Ympäristötilinpidon teemasivut

Ympäristötilinpito on systemaattinen kuvaus ympäristön ja talouden välisestä suhteesta. Ympäristötilinpitoa voi käyttää tietolähteenä ympäristö- ja talouspolitiikassa, ympäristötutkimuksessa sekä ympäristön ja makrotaloudellisen kehityksen vertailussa. Sitä voi käyttää myös kestävän kehityksen indikaattorien lähteenä. Lue lisää. >>>

Tilinpito koostuu tileistä ja taseista, joilla kuvataan luonnonvarojen käyttömääriä, luonnonvarojen käytöstä aiheutuvaa kuormitusta sekä ympäristönsuojelun taloutta ja liiketoimintaa. Tilinpito koostuu tilastoista, jotka on laadittu kansantalouden tilinpidon kehikkoon noudattaen sen keskeisiä tunnusmerkkejä kuten toimiala- ja sektorijakoa sekä talousyksiköiden kotipaikkaperiaatetta.

Ympäristötilinpito on systemaattinen kuvaus ympäristön ja talouden välisestä suhteesta

Ympäristö ja talous ovat kytkeytyneitä

Talous on riippuvainen ympäristön biologisista ja mineraalisista luonnonvaroista sekä energialähteistä. Niiden kestävä ja säästeliäs käyttö on välttämätöntä. Uusiutumattomien luonnonvarojen saanti niukkenee samalla kun niiden globaali kulutus kasvaa. Talous tarvitsee ympäristöä myös vastaanottajana kuten nieluna, suodattajana, hajottajana ja sitojana selvitäkseen mm. jätteistä ja päästöistä ilmaan ja veteen. Päästöjen aiheuttamat ongelmat vaihtelevat yksittäisistä ja paikallisista terveysriskeistä koko planeettaa ravisteleviin häiriöihin kuten ilmastonmuutokseen.

Näistä syistä yhtenäinen ja johdonmukainen tilastollinen kuvaus talouden ja ympäristön vuorovaikutuksesta on välttämätön yhteisöjen kestävyyden määrittelyssä. Integroitu ympäristön ja kansantalouden tilinpito SEEA on kansainvälisten järjestöjen ja yhteisöjen (YK, Euroopan komissio, IMF, OECD, Maailmanpankki) työn tuloksena syntynyt tilinpitojärjestelmä. Se kuvaa yhtenäisin sisällöin, käsittein ja luokituksin tietoa ympäristön ja talouden vuorovaikutuksesta ja määrittää sille kestävän tason niin kansallisesti kuin maailmanlaajuisesti.

Ympäristötilinpito edellyttää kansallisilta ja kansainvälisten yhteisöjen tilastoviranomaisilta laaja-alaista ja pitkäkestoista työskentelyä. Uudistetun SEEA:n ydinosa hyväksyttiin YK:n tilastokomiteassa maaliskuussa 2012. SEEA muodostaa tilastostandardin ympäristötilinpidolle.

Euroopan unioni antoi asetuksen Euroopan ympäristötilinpidosta (EU 691/2011) heinäkuussa 2011. Asetuksen perusteluissa painotetaan sellaisten korkealuokkaisten tilastojen, tilien sekä luotettavan tiedon tarvetta, joissa yhdistyvät taloudelliset ja ympäristöä koskevat näkökohdat. Ympäristötilinpito tuo merkittävän lisäarvon kansantalouden tilinpidon rinnalle.

Piilota teksti.

Ajankohtaista

Ympäristötilinpidon avainluvut
Ympäristötilinpidon indikaattorit

Luonnonvarat

Luonnonvarojen kokonaiskäyttö

Luonnonvarojen kokonaiskäyttö

Indeksoitu materiaalien kokonaiskäyttö

Indeksoitu materiaalien kokonaiskäyttö

Luonnonvarojen tuottavuus EU27-maissa

Luonnonvarojen tuottavuus EU27-maissa


Energia

Uusiutuvien ja fossiilisten polttoaineiden käyttö

Uusiutuvien ja fossiilisten polttoaineiden käyttö

Energian kokonaiskulutus ja energiaintensiteetti

Energian kokonaiskulutus ja energiaintensiteetti

Uusiutuvan energian osuus kokonaisloppukulutuksesta

Uusiutuvan energian osuus kokonaisloppukulutuksesta


Ympäristöperusteiset verot ja maksut

Ympäristöperusteiset verot ja maksut

Ympäristöperusteiset verot ja maksut

Ympäristöverot toimialoittain

Ympäristöverot toimialoittain

Ympäristöperusteiset verotulot EU27-maissa

Ympäristöperusteiset verotulot EU27-maissa


Kasvihuonekaasupäästöt

Ilmapäästöt päätoimialoittain

Ilmapäästöt päätoimialoittain

Kasvihuonekaasupäästöt ja päästöintensiteetti

Kasvihuonekaasupäästöt ja päästöintensiteetti

Kasvihuonekaasupäästöt EU27-maissa

Kasvihuonekaasupäästöt EU27-maissa


Jaa