Energi

Totalförbrukning av energi

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*
  petajoule (PJ)  

Årsförändring, %

Träbränslen 324 318 332 338 339 331 346 4,7
Olja 350 335 325 318 310 309 310 0,3
Kärnenergi 239 243 241 247 247 244 243 -0,2
Kol 186 145 123 151 126 101 117 15,6
Naturgas 149 130 115 107 96 82 75 -9,0
Nettoimport av elektricitet 38 50 63 57 65 59 68 16,0
Vattenkraft  46 44 60 46 48 60 56 -5,8
Torv 98 86 66 58 61 58 55 -4,7
Vindkraft  1 2 2 3 4 8 11 31,9
Övriga energikällor 35 37 45 50 54 53 53 0,1
Totalt 1 466 1 389 1 371 1 375 1 349 1 305 1 335 2,3
Förnybara energikällor 1), % 27,1 28,5 31,4 31,2 33,1 34,8 34,2 0,5

* preliminär uppgift

1) Innehåller bl.a. träbränslen, vatten- och vindkraft och den biologiskt nedbrytbara delen av återvinningsbränslen

Källa: Statistikcentralen, Energianskaffning och -förbrukning

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 3.5.2017

Tillförsel och totalförbrukning av el

  2012 2013 2014 2015 2016*  
  GWh %

Årsförändring, %

Vattenkraft 16 667 12 672 13 240 16 584 15 616 23,6 -5,8
Vindkraft 494 774 1 107 2 327 3 068 4,6 31,8
Kärnkraft 22 063 22 673 22 646 22 326 22 282 33,7 -0,2
Konventionell kondenskraft 5 177 8 883 6 379 4 062 4 393 6,6 8,2
Samproduktion, industri 8 891 9 145 8 692 8 275 8 958 13,5 8,2
Samproduktion, fjärrvärme 14 396 14 181 13 369 12 554 11 792 17,8 -6,1
Produktion totalt 1) 67 687 68 329 65 433 66 129 66 108 100 0,0
Nettoimport 17 443 15 715 17 966 16 337 18 951 . .

Total-

förbrukning

85 157 84 069 83 425 82 492 85 059 . 3,1

* preliminär uppgift

1) Exkl. solkraft och småskalig CHP

Källa: Statistikcentralen, El- och värmeproduktion

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 7.4.2017

Elförbrukning efter sektor

  Industrin och byggnadsverksamhet Hushåll och jordbruk Tjänster och offentlig konsumtion Transmissions- och distributionsförluster Totalt
  GWh
1960 6 346 965 782 696 8 789
1970 14 496 3 306 2 504 1 511 21 817
1980 23 252 8 646 5 718 2 305 39 921
1990 33 083 15 599 10 827 2 825 62 334
2000 43 752 18 962 13 824 2 631 79 169
2010 41 820 24 554 18 587 2 765 87 726
2011 40 706 22 875 17 993 2 698 84 271
2012 39 689 23 960 18 594 2 914 85 157
2013 40 211 23 011 18 238 2 608 84 069
2014 39 683 22 788 18 181 2 773 83 425
2015 39 475 22 437 18 137 2 443 82 492
2016* 40 362 22 966 19 180 2 552 85 059

Källor: Statistikcentralen, Energianskaffning och -förbrukning; Finsk Energiindustri rf

Tabellen i Excelformat (xlsx)

 

 

Uppdaterad: 7.4.2017

 

 

Ämnesområde: Energi

Senast uppdaterad 9.8.2017