Kuolintodistusarkisto

Tilastokeskuksen kuolintodistusarkistossa on suomalaisten kuolintodistukset vuodesta 1936 lähtien. Kuolintodistukset ovat salassa pidettäviä tietoja. Laissa kuolemansyyn selvittämisessä (459/1973, § 15) on määritelty tarkoitukset, joihin kuolintodistuskopioita ja/tai kuolintodistuksen tietoja voi saada.

1) Kuolintodistus voidaan antaa vainajan lähiomaiselle, eläkelaitokselle sekä viranomaiskäyttöön

Tässä lähiomaisella tarkoitetaan lähintä omaista (suorassa polvessa) tai vastaavaa läheisintä henkilöä. Kuolintodistuksesta on tehtävä tietopyyntö kirjallisena tai Tilastokeskukseen sähköpostilla. Postitse lähetettävä pyyntö pyydetään lähettämään osoitteeseen Kuolemansyyt, PL 4B, 00022 Tilastokeskus. Kuolintodistus lähetetään henkilölle paperikopiona. Sähköpostilla lähetetty tietopyyntö toivotaan lähetettävän mieluummin omasta sähköpostiosoitteesta (jolloin ko. henkilön henkilöllisyys voidaan tarkistaa tarvittaessa) osoitteeseen kuolemansyyt.tilasto@tilastokeskus.fi.

Pyynnössä tulee olla vainajan suku- ja etunimet, syntymäaika, kuolinaika, viimeisin asuinkunta (1936-55 kuolleista seurakunta), kuolintodistuksen pyytäjän sukulaisuussuhde vainajaan, nimi, osoite, puhelinnumero ja hakijan allekirjoitus.

Kuolintodistustietoja annetaan myös vakuutus- tai eläkelaitokselle etuuden saamista koskevan hakemuksen käsittelyä varten sekä tuomioistuimelle, viranomaiselle tai muulle yhteisölle, jolla on tiedon saantiin laissa säädetty oikeus. Tällöin pyyntö on tultava ko. viranomaiselta.

Tiedot omaisille ja viranomaisille ovat ilmaisia.

2) Kuolintodistuksen tietoja luovutetaan tieteellisiin tutkimuksiin ja tilastollisiin selvityksiin.

Laissa on myös annettu oikeus luovuttaa kuolintodistuskopioita ja/tai niihin sisältyviä tietoja yksilötasolla tieteellistä tutkimusta ja tilastollisia selvityksiä varten. Luovutuksissa otetaan huomioon paitsi lain kuolemansyyn selvittämisestä, myös lain viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) ja henkilötietolain (523/1999) säädökset.

Tietojen saamiseksi on pyydettävä Tilastokeskukselta käyttölupa kirjallisena. Täytetty käyttölupalomake lähetetään postitse Tilastokeskuksen kirjaamoon. Asiakas voi pyytää siinä kuolemansyytietoja ja/tai kuolintodistuskopiota. Käyttölupapyynnön yhteydessä tulee olla lyhyt tutkimussuunnitelma, tutkimuksesta vastaavien henkilöiden nimet ja tietojen käsittelijöiden salassapitositoumukset.

Tiedot tutkimustarkoituksiin ovat maksullisia.

Jaa