Socialskydd

Innehåll

Sociala utgifter efter målgrupp

Målgrupp 2010   2017   2018  
  mn € % mn € % mn € %
Sjukdom och hälsa 13 468 24,6 15 300 22,1 15 612 22,2
Funtionshinder 6 427 11,7 6 484 9,4 6 614 9,4
Ålderdom 19 171 35,0 28 807 41,7 29 743 42,4
Änka/änkling, anhöriga 1 724 3,1 1 833 2,7 1 831 2,6
Familj och barn 5 845 10,7 6 654 9,6 6 879 9,8
Arbetslöshet 4 370 8,0 4 921 7,1 4 281 6,1
Boende 923 1,7 1 842 2,7 2 089 3,0
Övrig social trygghet 1 425 2,6 2 072 3,0 1 968 2,8
Förvaltning 1 480 2,7 1 176 1,7 1 210 1,7
Totalt 54 832 100 69 089 100 70 229 100
% i förhållande till BNP 29,3   30,9   30,0  

Källa: Institutet för hälsa och välfärd THL

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 8.5.2020

Mottagare av familjeförmåner

  2000 2010 2018 2019
Föräldradagpenningar        
Mammor 97 359 103 577 84 387 80 067
Pappor 42 924 56 393 59 640 58 409
Mottagare av moderskapsunderstöd 1) 55 228 60 188 45 223 44 351
Barnbidrag, december        
Mottagare 586 834 561 534 545 163 541 065
Barn 1 063 680 1 014 910 996 358 985 832
Barnavårdsstöd 31.12        
Mottagare 84 657 89 701 75 749 71 074
Barn 126 963 126 995 96 066 87 344
Underhållsstöd 31.12        
Mottagare . . 66 384 72 369 71 303
Barn 107 962 97 776 105 829 103 764

1) Inkl. adoptionsbidrag

Källa: FPA

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 23.3.2020

Bostadsbidrag

Innehållet tillgängligt i Excel-format

Källa: FPA

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 17.3.2020

Mottagare av arbetslöshetsförmåner 31.12.2019

Innehållet tillgängligt i Excel-format

Källor: FPA

Finansinspektionen

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 6.5.2020

Pensionstagare

Pensionsslag 2000 2010 2018 2019
Ålderspension 869 672 1 093 267 1 365 039 1 384 385
Arbetslöshetspension 54 291 33 938  -  -
Invalidpension 276 269 267 248 201 216 197 492
Deltidspension 24 533 28 764 3 367 1 041
Specialpensioner för lantbruksföretagare 40 845 24 330 10 670 9 523
Efterlevandepension 252 798 263 176 250 617 248 711
Barnpension 28 476 22 503 16 795 16 288
Totalt 1) 1 284 145 1 463 835 1 600 225 1 612 473

1) En och samma person kan få flera slags pensioner samtidigt

Källa: Pensionsskyddscentralen

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 26.3.2020

Fördelningen av totalpensionen bland pensionstagarna 31.12.2019

I Finland bosatta personer som får ålderspension (exkl. partiell ålderspension), invalidpension eller specialpension för lantbruksföretagare

Totalpension, €/månad Totalt % Män % Kvinnor %
       0–  799 158 348 10,6 64 960 9,6 93 388 11,4
   800–1 099 226 797 15,2 79 645 11,8 147 152 18,0
1 100–1 399 289 084 19,3 103 146 15,2 185 938 22,7
1 400–1 699 222 787 14,9 91 643 13,5 131 144 16,0
1 700–1 999 187 821 12,6 87 943 13,0 99 878 12,2
2 000–2 299 133 143 8,9 70 616 10,4 62 527 7,6
2 300–2 599 87 586 5,9 50 328 7,4 37 258 4,6
2 600–2 899 57 949 3,9 35 443 5,2 22 506 2,7
2 900–3 199 38 281 2,6 24 875 3,7 13 406 1,6
3 200– 94 068 6,3 68 841 10,2 25 227 3,1
Totalt 1 495 864 100 677 440 100 818 424 100
Medelpension, €/månad 1 716   1 937   1 533  

Källa: Pensionsskyddscentralen

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 26.3.2020

 

Ämnesområde: Socialskydd

Senast uppdaterad 3.6.2020