Förteckning över tabeller och variabler

Befolkning   Publiceringstid Den mest detaljerade områdesnivån  
V01D1 Befolkningen efter ålder och kön 31.12.2000 5/2001 Kommun Publicerat
V01D2 Den svenskspråkiga befolkningen efter ålder och kön 31.12.2000 5/2001 Kommun Publicerat
V01DX Befolkningen efter huvudsaklig verksamhet, kön och ålder (5 år) 31.12.2000 (förhandsuppgift) 12/2001 Kommun Publicerat
V01E1 Befolkningen efter ålder, kön och civilstånd 31.12.2000 5/2001 Kommunens delområde Publicerat
V01E2 Den svenskspråkiga befolkningen efter ålder och kön 31.12.2000 (om kommuner med svenskspråkig majorität) 5/2001 Kommun Publicerat
V02E Befolkningen efter kön, ålder och familjeställning 31.12.2000 5/2001 Kommunens delområde Publicerat
V03E Befolkningen (som fyllt 15 år) efter statsskattepliktiga inkomster för år 2000, 31.12.2000 11/2002 Kommunens delområde Publicerat
V04D Befolkningen efter huvudsaklig verksamhet, kön och ålder (5 år) 31.12.2000 11/2002 Kommun Publicerat
V04E Befolkningen (som fyllt 15 år), arbetskraften separat, efter utbildningsnivå 31.12.2000 11/2002 Kommunens delområde Publicerat
V05D Den svenskspråkiga befolkningen efter huvudsaklig verksamhet, kön och ålder (5 år) 31.12.2000 11/2002 Kommun Publicerat
V05E Befolkningen delområdesvis efter huvudsaklig verksamhet, kön och ålder 1990, 1995 och 2000 3/2003 Kommunens delområde Publicerat
V06E Den svenskspråkiga befolkningen delområdesvis efter huvudsaklig verksamhet, kön och ålder 1990, 1995 och 2000 3/2003 Kommunens delområde Publicerat
V07D Befolkningen (som fyllt 15 år) efter huvudsaklig verksamhet, utbildningsnivå, kön och ålder (5 år) 31.12.2000 11/2002 Kommun Publicerat
V08D Den svenskspråkiga befolkningen (den 15 år fyllda) efter huvudsaklig verksamhet, utbildningsnivå, kön och ålder (5 år) 31.12.2000 11/2002 Kommun Publicerat
V09D Befolkningen, studeranden separat, efter huvudsaklig verksamhet 1990, 1995 och 2000 3/2003 Kommun  
V10D Utländska medborgare 31.12.2000 efter huvudsaklig verksamhet, ålder och kön 11/2002 Kommun Publicerat
V11T Allmänna uppgifter om tätorter 31.12.2000 3/2003 Tätäort Publicerat
Boendeförhållanden Publiceringstid Den mest detaljerade områdesnivån  
A01D Bostadsbefolkningen efter kön, ålder och boendenivå 31.12.2000 5/2001 Kommun Publicerat
A01E Bostadshushållen efter bostadshusets hustyp och personantal 31.12.2000 5/2001 Kommunens delområde Publicerat
A02D Bostadshushållen efter personantal och boendetäthet 31.12.2000 5/2001 Kommun Publicerat
A02E åldringsbostadshushåll efter den äldsta personens ålder och efter utrustningsnivån 31.12.2000 5/2001 Kommunens delområde Publicerat
A03D1 Bostadshushållen efter personantal och bostadens lägenhetstyp 31.12.2000 5/2001 Kommun Publicerat
A03D2 Bostadsbefolkning efter personantal och bostadens lägenhetstyp 31.12.2000 5/2001 Kommun Publicerat
A03E Bostadshushållen efter upplåtelseform och personantal 31.12.2000 11/2001 Kommunens delområde Publicerat
A04D1 Bostadshushållen efter bostadens våningsyta och bostadshushållets personantal 31.12.2000 5/2001 Kommun Publicerat
A04D2 Bostadsbefolkning efter bostadens våningsyta och bostadshushållets personantal 31.12.2000 5/2001 Kommun Publicerat
