Statistik

På statistikbiblioteket finns det utöver tryckta statistikpublikationer också elektroniskt material, databaser och publikations- och statistikportaler...

Statistiken är ordnad i hyllorna landsvis (landförteckning) och ämnesvis (hyllklassificering). Internationella organisationers och sammanslutningars statistik (INT) finns som egna samlingar.

I den öppna samlingen finns statistik för ungefär de tio senaste åren, äldre statistik förvaras på lager, varifrån de söks till kunden. Nästan alla statistikpublikationer kan lånas.

Statistik över Finland

Den inhemska statistiksamlingen innehåller Finlands officiella statistik (FOS) sedan år 1856, Statistikcentralens övriga statistikproduktion och statistiken av myndigheter inom den övriga offentliga förvaltningen. Samlingarna omfattar också statistik och översikter av flera närings- och branschorganisationer.

Utländsk och internationell statistik

Bibliotekets samlingar omfattar officiell statistik över nästan 200 länder. Den mest omfattande statistiken finns över de nordiska länderna och övriga europeiska länder. Det finns ett rikligt urval med statistik över speciellt Baltikum, Ryssland och Östeuropa. Biblioteket har också en unik samling statistik över det ryska kejsardömet (Russica-samlingen).

Biblioteket har statistikpublikationer och databaser som utgivits av Europeiska gemenskapers statistikbyrå Eurostat samt de centrala internationella organisationernas (FN, OECD, IMF, Världsbanken osv.) statistik.

På biblioteket har kunderna tillträde till följande internationella organisationers publikationsportaler:

OECD iLibrary
OECD iLibrary: 28 statistikdatabaser samt IEA:s (International Energy Agency) 9 statistikdatabaser.
I den fria webbtjänsten inom SourceOECD är det möjligt att söka information i form av sammandrag i böcker, säsongpublikationer och statistikdatabaser.
World Bank: Data
Världsbankens omfattande tidsseriedatabas innehåller uppgifter om befolkningen, miljön, ekonomin, infrastrukturen i fler än 200 länder. Den kostnadsfria tjänsten innehåller t.ex. följande databaser: World Development Indicators (WDI), African Development Indicators (ADI), Global Development Finance, Global Economic Monitor, Doing Business
Katalog över källor


Senast uppdaterad 17.12.2014

Dela