Uppgiftsinnehåll

Följande uppgifter om företag eller arbetsställen finns tillgängliga. Via länken kommer du till en mer detaljerad beskrivning av registeruppgifterna.

Vid val av målgrupper kan du använda Statistikcentralens näringsgrensindelning (TOL 2008) och regionala indelningar.

Företagsuppgifter Arbetsställets uppgifter
FO-nummer Arbetsställets signum
Företagets namn Arbetsställets namn
Postadress Belägenhetsadress
Hemkommun Belägenhetskommun
Ekonomisk region Belägenhet i ekonomisk region
Landskap Belägenhetslandskap
Telefon- och faxnummer Telefon- och faxnummer (för en del)
Näringsgren Näringsgren
Antal anställda Personalens storleksklass
Personalens storleksklass (HS1 och HS2) Datum då verksamheten inleddes
Storleksklass efter omsättning (LS1 och LS2) Arbetsställets lokaliseringskoordinater
Datum då verksamheten inleddes Antalet anställda av företaget i kommunen
Juridisk form  
Typ av ägare  
Språk  
Antal arbetsställen  
Uppgift om importör/exportör  
Sme-klassificering enligt EU  
Sektorgrupp 2012  

Företagsuppgifter

FO-nummer

FO-nummer, dvs. företags- och organisationsnummer, är ett nummer som myndigheterna ger till alla registreringsskyldiga och som identifierar företaget eller organisationen. Numret har ett sjusiffrigt ordningsnummer, bindestreck och kontrollnummer. FO-numret ersätter handelsregisternumret, stiftelseregisternumret och AS-signumet som tidigare var i bruk. FO-numret identifierar företaget, men enbart på basis av det går det inte fastställa om företaget är registrerat, utan det måste alltid kontrolleras på webbsidorna för Företags- och organisationsdatasystemet eller av registermyndigheterna.

Företagets namn

I företagsregistret används den juridiska enhetens officiella namn och den fysiska personens firmanamn. Den juridiska enhetens officiella namn innehåller bolagsformens beteckning t.ex. aktiebolag/ab eller kommanditbolag/kb. Namnen på företagen i företagsregistret fås från Skatteförvaltningen och de överensstämmer med företagens namn i Företags- och organisationsdatasystemet.

Postadress

Postadressen är den adress till vilken ett företag eller en enhet av företagstyp vill ha sina postförsändelser. Postadressen består av näradress (gatans/vägens namn och nummer) eller PB-adress samt av postnummer och postkontor.

Hemkommun

Företagets hemkommun är den hemort som både Patent- och registerstyrelsen (PRS) och Skatteförvaltningen (VeroH) har definierat för företaget. För juridiska personer är hemorten den kommun som definierats i stiftelseurkunden och antecknats i handels-, stiftelse- eller föreningsregistret. Kommunen måste ligga i Finland. Hemkommunen för fysiska personer anges enligt befolkningsdatasystemet. Mera information om de regionala indelningarna finns på Statistikcentralens klassificeringssidor

Ekonomisk region

Den ekonomiska region som företagets hemkommun hör till. Mera information om de regionala indelningarna finns på Statistikcentralens klassificeringssidor.

Landskap

Det landskap som företagets hemkommun hör till. Mera information om de regionala indelningarna finns på Statistikcentralens klassificeringssidor.

Telefon- och faxnummer

Numret innehåller riktnummer och telefonnummer. Riktnumret består av högst fyra siffror och telefonnumret av minst fyra siffror.

Näringsgren

Företagets näringsgren har definierats enligt näringsgrensindelningen 2008 (TOL 2008). Näringsgrenen definieras för alla företag och egentliga arbetsställen separat på indelningens mest exakta nivå. Hjälparbetsställets näringsgren är oftast samma som företagets huvudnäringsgren.

Huvudnäringsgrenen för ett företag med flera arbetsställen bestäms på basis av det förädlingsvärde som uppstår i företagets arbetsställen som verkar inom olika näringsgrenar. Förädlingsvärdet för företagets olika näringsgrenar erhålls genom att multiplicera antalet anställda vid varje arbetsställe med det genomsnittliga förädlingsvärdet för arbetsställets näringsgren och ställa denna uppgift i relation till arbetsställets verksamhetstid under statistikårets räkenskapsperiod. Företagets huvudnäringsgren är den näringsgren där räkenskapsperiodens förädlingsvärde är störst. Huvudnäringsgrenen definieras fas för fas från näringsgrensindelningens bokstavsnivå till den mest exakta nivån.

