Energi

Totalförbrukning av energi

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
  petajoule (PJ)   Årsförändring, %
Träbränslen 324 318 332 338 339 331 349 5,5
Olja 350 334 325 318 310 312 317 1,6
Kärnenergi 239 243 241 247 247 244 243 -0,2
Kol 186 145 123 151 126 103 127 23,8
Naturgas 149 130 115 107 96 82 73 -11,5
Nettoimport av elektricitet 38 50 63 57 65 59 68 16,0
Vattenkraft  46 44 60 46 48 60 56 -5,7
Torv 98 86 66 58 61 58 56 -2,8
Vindkraft  1 2 2 3 4 8 11 31,8
Övriga energikällor 35 37 45 50 54 53 61 14,6
Totalt 1 466 1 389 1 371 1 375 1 349 1 309 1 362 4,0
Förnybara energikällor 1), % 27,2 28,5 31,5 31,2 33,1 34,7 34,2 2,3

1) Innehåller bl.a. träbränslen, vatten- och vindkraft och den biologiskt nedbrytbara delen av återvinningsbränslen

Källa: Statistikcentralen, Energianskaffning och -förbrukning

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 22.12.2017

Tillförsel och totalförbrukning av el

  2012 2013 2014 2015 2016
  GWh % Årsförändring, %
Vattenkraft 16 667 12 672 13 240 16 584 15 634 18,4 -5,7
Vindkraft 494 774 1 107 2 327 3 068 3,6 31,8
Solkraft 6 6 8 10 18 0,0 87,1
Kärnkraft 22 063 22 673 22 646 22 326 22 280 26,2 -0,2
Konventionell kondenskraft 5 177 8 883 6 379 4 062 4 319 5,1 6,3
Samproduktion, industri 8 911 9 163 8 709 8 292 8 489 10,0 2,4
Samproduktion, fjärrvärme 14 396 14 181 13 369 12 554 12 391 14,6 -1,3
Produktion totalt 67 714 68 354 65 459 66 155 66 200 77,7 0,1
Nettoimport 17 443 15 715 17 966 16 337 18 951 22,3 16,0
Totalförbrukning 85 157 84 069 83 425 82 492 85 150 100 3,2

Källa: Statistikcentralen, El- och värmeproduktion

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 22.12.2017

Elförbrukning efter sektor

  Industrin och byggnadsverksamhet Hushåll och jordbruk Tjänster och offentlig konsumtion Transmissions- och distributionsförluster Totalt
  GWh
1960 6 346 965 782 696 8 789
1970 14 496 3 306 2 504 1 511 21 817
1980 23 252 8 646 5 718 2 305 39 921
1990 33 083 15 599 10 827 2 825 62 334
2000 43 752 18 963 13 824 2 631 79 171
2010 41 820 24 558 18 587 2 761 87 726
2011 40 706 22 880 17 993 2 693 84 271
2012 39 689 23 965 18 594 2 909 85 157
2013 40 211 23 018 18 238 2 602 84 069
2014 39 683 22 795 18 181 2 765 83 424
2015 39 475 22 446 18 153 2 443 82 517
2016 40 118 24 093 18 236 2 704 85 150

Källor: Statistikcentralen, Energianskaffning och -förbrukning; Finsk Energiindustri rf

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 22.12.2017

 

Ämnesområde: Energi

Senast uppdaterad 3.1.2018