Socialskydd

Socialutgifter efter funktion

  Sociala utgifter, mn €
  2011 % 2012 % 2013 % 2014 %
Sjukdom och hälsa 14 156 24,9 14 836 24,7 15 223 24,0 15 421 23,5
Handikapp 6 559 11,5 6 761 11,2 6 927 10,9 6 971 10,6
Ålderdom 20 384 35,9 22 055 36,7 23 631 37,3 24 837 37,9
Änka/änkling, anhöriga 1 700 3,0 1 744 2,9 1 802 2,8 1 803 2,8
Familj och barn 6 095 10,7 6 385 10,6 6 541 10,3 6 550 10,0
Arbetslöshet 3 880 6,8 4 062 6,8 4 597 7,3 5 249 8,0
Boende 973 1,7 1 048 1,7 1 138 1,8 1 240 1,9
Övrig social trygghet 1 589 2,8 1 730 2,9 1 814 2,9 1 845 2,8
Förvaltning 1 506 2,6 1 536 2,6 1 645 2,6 1 637 2,5
Socialutgifterna totalt 56 841 100 60 156 100 63 317 100 65 553 100
% av BNP 28,9   30,1   31,1   31,9  

Källa: Institutet för hälsa och välfärd

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 23.3.2016

Pensionstagare

Pensionsslag 2011 2012 2013 2014 2015
Ålderspension 1 134 942 1 174 470 1 209 645 1 237 541 1 270 408
Arbetslöshetspension 23 017 10 956 5 257 380  -
Invalidpension 260 453 250 703 241 872 232 475 221 952
Deltidspension 27 521 23 511 20 433 16 057 12 066
Specialpensioner för lantbruksföretagare 22 152 20 155 18 304 16 811 15 322
Efterlevandepension 262 692 261 135 259 932 258 354 256 330
Barnpension 21 808 21 147 20 407 19 638 18 885
Samtliga 1) 1 483 041 1 494 425 1 513 122 1 525 317 1 540 972

1) En person kan samtidigt få flera olika slag av pensioner

Källa: Pensionsskyddscentralen

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 11.4.2016

Fördelningen av totalpensionen bland pensionstagarna 1) 31.12.2015

Totalpension Alla pensionstagare Män Kvinnor
€/månad Antal % Antal % Antal %
       0 –    799 166 609 11,7 64 173 9,9 102 436 13,1
   800 – 1 099 261 705 18,3 90 809 14,1 170 896 21,9
1 100 – 1 399 297 236 20,8 109 591 17,0 187 645 24,0
1 400 – 1 699 208 312 14,6 91 321 14,2 116 991 15,0
1 700 – 1 999 162 241 11,4 81 252 12,6 80 989 10,4
2 000 – 2 299 109 766 7,7 61 268 9,5 48 498 6,2
2 300 – 2 599 71 040 5,0 42 345 6,6 28 695 3,7
2 600 –  149 851 10,5 104 237 16,2 45 614 5,8
Samtliga 1 426 760 100 644 996 100 781 764 100
Medelpension, €/månad 1 613   1 829   1 434  

1) I Finland bosatta personer som får ålderspension, sjukpension eller specialpension för lantbruksföretagare

Källa: Pensionsskyddscentralen

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 29.6.2016

 

Ämnesområde: Socialskydd

Dela