Antal anställda

Antal anställda omfattar löntagare och företagare. De anställda har omvandlats till helårsanställda på så sätt att t.ex. en halvdagsanställd motsvarar en halv person och två halvårsanställda motsvarar en helårsanställd. Anställda vid företag som inte ingår i företags- och arbetsställeregistrets enkät har estimerats på basis av löner.

Storleksklass efter antal anställda (HS1)

0 = okänd
1 = –4 personer
2 = 5–9 personer
3 = 10–19
4 = 20–49
5 = 50–99
6 = 100–249
7 = 250–499
8 = 500–999
9 = 1000–

Storleksklass efter antal anställda (HS2)

0 = okänd
1 = –4 personer
2 = 5–9
3 = 10–19
4 = 20–49
5 = 50–99
6 = 100–149
7 = 150–199
8 = 200–249
9 = 250–299
10 = 300–399
11 = 400–499
12 = 500–749
13 = 750–999
14 = 1 000–1 249
15 = 1 250–1 499
16 = 1 500–1 999
17 = 2 000–2 499
18 = 2 500–

Storleksklass efter omsättning (LS1), euro

Storleksklassificering efter omsättning (1 €):
1 = ännu inte känd
2 = förekommer inte begreppsmässigt
3 = –199 999
4 = 200 000–399 999
5 = 400 000–999 999
6 = 1 000 000–1 999 999
7 = 2 000 000–9 999 999
8 = 10 000 000–19 999 999
9 = 20 000 000–

Storleksklass efter omsättning (LS2), euro

1 = ännu inte känd
2 = förekommer inte begreppsmässigt
3 = 1–99 999
4 = 100 000–199 999
5 = 200 000–399 999
6 = 400 000–999 999
7 = 1 000 000–1 999 999
8 = 2 000 000–4 999 999
9 = 5 000 000–9 999 999
10 = 10 000 000–19 999 999
11 = 20 000 000–49 999 999
12 = 50 000 000–99 999 999
13 = 100 000 000–249 999 999
14 = 250 000 000–499 999 999
15 = 500 000 000–

Datum då verksamheten inleddes

Datum då företaget inledde sin verksamhet är den tidpunkt då skattekontroll inleddes. Datumet har formen ååååmmdd. Tillförlitligt fr.o.m. år 1982.

Juridisk form

Statistikcentralens klassificering av juridisk form bygger på den juridiska form som används av Skatteförvaltningen.

Juridiska former:
01 Fysisk person
10 Öppet bolag
11 Kommanditbolag
12 Aktiebolag
13 Bostadsaktiebolag
14 Partrederi
16 Ömsesidigt fastighetsbolag
17 Annat fastighetsbolag (ej ömsesidigt)
18 Koncern
19 Annat bolag
20 Ideell förening
21 Förening som grundar sig på speciallagstiftning
22 Ömsesidig skadeförsäkringsförening
23 Skogsvårdsförening
24 Andelsbank
25 Andelslag
26 Understödskassa
27 Arbetslöshetskassa
28 Annan ekonomisk förening
29 Annan förening
30 Stiftelse (enligt lagen om stiftelser)
31 Sparbank
32 Pensionsstiftelse (grundad med stiftelseurkund)
33 Arbetspensionskassa
35 Hypoteksförening
39 Annan stiftelse
40 Staten och statliga inrättningar
60 Statens affärsverk
41 Kommun
61 Kommunalt affärsverk
42 Samkommun
62 Kommunförbundets (samkommunens) affärsverk
43 Landskapet Åland och dess ämbetsverk
63 Ålands affärsverk
44 Evangelisk-lutherska kyrkan
45 Ortodoxa kyrkan
46 Registrerat religiöst samfund
47 Studentkår eller nation
48 Statligt ämbetsverk med separat förvaltning
49 Annan offentligrättslig juridisk person
50 Samfällda förmåner (t.ex. fiskelag)
51 Skattesamfund
52 Innehållningsskyldig med solidariskt ansvar
53 Dödsbo
54 Konkursbo
55 Samfälld skog
56 Gårdsbruksenhet
57 Näringssammanslutning
59 Annan beskattningsenhet
70 Utländsk sammanslutning
71 En utländsk sammanslutnings filial i Finland
91–96, 99 Övriga (t.ex. tillfällig juridisk form)

Typ av ägare

Klassificering som grundar sig på företagets ägarskap och dess omfattning:
1 = privat inhemsk
2 = staten
3 = kommun
4 = landskapet Åland
5 = utlandsägd*
6 = annan ägartyp

* Utlandsägda är företag där den utländska ägarandelen är över 50 procent samt utländska koncerners dotterbolag.

