit 1990-1995, excel)
- Päästötaulukot (CRF) vuodelle 2004 (kokonaispäästötrendit 1990-2004, excel)

Jaa