Jord-, och skogsbruk samt fiske

Lantgårdar

Lantgårdarnas produktionsinriktningar

Husdjur

Självförsörjning i livsmedel

Skogsstatistik

Lantgårdar

 
Lant-
gårdar
Medel-
åkerareal
Ekologiska 
gårdar
Den ekologiska gårdens 
medelåkerareal
st. ha st.  % av alla gårdar ha
2000 79 783 28,0 5 225 6,5 28,2
2001 77 320 28,9 4 983 6,4 29,7
2002 75 474 29,9 5 071 6,8 30,9
2003 73 714 30,5 4 983 6,7 32,1
2004 72 054 31,4 4 887 6,6 33,2
2005 69 517 33,0 4 296 5,8 34,4
2006 69 071 33,3 3 966 5,7 36,5
2007 66 938 34,4 3 896 5,6 38,2
2008 65 802 35,0 3 811 5,5 39,4
2009 64 175 35,9 3 967 5,9 41,2
2010 1) 59 483 . . 3 939 6,1 43,4
2011 58 283 . . 4 036 6,6 45,8
2012 55 816 . . 4 260 7,2 46,4
2013 54 398 41,5 4 215 7,7 48,9
2014 52 775 43,0 4 239 8,0 50,9
1) Fr.o.m. år 2010 jordbruks- och trädgårdsföretag

Källa: Naturresursinstitutet

Tabellen i Excelformat suoluk_maat1.xls

Uppdaterad: 9.4.2015

 

Lantgårdarnas produktionsinriktningar

Produktion
 
2012 2013 2014
%
Växtproduktion 63,5 64,1 64,7
Mjölkproduktion 16,1 15,6 15,3
Annan nötboskapshushållning 7,3 7,2 7,2
Svin- och fjäderfähushållning 2,6 2,6 2,6
Övriga produktionsinriktningar 10,5 10,5 10,2
Totalt 100 100 100

Källa: Naturresursinstitutet

Tabellen i Excelformat suoluk_maat3.xls

Uppdaterad: 9.4.2015

 

Husdjur 1)

  1938 1960 1970 1980 1990 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 000
Nötkreatur 1 940 1 922 1 873 1 738 1 360 1 057 959 949 927 915 918 926 914 913 912 914
Svin 531 483 1 047 1 451 1 394 1 296 1 401 1 436 1 448 1 483 1 381 1 367 1 335 1 290 1 308 1 245
Fjäderfä 2) 2 779 5 778 8 264 8 476 6 477 4 024 4 081 3 947 3 898 4 056 3 785 4 232 4 050 3 916 4 290 4 359
Får 956 341 189 106 103 100 87 117 119 122    I      118 126 129 130 136 138
Hästar 390 251 90 34 44 58 64 66 68 69 72 74 76 75 75 . .
Renar 205 181 118 186 239 203 207 198 193 195 193 194 196 192 192 187
1) Åren 1938 och 1960 gäller uppgifterna lägenheter på över 0,25 ha, därefter över 1 ha
2) Värphöns och kycklingar
l   uppgifterna på ömse sidor om linjen är inte fullt jämförbara

Källa: Naturresursinstitutet

Tabellen i Excelformat suoluk_maat2.xls

Uppdaterad: 9.4.2015

 

Självförsörjning i livsmedel

Produktionen i procent av konsumtionen
Produktgrupp 1970 1980 1990 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Brödsäd 114 70 175 103 102 96 116 114 114 97 123 114 115 155
Mjölkprodukter,
vätskor
 . . 129 122 112 109 106 103 103 103 101 98 95 95 97
Mjölkprodukter,
fetter
126 130 143 132 133 132 129 125 124 121 112 108 . . . .
Nötkött 110 102 109 93 89 90 90 85 86 83 83 79 81 81
Svinkött 111 119 114 101 116 115 115 116 112 109 103 99 100 99
Fjäderfäkött 97 106 99 93 103 106 102 109 102 99 103 106 105 103
Ägg 136 149 136 114 119 116 116 117 106 117 116 111 115 113
Socker 27 61 91 71 92 65 47 33 44 46 57 36 39 51

Källa: TNS Gallup Food and Farm Facts

Tabellen i Excelformat suoluk_maat4.xls

Uppdaterad: 30.4.2015

 

Skogsstatistik

Virkesförrådets årliga tillväxt och avgång  Avverkningar av marknadsvirke
  Tillväxt Avgång   Totalt 1) Stockar Massaved
mn m3/år mn m3
1970–74 58 55 2000 55,9 28,3 27,6
1975–79 67 46 2001 53,3 25,4 27,8
1980–84 73 53 2002 54,2 25,9 28,2
1985–89 78 55 2003 55,0 26,8 28,2
1990–94 82 53 2004 55,1 26,4 28,6
1995–99 87 65 2005 52,6 24,4 28,2
2000–04 96 70 2006 50,8 23,7 27,0
2005–09 103 67 2007 57,7 28,0 29,7
2010–13 104 75 2008 52,6 21,5 30,1
  2009 42,6 16,8 24,2
2010 54,0 21,6 30,0
2011 54,7 21,8 29,9
2012 54,2 21,4 29,3
2013 59,6 23,8 32,3
*2014 59,0 24,3 31,2
Åren 2009–2013 uppgick skogsbruksmarken (inkl. naturskyddsområden) till
26 192 000 ha, varav privata ägde 53,1 %, bolagen 7,2 %, staten 34,7 % och
övriga 5,1 %. Virkesförrådets volym var 2 356 mn m3, av vilket 49,8 % tall,
30,0 % gran och 20,1 % lövträd.
m3 = kubikmeter fast mått på bark
1) Inkl. energived
–– uppgifterna på ömse sidor om linjen är inte fullt jämförbara

Källa: Naturresursinstitutet

Tabellen i Excelformat suoluk_mets1.xls

Uppdaterad: 28.4.2015


Senast uppdaterad 30.4.2015

Dela