Arbetsmarknaden

Befolkning efter verksamhet

Arbetslöshet

Befolkning efter verksamhet

  1990 2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 000 personer
Befolkning, 
medelfolkmängd
4 986 5 176 5 363 5 388 5 414 5 439 5 462 5 480
Befolkning i 
åldern 15–74 år
3 737 3 901 4 043 4 059 4 075 4 087 4 095 4 102
Arbetskraft 2 586 2 589 2 672 2 682 2 690 2 676 2 679 2 689
 Sysselsatta 2 504 2 335 2 447 2 474 2 483 2 457 2 447 2 437
 Arbetslösa 82 253 224 209 207 219 232 252
Ej i arbetskraften 1 151 1 312 1 372 1 376 1 385 1 411 1 416 1 413
Relativt arbetskraftstal, % 69,2 66,4 66,1 66,1 66,0 65,5 65,4 65,6
Relativt arbetslöshetstal, % 3,2 9,8 8,4 7,8 7,7 8,2 8,7 9,4
Relativt sysselsättningstal 
(15–64-åringar), %
74,1 66,9 67,8 68,6 69,0 68,5 68,3 68,1
Sysselsatta 2 504 2 335 2 447 2 474 2 483 2 457 2 447 2 437
Arbetstid
Deltidsarbete  238 286 358 369 374 370 377 378
Heltidsarbete 2 267 2 047 2 087 2 102 2 108 2 086 2 068 2 057
Okänd - 2 2 2 1 1 2 2
Arbetsgivare
Privat 1 793 1 692 1 774 1 796 1 808 1 781 1 764 1 759
Kommun 482 486 510 517 522 526 534 532
Staten 226 151 153 151 144 142 139 136
Okänd 3 6 10 10 9 8 10 9
Yrkesställning
Företagare och företagar-
familjemedlemmar
388 319 328 331 337 330 343 346
Löntagare 2 116 2 016 2 120 2 143 2 146 2 127 2 105 2 090
Okänd 0 0 0 0 0 0 0 0
Näringsgren (TOL 2008)
Jordbruk, skogsbruk och fiske;
utvinning av mineral (A, B)
. . 146 115 110 109 107 109 109
Tillverkning; el-, värme- och 
vattenförsörjning samt avfalls-
hantering o.d. (C-E)
. . 473 388 384 382 377 359 352
Byggverksamhet (F) . . 147 172 176 175 176 169 168
Handel; reparation av motor-
fordon och motorcyklar (G)
. . 277 298 303 300 296 290 284
Transport och magasinering (H) . . 152 156 147 144 142 140 137
Hotell- och restaurangverksamhet (I) . . 77 83 83 86 86 86 87
Informations- och kommunikations-
verksamhet (J)
. . 89 95 99 101 100 100 106
Finans-, försäkrings- och fastighets-
verksamhet (K, L)
. . 70 71 75 74 71 74 73
Företagstjänster (M, N) . . 184 250 253 261 260 269 278
Offentlig förvaltning och försvar; 
obligatorisk socialförsäkring (O)
. . 115 117 116 113 111 106 106
Utbildning (P) . . 165 174 179 175 175 180 179
Vård och omsorg; sociala 
tjänster (Q)
. . 326 379 396 409 399 402 404
Annan serviceverksamhet (R-U) . . 109 139 141 142 144 151 145
Näringsgrenen okänd (X) . . 6 12 11 11 13 11 9
 
Arbetad tid, mn timmar 4 415 I    4 019 3 998 4 034 4 040 3 964 3 956 3 947
I  uppgifterna på ömse sidor om linjen är inte fullt jämförbara

Källa: Statistikcentralen, Arbetsmarknaden

Tabellen i Excelformat suoluk_tyol1.xls

Uppdaterad: 4.4.2016

 

Arbetslöshet

 
Antalet arbetslösa, 1 000 personer Relativt arbetslöshetstal, %
Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor
1990 82 49 33 3,2 3,6 2,7
1991 169 106 62 6,6 8,0 5,1
1992 292 178 114 11,7 13,6 9,6
1993 405 235 170 16,3 18,1 14,4
1994 408 235 174 16,6 18,1 14,8
1995 382 204 178 15,4 15,7 15,1
1996 363 186 176 14,6 14,3 14,9
1997 314 160 154 12,7 12,3 13,0
1998 285 143 142 11,4 10,9 12,0
1999 261 130 131 10,2 9,8 10,7
2000 253 122 131 9,8 9,1 10,6
2001 238 117 121 9,1 8,6 9,7
2002 237 123 114 9,1 9,1 9,1
2003 235 124 111 9,0 9,2 8,9
2004 229 118 111 8,8 8,7 8,9
2005 220 111 109 8,4 8,2 8,6
2006 204 101 104 7,7 7,4 8,1
2007 183 90 93 6,9 6,5 7,2
2008 172 85 87 6,4 6,1 6,7
2009 221 122 99 8,2 8,9 7,6
2010 224 126 98 8,4 9,1 7,6
2011 209 117 91 7,8 8,4 7,1
2012 207 115 92 7,7 8,3 7,1
2013 219 122 97 8,2 8,8 7,5
2014 232 129 103 8,7 9,3 8,0
2015 252 137 115 9,4 9,9 8,8

Källa: Statistikcentralen, Arbetsmarknaden

Tabellen i Excelformat suoluk_tyol2.xls

Uppdaterad: 8.2.2016

 


Senast uppdaterad 4.4.2016

Dela