Socialskydd

Sociala utgifter efter funktion

  Sociala utgifter, mn €
  2012 % 2013 % 2014 % 2015 %
Sjukdom och hälsa 14 836 24,7 15 223 24,0 15 421 23,5 15 257 23,0
Handikapp 6 761 11,2 6 927 10,9 6 971 10,6 6 752 10,2
Ålderdom 22 055 36,7 23 631 37,3 24 837 37,9 25 909 39,1
Änka/änkling, anhöriga 1 744 2,9 1 802 2,8 1 803 2,8 1 754 2,6
Familj och barn 6 385 10,6 6 541 10,3 6 550 10,0 6 618 10,0
Arbetslöshet 4 062 6,8 4 597 7,3 5 249 8,0 5 561 8,4
Boende 1 048 1,7 1 138 1,8 1 240 1,9 1 450 2,2
Övrig social trygghet 1 730 2,9 1 814 2,9 1 845 2,8 1 849 2,8
Förvaltning 1 536 2,6 1 645 2,6 1 637 2,5 1 153 1,7
Sociala utgifter totalt 60 156 100 63 317 100 65 553 100 66 301 100
% av BNP 30,1   31,1   31,9   31,6  

Källa: Institutet för hälsa och välfärd

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 28.3.2017

Pensionstagare

Pensionsslag 2012 2013 2014 2015 2016
Ålderspension 1 174 470 1 209 645 1 237 541 1 270 408 1 299 958
Arbetslöshetspension 10 956 5 257 380 - -
Sjukpension 250 703 241 872 232 475 221 952 214 046
Deltidspension 23 511 20 433 16 057 12 066 10 388
Specialpensioner för lantbruksföretagare 20 155 18 304 16 811 15 322 13 615
Efterlevandepension 261 135 259 932 258 354 256 330 254 437
Barnpension 21 147 20 407 19 638 18 885 18 310
Samtliga 1) 1 494 425 1 513 122 1 525 317 1 540 972 1 558 900

1) En person kan samtidigt få flera olika slag av pensioner

Källa: Pensionsskyddscentralen

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 4.4.2017

Fördelningen av totalpensionen bland pensionstagarna 1) 31.12.2016

Totalpension Alla pensionstagare Män Kvinnor
€/månad Antal % Antal % Antal %
       0 –   799 165 814 11,4 64 787 9,9 101 027 12,7
   800 – 1 099 257 033 17,7 89 542 13,7 167 491 21,1
1 100 – 1 399 297 598 20,5 109 012 16,6 188 586 23,8
1 400 – 1 699 213 618 14,7 92 561 14,1 121 057 15,3
1 700 – 1 999 168 739 11,6 83 398 12,7 85 341 10,8
2 000 – 2 299 114 608 7,9 63 475 9,7 51 133 6,4
2 300 – 2 599 74 251 5,1 43 999 6,7 30 252 3,8
2 600 – 2 899 49 228 3,4 30 731 4,7 18 497 2,3
2 900 – 3 199 31 536 2,2 20 962 3,2 10 574 1,3
3 200 – 76 535 5,3 57 331 8,7 19 204 2,4
Samtliga 1 448 960 100 655 798 100 793 162 100
Medelpension, €/månad 1 632   1 848   1 453  

1) I Finland bosatta personer som får ålderspension, sjukpension eller specialpension för lantbruksföretagare

Källa: Pensionsskyddscentralen

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 5.4.2017

 

Ämnesområde: Socialskydd

Senast uppdaterad 11.12.2017