Socialskydd

Sociala utgifter efter funktion

  Sociala utgifter, mn €
  2012 % 2013 % 2014 % 2015 %
Sjukdom och hälsa 14 836 24,7 15 223 24,0 15 421 23,5 15 257 23,0
Handikapp 6 761 11,2 6 927 10,9 6 971 10,6 6 752 10,2
Ålderdom 22 055 36,7 23 631 37,3 24 837 37,9 25 909 39,1
Änka/änkling, anhöriga 1 744 2,9 1 802 2,8 1 803 2,8 1 754 2,6
Familj och barn 6 385 10,6 6 541 10,3 6 550 10,0 6 618 10,0
Arbetslöshet 4 062 6,8 4 597 7,3 5 249 8,0 5 561 8,4
Boende 1 048 1,7 1 138 1,8 1 240 1,9 1 450 2,2
Övrig social trygghet 1 730 2,9 1 814 2,9 1 845 2,8 1 849 2,8
Förvaltning 1 536 2,6 1 645 2,6 1 637 2,5 1 153 1,7
Sociala utgifter totalt 60 156 100 63 317 100 65 553 100 66 301 100
% av BNP 30,1   31,1   31,9   31,6  

Källa: Institutet för hälsa och välfärd

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 28.3.2017

Pensionstagare

Pensionsslag 2000 2010 2016 2017
Ålderspension 869 672 1 093 267 1 299 958 1 339 991
Arbetslöshetspension 54 291 33 938 -  -
Sjukpension 276 269 267 248 214 046 206 048
Deltidspension 24 533 28 764 10 388 7 244
Specialpensioner för lantbruksföretagare 40 845 24 330 13 615 12 026
Efterlevandepension 252 798 263 176 254 437 253 011
Barnpension 28 476 22 503 18 310 17 444
Totalt 1) 1 284 145 1 463 835 1 558 900 1 585 582

1) En person kan samtidigt få flera olika slag av pensioner

Källa: Pensionsskyddscentralen

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 6.4.2018

Fördelningen av totalpensionen bland pensionstagarna 1) 31.12.2017

Totalpension Alla pensionstagare Män Kvinnor
€/månad Antal % Antal % Antal %
       0–  799 165 004 11,2 65 360 9,8 99 644 12,4
   800–1 099 248 143 16,9 86 674 13,0 161 469 20,1
1 100–1 399 295 579 20,1 107 402 16,1 188 177 23,4
1 400–1 699 218 314 14,8 93 091 14,0 125 223 15,6
1 700–1 999 176 010 12,0 85 506 12,8 90 504 11,3
2 000–2 299 120 753 8,2 66 021 9,9 54 732 6,8
2 300–2 599 78 716 5,4 46 220 6,9 32 496 4,0
2 600–2 899 52 086 3,5 32 292 4,9 19 794 2,5
2 900–3 199 33 719 2,3 22 307 3,4 11 412 1,4
3 200– 81 853 5,6 60 934 9,2 20 919 2,6
Totalt 1 470 177 100 665 807 100 804 370 100
Medelpension, €/månad 1 656   1 874   1 476  

1) I Finland bosatta personer som får ålderspension (exkl. partiell ålderspension), sjukpension eller specialpension för lantbruksföretagare

Källa: Pensionsskyddscentralen

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 6.4.2018

 

Ämnesområde: Socialskydd

Senast uppdaterad 6.4.2018