A04E Bostadshushållen efter livsfas och upplåtelseform 31.12.2000 5/2002 Kommunens delområde Publicerat
A05D1 åldringsbostadshushåll efter hustyp och utrustningsnivå 31.12.2000 5/2001 Kommun Publicerat
A05D2 Boende i åldringsbostadshushåll efter hustyp och utrustningsnivå 31.12.2000 5/2001 Kommun Publicerat
A06D1 Bostadshushållen efter hustyp, upplåtelseform och bostadshushållets storlek 31.12.2000 11/2001 Kommun Publicerat
A06D2 Bostadsbefolkning efter hustyp, upplåtelseform och bostadshushållets storlek 31.12.2000 11/2001 Kommun Publicerat
A07D1 Bostadshushållen efter bostadens hustyp, upplåtelseform och rumsantal 31.12.2000 11/2001 Kommun Publicerat
A07D2 Bostadsbefolkning efter bostadens hustyp, upplåtelseform och rumsantal 31.12.2000 11/2001 Kommun Publicerat
A08D1 Bostadshushållen efter upplåtelseform, hustyp och boendenivå 31.12.2000 11/2001 Kommun Publicerat
A08D2 Bostadsbefolkning efter upplåtelseform, hustyp och boendenivå 31.12.2000 11/2001 Kommun Publicerat
A09D Bostadshushållen och utlänningsbostadshushåll efter personantal och bostadens upplåtelseform samt boenderymlighet 31.12.2000 11/2001 Kommun Publicerat
A10D Bostadshushållen efter bostadens hustyp och upplåtelseform samt boenderymlighet och efter 2000 års statsskattepliktiga inkomster 31.12.2000 5/2002 Kommun Publicerat
A11D Bostadshushållen efter bostadens upplåtelseform och referenspersonens ålder 31.12.2000 5/2002 Kommun Publicerat
A12D Bostadshushållen efter livsfas, upplåtelseform och boenderymlighet 31.12.2000 5/2002 Kommun Publicerat
A13D Bostadshushållen efter livsfas och bostadens lägenhetstyp 31.12.2000 5/2002 Kommun Publicerat
Bostadshushåll Publiceringstid Den mest detaljerade områdesnivån  
P01D1 Bostadshushåll efter sammansättning och antal personer 31.12.2000 5/2001 Kommun Publicerat
P01D2 Bostadsbefolkning efter sammansättning och antal personer 31.12.2000 5/2001 Kommun Publicerat
P01E Bostadshushåll med personer över 65 år efter den äldsta och yngsta personens ålder 31.12.2000 5/2001 Kommunens delområde Publicerat
P02D1 Bostadshushållen efter den äldsta personens kön, civilstånd och ålder och efter antalet personer i bostadshushållet 31.12.2000 5/2001 Kommun Publicerat
P02D2 Bostadsbefolkning efter den äldsta personens kön, civilstånd och ålder och efter antalet personer i bostadshushållet 31.12.2000 5/2001 Kommun Publicerat
P03E Bostadshushållen efter statsskattepliktiga inkomster och bruksinkomster 31.12.2000 5/2002 Kommunens delområde Publicerat
P06D Bostadshushållen efter 2000 års statsskattepliktiga inkomster och antal personer 31.12.2000 5/2002 Kommun Publicerat
P07D Bostadshushållen efter 2000 års bruksinkomster och antal personer 31.12.2000 5/2002 Kommun Publicerat
Bostäder   Publiceringstid Den mest detaljerade områdesnivån  
R01D Bostäderna efter hustyp, användningssyfte och upplåtelseform 31.12.2000 10/2001 Kommun Publicerat
R01E Bostäderna efter hustyp, utrustningsnivå och byggnadsår 31.12.2000 10/2001 Kommunens delområde Publicerat
R02D Bostäderna efter användningssyfte, antal rum, hustyp och boenderymlighet 31.12.2000 10/2001 Kommun Publicerat
R02E Bostäderna efter upplåtelseform, hustyp och användningssyfte 31.12.2000 10/2001 Kommunens delområde Publicerat
