Avtalsvillkor

1. Tillämpning av avtalsvillkoren

Statistikcentralen svarar för att statistiktjänsten uppfylls på det sätt och i enlighet med de villkor som nämns i det godkända avtalet. Om inte annat föreskrivits i dem tillämpas nedanstående avtalsvillkor på statistiktjänsten.

2. Nyttjanderätt

Alla rättigheter inom statistiktjänsten, inklusive upphovsrätt, hör till Statistikcentralen. Statistikcentralen överlåter kunden rätten att använda statistiktjänsten under den tid avtalet är i kraft.

Användaren av statistiktjänsten har inte rätt till vidareöverlåtelse eller återförsäljning eller till väsentligt utnyttjande av tjänsten i dylik verksamhet vid återförsäljning och inte heller rätt till distribution i elektronisk form. Vid referens av uppgifter i tjänsten bör Statistikcentralen, Befolkningsstatistiktjänsten, som källa.

3. Speciella villkor som gäller användaren av statistiktjänsten

Användaren svarar för anskaffning och underhåll av maskinvara, program och teleförbindelser som statistiktjänsten förutsätter samt för övriga kostnader som förorsakas av användningen av tjänsten.

Användaren är skyldig att ombesörja hemlighållandet av användaridentifikation och lösenord. Användaren ansvarar för all den användning av statistiktjänst som skett med hans/hennes användaridentifikation och lösenord.

4. Speciella villkor som gäller Statistikcentralen

Statistikcentralen upprätthåller statistiktjänsten och producerar innehållet i tjänsten. Statistikcentralen ansvarar för att uppgifterna i statistiktjänsten ges enligt ursprungliga uppgiftskällor. Statistikcentralen har rätt att tillfälligt avbryta statistiktjänsten om detta är nödvändigt för teknisk ändring eller revidering av tjänsten.

Statistikcentralen svarar inte för skador som förorsakats av tredje partens datasystem- eller datakommunikationsfel och -störningar samt av skadlig programvara. Statistikcentralen svarar inte för dröjsmål av uppdateringar till den del de är följd av tredje partens leveransförseningar. Statistikcentralen svarar inte för fel eller dröjsmål som beror på force majeure och inte heller för indirekta skador. Statistikcentralens ersättningsansvar begränsas att motsvara högst beloppet av det avtalsenliga priset på nyttjanderätt.