Socialskydd

Socialutgifter efter funktion

Pensionstagare

Socialutgifter efter funktion

 
 
Nettoutgifter, mn €
2005 % 2006 % 2007 % 2008 % 2009 % 2010 % 2011 % 2012 % 2013 %
Sjukdom och
hälsa
10 528 25,1 11 139 25,4 11 683 25,6 12 654 26,1 13 078 24,9 13 468 24,6 14 156 25,0 14 836 24,7 15 223 24,1
Handikapp 1) 5 262 12,5 5 369 12,3 5 570 12,2 I    5 947 12,2 6 244 11,9 6 419 11,7 6 558 11,6 6 761 11,3 6 910 10,9
Ålderdom 1) 13 697 32,6 14 531 33,2 15 451 33,9 I  16 301 33,6 17 989 34,3 19 116 35,0 20 384 35,9 22 055 36,7 23 661 37,4
Änka/änkling,
anhöriga
1 470 3,5 1 507 3,4 1 549 3,4 1 591 3,3 1 666 3,2 1 724 3,2 1 700 3,0 1 744 2,9 1 802 2,9
Familj och barn 4 705 11,2 4 848 11,1 5 101 11,2 5 414 11,1 5 687 10,8 5 845 10,7 6 095 10,7 6 388 10,6 6 529 10,3
Arbetslöshet 3 770 9,0 3 622 8,3 3 430 7,5 3 346 6,9 4 147 7,9 4 370 8,0 3 880 6,8 4 062 6,8 4 597 7,3
Boende 1) 437 1,0 439 1,0 431 0,9 I      778 1,6 852 1,6 923 1,7 973 1,7 1 048 1,7 1 138 1,8
Övrig social 
trygghet
813 1,9 950 2,2 984 2,2 1 054 2,2 1 234 2,4 1 301 2,4 1 458 2,6 1 612 2,7 1 719 2,7
Förvaltning 1 318 3,1 1 397 3,2 1 415 3,1 1 485 3,1 1 530 2,9 1 480 2,7 1 506 2,7 1 536 2,6 1 645 2,6
Socialutgifterna
totalt
42 001 100 43 802 100 45 615 100 48 572 100 52 427 100 54 645 100 56 710 100 60 041 100 63 223 100
% av BNP 25,6   25,4   24,4   25,1   29,0   29,2   28,8   30,1   31,3  
1) 1.1.2008 trädde den nya lagstiftningen om pensions- och handikappförmåner i kraft.
l   uppgifterna på ömse sidor om linjen är inte fullt jämförbara

Källa: Institutet för hälsa och välfärd

Tabellen i Excelformat suoluk_sosi1.xls

Uppdaterad: 9.4.2015

 

Pensionstagare

Pensionsslag 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Ålderspension 940 037 964 382 978 278 1 005 277 1 048 379 1 093 267 1 134 942 1 174 470 1 209 645 1 237 541
Arbetslöshetspension 50 933 47 671 50 263 50 770 46 602 33 938 23 017 10 956 5 257 380
Invalidpension 269 428 267 383 271 624 272 878 272 326 267 248 260 453 250 703 241 872 232 475
Deltidspension 32 502 30 642 29 988 29 140 27 887 28 764 27 521 23 511 20 433 16 057
Specialpensioner för 
lantbruksföretagare
32 421 30 556 29 316 27 850 26 298 24 330 22 152 20 155 18 304 16 811
Efterlevandepension 261 761 262 642 263 400 263 512 263 818 263 176 262 692 261 135 259 932 258 354
Barnpension 25 694 25 058 24 489 23 893 23 344 22 503 21 808 21 147 20 407 19 638
Samtliga 1) 1 356 286 1 371 944 1 389 832 1 414 200 1 443 189 1 463 835 1 483 041 1 494 425 1 513 122 1 525 317
I Finland bosatta egenpensionstagares (exkl. deltidspension) genomsnittliga totalpension år 2014 var 1 588 €/mån, 1 803 € bland män och 1 411 € bland kvinnor.
1) En person kan samtidigt få flera olika slag av pensioner

Källa: Pensionsskyddscentralen

Tabellen i Excelformat suoluk_sosi2.xls

Uppdaterad: 17.4.2015


Senast uppdaterad 17.4.2015

Dela