R03D Bostäderna efter upplåtelseform, utrustning och lägenhetstyp 31.12.2000 10/2001 Kommun Publicerat
R03E Bostäderna efter lägenhetstyp och upplåtelseform 31.12.2000 10/2001 Kommunens delområde Publicerat
R04D Bostäderna efter våningsyta, hustyp och användningssyfte 31.12.2000 10/2001 Kommun Publicerat
Byggnader   Publiceringstid Den mest detaljerade områdesnivån  
R04E Byggnader efter användningssyfte och byggnadsår 31.12.2000 10/2001 Kommunens delområde Publicerat
R05D Byggnader efter byggnadens användningssyfte och byggnadsår 31.12.2000 10/2001 Kommun Publicerat
R06D Byggnader efter användningssyfte och utrustning 31.12.2000 10/2001 Kommun Publicerat
Familjer   Publiceringstid Den mest detaljerade områdesnivån  
P02E Familjer och barnfamiljer efter typ av familj och antal barn 31.12.2000 5/2001 Kommunens delområde Publicerat
P03D Familjer efter mannens/fars och hustruns/mors näringsgren och antal barn under 18 år 31.12.2000 3/2003 Kommun Publicerat
P04D Familjernas barn som inte fyllt 25 år efter ålder och typ av familj 31.12.2000 5/2001 Kommun Publicerat
P04E Familjer och barnfamiljer efter 2000 års statsskattepliktiga inkomster 31.12.2000 5/2002 Kommunens delområde Publicerat
P05D Familjer efter typ av familj, bostadens upplåtelseform och boenderymlighet 31.12.2000 11/2001 Kommun Publicerat
P05E Familjer och barnfamiljer efter 2000 års bruksinkomster 31.12.2000 5/2002 Kommunens delområde Publicerat
P06E Familjer efter typ av familj, föräldrarnas/maken/makans huvudsakliga verksamhet och antalet barn som inte fyllt 18 och 7 år 31.12.2000 2/2003 Kommunens delområde Publicerat
P07E Barn efter föräldrarnas huvudsakliga verksamhet och barnets ålder 31.12.2000 2/2003 Kommunens delområde Publicerat
P08D Familjer efter typ av familj, år 2000 statsskattepliktiga inkomster och antal personer 31.12.2000 5/2002 Kommun Publicerat
P09D Familjer efter typ av familj, år 2000 bruksinkomster och personantal 31.12.2000 5/2002 Kommun Publicerat
Fritidshus   Publiceringstid Den mest detaljerade områdesnivån  
R05E Fritidshusen efter byggnadsår 31.12.2000 8/2001 Kommunens delområde Publicerat
R07D Fritidshus efter belägenhetskommun, byggnadsår och ägarens hemkommun 31.12.2000 6/2001 Kommun Publicerat
R08D Kommunens sommargäster efter fritidshusets byggnadsår och ägarens hemkommun 31.12.2000 6/2001 Kommun Publicerat
Sysselsättning och näringsstruktur Publiceringstid Den mest detaljerade områdesnivån  
T01D Arbetslösa efter utbildningsnivå, kön, ålder och arbetslöshetens längd 31.12.2000 12/2001 Kommun Publicerat
T01DX Sysselsatt arbetskraft efter näringsgren (2-3-nr.), kön och ålder (5 år) 31.12.2000 (förhandsuppgift) 12/2001 Kommun Publicerat
T01E Befolkningen efter ålder (5 år), huvudsaklig verksamhet och yrkesställning 31.12.2000 12/2002 Kommunens delområde Publicerat
T01EX Befolkningen efter ålder (5 år), huvudsaklig verksamhet och yrkesställning 31.12.2000 (förhandsuppgift) 12/2001 Kommunens delområde Publicerat
T02D Den svenskspråkiga sysselsatta arbetskraften efter näringsgren (2-3-nr.), kön och ålder (5 år) 31.12.2000 12/2002 Kommun Publicerat
T02DX Förvärvsarbetande inom området efter näringsgren (2-3-nr.), kön och ålder (5 år) 31.12.2000 (förhandsuppgift) 12/2001 Kommun Publicerat
