Aluetyypit ja alueet (Ohjelmakausi 2014-2020)

Alueet, joiden puitteissa aluetyyppejä tarkastellaan

Indikaattoreita voi tarkastella elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksittain, suuralueittain, maakunnittain, seutukunnittain, Leader-alueittain ja kunnittain. Palvelun alueet ja aluetyypit 01.01.2018 tilanteen mukaan Excel-tiedostona:

Alueet ja aluetyypit (xlsx)

Vuoden 2018 alusta tilastolliseen kuntaryhmitykseen tuli kaksi muutosta: Mynämäki (503) ja Sotkamo siirtyivät tilastollisen kuntaryhmityksen ryhmästä 3 (maaseutumaiset kunnat) ryhmään 2 (taajaan asutut kunnat).

Excel-tiedostosta voit esim. valita ensin maakunnan ja sen jälkeen kuntapohjaisen Kaupunki-maaseutuluokituksen kuntatyypin, jolloin saat luettelon kyseisen maakunnan tähän kuntatyyppiin kuuluvista kunnista.

Taulukoissa käytetyt lyhenteet: ely = elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, sa = suuralue, mk = maakunta, sk = seutukunta

Maa- ja metsätalousministeriö on valinnut Manner-Suomesta 54 Leader-toimintaryhmää EU-ohjelmakaudelle 2014-2020. Kuntaliitoksissa uusi yhdistetty kunta on pääsääntöisesti sijoitettu liitoskunnan eli yleensä väkiluvultaan suurimman kunnan Leader-alueeseen.

Kuntapohjainen Kaupunki-maaseutuluokitus

Paikkatietopohjaisesta Kaupunki-maaseutuluokituksesta on Suomen ympäristökeskuksessa tehty yleistys kuntatasolle. Ensin erotellaan kaupunkikunnat yhdeksi luokaksi ja sen jälkeen maaseutukunnat jaetaan kolmeen luokkaan. Kunta luokitellaan kaupunkikunnaksi, jos paikkatietopohjaisen luokituksen sisemmän ja ulomman kaupunkialueen väestöä on enemmän kuin kaupungin kehysalueen ulkopuolista maaseutuväestöä. Kehysalueella sijaitseva kunta luokitellaan joko kaupungiksi tai kaupungin läheiseksi maaseuduksi kaupunkimaisuuden ja maaseutumaisuuden perusteella. Muut kunnat luokitellaan yhteenlasketun maa-alaosuuden ja väestöosuuden perusteella kaupungin läheisen maaseudun, ydinmaaseudun ja harvaan asutun maaseudun kuntiin. Maaseudun paikalliskeskusten tiedot lasketaan ympäröivään alueluokkaan. Kuntaliitoksissa uusi yhdistetty kunta on pääsääntöisesti sijoitettu liitoskunnan eli yleensä väkiluvultaan suurimman kunnan kuntatyyppiin.

Siirry takaisin sivun alkuun

Tilastollinen kuntaryhmitys

Tilastollinen kuntaryhmitys on virallinen tilastotuotannon alueluokitusstandardi, jossa kunnat on jaettu kaupunkimaisiin kuntiin, taajaan asuttuihin kuntiin ja maaseutumaisiin kuntiin. Tässä käytetty kuntaryhmitys perustuu vuonna 2015 tehtyyn taajamarajaukseen ja kunnan taajamaväkitietoon vuodelta 2014.

Ilmiöalueiden Väestön alueellinen sijoittuminen, Väestönmuutos, Väestörakenne, Työvoima ja työllisyys ja Rikokset taulukoissa sekä ilmiöalueen Asuminen ja rakentaminen rakennuslupa-taulukoissa käytetty kuntaryhmitys perustuu vuonna 2016 tehtyyn taajamarajaukseen ja kunnan taajamaväkitietoon vuodelta 2015.

Tilastollisen kuntaryhmityksen luokittelukriteereinä ovat kunnan taajamaväestön osuus ja suurimman taajaman väkiluku. Kaupunkimaisia kuntia ovat kunnat, joiden väestöstä vähintään 90 % asuu taajamissa tai suurimman taajaman väkiluku on vähintään 15 000. Taajaan asuttuja kuntia ovat kunnat, joiden väestöstä vähintään 60 %, mutta alle 90 % asuu taajamissa ja suurimman taajaman väkiluku on vähintään 4 000 mutta alle 15 000. Maaseutumaisia kuntia ovat kunnat, joiden väestöstä alle 60 % asuu taajamissa ja suurimman taajaman väkiluku on alle 15 000, sekä kunnat, joiden väestöstä vähintään 60 %, mutta alle 90 % asuu taajamissa ja suurimman taajaman väkiluku on alle 4 000. 000.

Siirry takaisin sivun alkuun

Paikkatietopohjainen Kaupunki-maaseutuluokitus

Paikkatietoihin pohjautuva Kaupunki-maaseutuluokitus on toteutettu Suomen ympäristökeskuksessa paikkatietomenetelmin käyttäen lähtötietoina tarkkoihin sijaintitietoihin perustuvia koko maan kattavia aineistoja. Laskenta on tehty pääosin 250 x 250 metrin ruudukossa. Lähtöaineistona on käytetty väestö-, työvoima-, työmatka- ja rakennustietoja sekä DIGIROAD-tieverkkoaineistoa ja CORINE-maankäyttöaineistoa. Näiden perusteella on laskettu määrää, tiheyttä, tehokkuutta, saavutettavuutta, intensiteettiä, monipuolisuutta ja suuntautuneisuutta kuvaavia muuttujia, joiden avulla alueet on luokiteltu. Tässä sisempi kaupunkialue, ulompi kaupunkialue ja kaupungin kehysalue on yhdistetty yhdeksi kaupunkiluokaksi. Maaseudun luokat ovat maaseudun paikalliskeskus, kaupungin läheinen maaseutu, ydinmaaseutu ja harvaan asuttu maaseutu.

Siirry takaisin sivun alkuun