Företagsregistret

Statistikcentralen upprätthåller ett företagsregister.Det innehåller alla företag med ett FO-nummer, privata näringsidkare, den offentliga sektorn och icke-vinstsyftande organisationer som fås från Skatteförvaltningen.

Offentliga företagsuppgifter i företagsregistret är bl.a. FO-nummer, företagets namn och adress, näringsgren, personalens och omsättningens storleksklass, datum då verksamheten inletts samt uppgift om importör/exportör. Offentliga uppgifter på näringsgrensnivå är bl.a. arbetsställets namn, näringsgren, personalens storleksklass och lägesdata.

Företagsregistrets datakällor är ett flertal administrativa material samt egna enkäter som sänds direkt till företagen.

Koncernregistret

 

Statistikcentralen upprätthåller också ett koncernregister. Huvudsaklig datakälla för registret är koncernbokslut som företagen sänt till Patent- och registerstyrelsen. Koncernregistret innehåller uppgifter om bl.a. koncerntyp (t.ex. företagskoncern, kommunkoncern), koncernens nationalitet och koncernförhållanden.