T02E Den svenskspråkiga befolkningen efter ålder (5 år), huvudsaklig verksamhet och yrkesställning 31.12.2000 12/2002 Kommunens delområde Publicerat
T03D Sysselsatt arbetskraft efter näringsgren (17 klasser), yrkesställning och kön 31.12.2000 12/2002 Kommun Publicerat
T03E Arbetskraften efter kön och socioekonomisk ställning 31.12.2000 3/2003 Kommunens delområde Publicerat
T04D Sysselsatt arbetskraft efter yrke (3-nr.), kön, ålder och statsskattepliktiga inkomster 31.12.2000 12/2002 Kommun Publicerat
T04E Folkmängden och arbetskraften efter kön, 2000 års statskattepliktiga inkomster och näringsgren 31.12.2000 2/2003 Kommunens delområde Publicerat
T05D Sysselsatt arbetskraft efter socioekonomisk ställning, kön och ålder (5 år) 31.12.2000 3/2003 Kommun Publicerat
T05E Förvärvsarbetande inom området efter näringsgren 31.12.2000 12/2002 Kommunens delområde Publicerat
T06D Sysselsatt arbetskraft efter utbildningsområde och -nivå samt näringsgren (10 klasser) 31.12.2000 3/2003 Kommun Publicerat
T06E Förvärvsarbetande inom området efter arbetsplatsens läge, näringsgren och efter bostadens läge 31.12.2000 12/2002 Kommunens delområde Publicerat
T07D Arbetslösa efter utbildningsområde och -nivå samt näringsgren (10 klasser) 31.12.2000 12/2002 Kommun Publicerat
T07E Sysselsatt arbetskraft efter bostadsområde, näringsgren och arbetsplatsens läge 31.12.2000 2/2003 Kommunens delområde Publicerat
T08D Sysselsatt arbetskraft 31.12.2000 efter näringsgren, yrkesställning, kön och statsskattepliktiga inkomster för år 2000 2/2003 Kommun Publicerat
T09D Arbetslösa efter utbildningsnivå, kön, ålder och arbetslöshetens längd 31.12.2000 2/2003 Kommun Publicerat
T10D Befolkningen efter huvudsaklig verksamhet och näringsgren, separat sysselsatta och personer i arbetskraftsutbildning i slutet av åren 1999 och 2000 3/2003 Kommun Publicerat
T11D Sysselsatt arbetskraft efter näringsgren och kön åren 1990-2000 3/2003 Kommun Publicerat
T12D Den sysselsatta arbetskraft som bor inom området efter den kommun där arbetsstället är beläget och efter näringsgren 31.12.2000 12/2002 Kommun Publicerat
T13D Förvärvsarbetande inom området efter boendekommun och näringsgren 31.12.2000 12/2002 Kommun Publicerat
T14D Förvärvsarbetande inom området efter näringsgren, kön, yrkesställning och arbetsgivarsektor 31.12.2000 12/2002 Kommun Publicerat
T15D Förvärvsarbetande inom området efter ålder (5 år) och utbildningsnivå 31.12.2000 12/2002 Kommun Publicerat
T16D Förvärvsarbetande inom området efter näringsgren (2-3 nr.), kön och ålder (5 år) 31.12.2000 12/2002 Kommun Publicerat
T17D Sysselsatta utländska medborgare 31.12.2000 efter näringsgren, ålder och kön 12/2002 Kommun Publicerat
T18D Arbetsplatser inom informationssektorn 1993, 1995 och 2000 3/2003 Kommun Publicerat

Förklaringar till tabellernas nummer

Material:

T=Sysselsättningen
P=Familjer, bostadshushåll
A=Boendeförhållanden
R=Byggnader, bostäder

De kommunvisa tabellerna kan i tjänsten också grupperas enligt följande områdesindelningar: hela landet, landskapen, länen och de ekonomiska regionerna.
Tabellerna efter kommunens delområden ges också kommunvis.

Rättigheter till ändringar förbehålles.

Senast uppdaterad 12.1.2015