Ändringar av strukturen i StatFin-tabellerna inom nationalräkenskaperna

Ändringar av strukturen genomförs i Statistikcentralens StatFin-tabeller. Målsättningen är att få allt mer enhetliga innehåll och klassificeringar. Ändringarna av de olika statistikgrenarnas StatFin-tabeller genomförs stegvis, i huvudsak under det första halvåret av år 2019.

Vi har utarbetat testtabeller för nationalräkenskaperna och den offentliga ekonomin på basis av vilka bland annat de användare som söker uppgifter på automatisk väg kan bearbeta urvalsprogram innan tabellerna förs i produktion och publiceras i StatFin-databasen. Det lönar sig alltså att beakta att tabellernas katalogstruktur kommer att ändras t.ex. på följande sätt: http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/sv/KTMT/KTMT__jul__jyev/ -> http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/sv/StatFin/StatFin__jul__jyev/

Syftet med testtabellerna är att förmedla information om de nya strukturerna och de förenhetligade klassificeringarna. Därför bör de inte användas för att undersöka faktiska uppgifter. På testsidorna införs inte uppdaterade siffror, utan de förs in i Statistikcentralens nuvarande StatFin-statistikdatabas vid publiceringstidpunkterna för statistikgrenarna.

Nationalräkenskapernas tabeller som tagits fram enligt den nya modellen hämtas till testsidan och kommer att föras in i StatFin-statistikdatabasen gradvis. I tabellerna nedan finns en sammanställning av namnen på de nya och gamla tabellerna. I vissa fall ersätter en ny tabell flera gamla. Ändringen är mest betydande i nationalräkenskapernas årstabeller. Det finns tio stycken årstabeller istället för tidigare tjugo.

Via följande länkar kommer du till uppgifterna om ändringarna i varje statistikhelhets tabeller inom:

Konjunkturindikator för produktionen

Den gamla StatFin-tabellen Den nya StatFin-tabellen Förs i produktion
001 -- Konjunkturindikator för produktionen 1996M01-
11tf -- Konjunkturindikator för produktionen, 1995M01-2019M01
 
16.4.2019

Nationalräkenskaper, kvartalsvis

Den gamla StatFin-tabellen Den nya StatFin-tabellen Förs i produktion
004 -- Sysselsättning kvartalsvis 1990K1-

 

11tj -- Sysselsättning och arbetstimmarna kvartalsvis, 1990Q1-2018Q4

29.5.2019
 
29.5.2019
 002 -- BNP, försörjningsbalans och nationalnkomst 1990K1- 11xa -- Bruttonationalprodukt och -inkomst samt tillgång och efterfrågan, kvartalsvis, 1990Q1-2018Q4 29.5.2019

Finansräkenskaper

Den gamla StatFin-tabellen Den nya StatFin-tabellen Förs i produktion
001 -- Årsuppgifterna om finansräkenskaperna fr.o.m. 1995 11qp -- Finansiella tillgångar och skulder årsvis, 1995-2018 28.6.2019
002 -- Kvartalsuppgifterna om finansräkenskaperna fr.o.m. 1997 11n9 -- Finansiella tillgångar och skulder kvartalsvis, 1995Q1-2018Q4 28.6.2019
003 -- Icke-finansiella tillgångar efter sektor 1995-2017 11zx -- Icke-finansiella tillgångar årsvis, 1995-2017 28.6.2019

Sektorräkenskaper kvartalsvis

Den gamla StatFin-tabellen Den nya StatFin-tabellen Förs i produktion
11ii -- Sektorkontona kvartalsvis, 1999Q1-2018Q4 11ii -- Sektorkontona kvartalsvis, 1999Q1-2018Q4
 
20.6.2019
11ij -- Viktiga nyckeltal i sektorräkenskaperna, 1999Q1-2018Q4 122a -- Investerings-, spar- och vinstkvot kvartalsvis, 1999Q1-2018Q4 20.6.2019
11ik -- Hushållens justerade disponibla inkomst, volymutveckling, 2001Q1-2018Q4 11ik -- Hushållens justerade disponibla inkomst, kvartalsvis, 2001Q1-2018Q4 20.6.2019

Nationalräkenskaper (årsuppgifter)

Den gamla StatFin-tabellen Den nya StatFin-tabellen Förs i produktion
008 -- Sysselsättning och arbetstimmarna 1975-2017 11ws -- Sysselsättning och arbetstimmarna årsvis, 1975-2017 14.6.2019

012 -- Sektor räkenskaper 1975-2018

 

013 -- Sektor räkenskaper (Huvudtransaktioner) 1975-2018

 

014 -- Offentliga sektorns total inkomster och utgifter 1975-2018

11yx -- Bruttonationalprodukt och -inkomst samt tillgång och efterfrågan per sektor, årsvis, 1975-2018 20.6.2019

007 -- Produktion och konto för inkomstbildning 1975-2017

 

009 -- Förändringar i lager och nettoanskaffning av värdeföremål 1975-2017

123h -- Inkomster och produktion per sektor och bransch, årligen, 1975-2017 14.6.2019
003 -- Nyckeltal per person 1975-2018 123x -- Bruttonationalprodukt och -inkomst samt inkomster och utgifter per person, årsvis, 1975-2017 18.6.2019
011 -- Offentliga konsumtionsutgifter 1975-2017 11t4 -- Offentliga konsumtionsutgifter, 1975-2017 18.6.2019

001 -- Bruttonationalprodukt och -nationalinkomst1975-2018

 

002 -- Hushållens nyckeltal 1975-2018

 

 
 
11sf -- Bruttonationalprodukt och -inkomst samt tillgång och efterfrågan, årsvis, 1975-2018 19.6.2019

016 -- Fast bruttoinvestering 1975-2017

 

017 -- Det fasta kapitalets bruttostock, nettostock, kapitalförslitning och minskning 1975-2017

 

018 -- Forskning och utveckling fasta bruttoinvesteringar, fasta kapitalets bruttostock och nettostock 1975-2017

124l -- Investeringar och fast kapital, årsvis, 1975-2017 18.6.2019

Offentlig ekonomi

Den gamla StatFin-tabellen Den nya StatFin-tabellen Förs i produktion
001 -- Offentliga sektorns skuld kvartalsvis 11yv -- Offentliga sektorns skuld kvartalsvis, 2000Q1-2018Q4 28.6.2019
11in -- Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis, 1999Q1-2018Q4 11zf -- Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis, 1999Q1-2018Q4 20.6.2019

Lönsamhetsundersökningar

Den gamla StatFin-tabellen Den nya StatFin-tabellen Förs i produktion
005 -- Arbetsproduktivitet branschvis 1975-2017 124k -- Arbetsproduktivitet per bransch och sektor, årsvis, 1975-2017 18.6.2019