Språk

0 = Finska
1 = Svenska

Antal arbetsställen

Varje företag har åtminstone ett arbetsställe, de största har hundratals. Ett arbetsställe är en enhet som ägs av ett företag, som finns på ett enda ställe och som huvudsakligen producerar varor eller tjänster av ett slag.

Importör/exportör

1 Importör
2 Exportör
3 Importör/exportör

Företaget är importör/exportör om värdet på företagets varuimport/-export (gäller handel både inom EU och utanför EU):
a) överstiger 12 000 euro om året och fördelas på minst två månader eller
b) överstiger 120 000 euro om året

Sme-klassificering enligt EU

Variabeln typindelning av företagsverksamhet kan ha följande värden:
1 = mikroföretag
2 = småföretag
3 = medelstort företag
4 = storföretag
0 = odefinierad

Typindelningen har definierats efter företag på basis av antalet löntagare samt omsättning och/eller balansomslutning och koncernförhållande.

Sektorgrupp 2012

Sektorindelningen är en grundläggande klassificering inom ekonomi- och samhällsstatistik. Den används för att dela in beslutsfattande enheter i klasser som är likartade i fråga om verksamhet, finansi-eringssätt, ägartyp och juridisk form. De sektorer som bildas genom sektorindelningen (företag, offentlig sektor, hushåll, etc.) är tillräckligt likartade i sitt ekonomiska beteende för att möjliggöra en uppföljning och analys av samhällsekonomin.

Arbetsställets uppgifter

Arbetsställets signum

Arbetsställesignum är en beteckning som identifierar arbetsstället och består av nio tecken. Beteckningen ges av Statistikcentralen. Om ett arbetsställe övergår med sin verksamhet från ett företag till ett annat ändras inte arbetsställesignumet.

Arbetsställets namn

Arbetsställets namn är namnet som företaget själv har uppgett (ofta tomt).

Belägenhetsadress

Belägenhetsadress är den adress där arbetsstället fysiskt är beläget. Den består av näradress (gatans/vägens namn och nummer) samt av postnummer och postkontor.

Belägenhetskommun

Belägenhetskommun är den kommun där arbetsstället är beläget. Mera information om de regionala indelningarna finns på Statistikcentralens klassificeringssidor

Belägenhet i ekonomisk region

Den ekonomiska region som arbetsställets belägenhetskommun hör till. Mera information om de regionala indelningarna finns på Statistikcentralens klassificeringssidor.

Belägenhetslandskap

Landskap som arbetsställets belägenhetskommun hör till. Mera information om de regionala indelningarna finns på Statistikcentralens klassificeringssidor.

Telefon- och faxnummer

Numret innehåller riktnummer och telefonnummer. Riktnumret består av högst fyra siffror och telefonnumret av minst fyra siffror.

Näringsgren

Företagets näringsgren har definierats enligt näringsgrensindelningen 2008 (TOL 2008). Näringsgrenen definieras för alla företag och egentliga arbetsställen separat på indelningens mest exakta nivå. Hjälparbetsställets näringsgren är oftast samma som företagets huvudnäringsgren.

Storleksklass efter antal anställda (HS1)

Storleksklasser efter antalet anställda:
0 = okänd
1 = 0–4 personer
2 = 5–9 personer
3 = 10–19
4 = 20–49
5 = 50–99
6 = 100–249
7 = 250–499
8 = 500–999
9 = 1000–

Storleksklass efter antal anställda (HS2)

0 = okänd
1 = 0–4 personer
2 = 5–9
3 = 10–19
4 = 20–49
5 = 50–99
6 = 100–149
7 = 150–199
8 = 200–249
9 = 250–299
10 = 300–399
11 = 400–499
12 = 500–749
13 = 750–999
14 = 1 000–1 249
15 = 1 250–1 499
16 = 1 500–1 999

Datum då verksamheten inleddes

Datumet beskriver den tidpunkt då verksamheten inleddes vid arbetsstället. Om ett arbetsställe övergår med sin verksamhet från ett företag till ett annat ändras inte datumet då verksamheten inleddes.
Datumet då verksamheten inleddes har formen ååååmmdd.

Arbetsställets lokaliseringskoordinater

I företags- och arbetsställeregistret har arbetsställets belägenhetsadress kartkoordinater som anger arbetsställets geografiska läge i koordinatform. Koordinaterna är i EUREF-FIN-form.

Antalet anställda av företaget i kommunen

Antalet anställda i kommunen är det sammanräknade antalet anställda vid företagets arbetsställen i kommunen.