Presentation

Serviceregistren

Företagsregistret

  • Företagens och arbetsställenas adresser och övriga uppgifter (se Uppgiftsinnehåll).
  • Uppdatering och komplettering av kundens egna register, t.ex. med uppgifter om näringsgren samt uppgifter om omsättningens och personalens storleksklass.
  • Uppgifter om företag och arbetsställe som kunden tillhandahåller kan enligt avtal uppdateras kontinuerligt.
  • Vi förmedlar också uppgifter från Sveriges företagsregister (SCB:s företagsregister).

 

Koncernregistret

Koncernregistret innehåller uppgifter om bl.a. koncernförhållanden (förbindelse mellan moder- och dotter- samt moder- och intressebolag). De offentliga koncernuppgifterna gör det möjligt att bl.a. plocka ut adressuppgifter för företag som ägs av utländska koncerner.

Registret över offentliga sammanslutningar

Registret över offentliga sammanslutningar omfattar alla statliga ämbetsverk, kommuner och samkommuner samt deras arbetsställen. Totalt omfattar registret omkring 22 000 arbetsställen.

Skräddarsydd statistik

Bokslutsuppgifter

Företagsverksamhet kan följas upp också med hjälp av företagens bokslutsuppgifter. Statistikcentralens bokslutsmaterial ger en bra bild av företagssektorns verksamhet, eftersom materialet omfattar uppgifter om omkring 350 000 företag.

Statistiska utredningar och analyser

Skräddarsydda utredningar ur materialet i företagsregistret, t.ex. om företagsverksamheten efter område, näringsgren och storleksklass.

Statistik

Lagar och förordningar