Socialskydd

Socialutgifter efter funktion

Pensionstagare

Socialutgifter efter funktion

  Sociala utgifter, mn €
2010 % 2011 % 2012 % 2013 % 2014 %
Sjukdom och hälsa 13 468 24,6 14 156 24,9 14 836 24,7 15 223 24,0 15 421 23,5
Handikapp 6 427 11,7 6 559 11,5 6 761 11,2 6 927 10,9 6 971 10,6
Ålderdom 19 171 35,0 20 384 35,9 22 055 36,7 23 631 37,3 24 837 37,9
Änka/änkling, anhöriga 1 724 3,1 1 700 3,0 1 744 2,9 1 802 2,8 1 803 2,8
Familj och barn 5 845 10,7 6 095 10,7 6 385 10,6 6 541 10,3 6 550 10,0
Arbetslöshet 4 370 8,0 3 880 6,8 4 062 6,8 4 597 7,3 5 249 8,0
Boende 923 1,7 973 1,7 1 048 1,7 1 138 1,8 1 240 1,9
Övrig social trygghet 1 425 2,6 1 589 2,8 1 730 2,9 1 814 2,9 1 845 2,8
Förvaltning 1 480 2,7 1 506 2,6 1 536 2,6 1 645 2,6 1 637 2,5
Socialutgifterna totalt 54 832 100 56 841 100 60 156 100 63 317 100 65 553 100
% av BNP 29,3   28,9   30,1   31,1   31,9  

Källa: Institutet för hälsa och välfärd

Tabellen i Excelformat suoluk_sosi1.xls

Uppdaterad: 23.3.2016

 

Pensionstagare

Pensionsslag 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ålderspension 1 093 267 1 134 942 1 174 470 1 209 645 1 237 541 1 270 408
Arbetslöshetspension 33 938 23 017 10 956 5 257 380  -
Invalidpension 267 248 260 453 250 703 241 872 232 475 221 952
Deltidspension 28 764 27 521 23 511 20 433 16 057 12 066
Specialpensioner för
lantbruksföretagare
24 330 22 152 20 155 18 304 16 811 15 322
Efterlevandepension 263 176 262 692 261 135 259 932 258 354 256 330
Barnpension 22 503 21 808 21 147 20 407 19 638 18 885
Samtliga 1) 1 463 835 1 483 041 1 494 425 1 513 122 1 525 317 1 540 972
I Finland bosatta egenpensionstagares (exkl. deltidspension) genomsnittliga totalpension år 2015 
var 1 613 €/mån, 1 829 € bland män och 1 434 € bland kvinnor.
1) En person kan samtidigt få flera olika slag av pensioner

Källa: Pensionsskyddscentralen

Tabellen i Excelformat suoluk_sosi2.xls

Uppdaterad: 11.4.2016


Senast uppdaterad 11.4.2016

Dela