Nyheter 19.12.2019

Framgångsrikt EU-ordförandeskap inom statistikbranschen

Finlands ett halvt år långa EU-ordförandeskap upphör i slutet av december. Statistikcentralen svarade för ordförandeskapets uppgifter inom statistikbranschen. Den mest betydande bedriften var uppnåendet av samförstånd både mellan medlemsländerna inom ramarna för rådets statistikarbetsgrupp och med Europaparlamentet gällande förordningen som utvidgar statistikföringen av migration och internationellt skydd.

I och med den reviderade förordningen kan Eurostat producera ännu bättre statistik än för närvarande, bl.a. om minderåriga utan medföljande vuxen i asylprocessen, personer som erhåller mottagningstjänster, nationalitet på och gripande av personer som vistas olagligt i landet samt när det gäller frivillig återresa eller att återsända personer t.ex. antalet personer som frivilligt har återvänt och om hur återvändandet stöds. Produktionen av den nya statistiken inleds i början av år 2021. Dessutom fattades med stöd av förordningen ett beslut om en s.k. pilotundersökning, där medlemsländerna under ledning av Eurostat piloterar produktionen av vissa nya statistikgrenar: om resultaten från piloteringen är positiva, kan statistikföringen utvidgas.

Förutom representanter för Statistikcentralen ingick en expert från Inrikesministeriet i det egentliga ordförandeskapsteamet inom statistikbranschen. Därtill deltog experter från Migrationsverket, Finlands EU-representation i Bryssel och rådets generalsekretariat i arbetet. ”Statistikbranschens team har fått erkännande för att ha åstadkommit avtalet och för att det lyssnat på medlemsländerna samt för det metodiska och öppna arbetssättet”, säger statistikarbetsgruppens ordförande Timo Koskimäki.

Den andra förordningen som varit under behandling var det europeiska programmet för den inre marknaden och statistik. I den avtalas för statistikens del om ramarna för europeisk statistik och finansieringen av den i EU under åren 2021–2027. Koordineringen av detta förordningspaket sköts av Arbets- och näringsministeriet, som statistikarbetsgruppen hade ett nära samarbete med. Förhandlingarna med parlamentet framskred, men som det ser ut nu kommer samförstånd inte att nås under Finlands period.

Under Finlands period godkändes dessutom slutligt ramförordningarna om företagsstatistik och socialstatistiska undersökningar som tidigare ordförandeländer förhandlat om.

Statistikcentralen överlät idag på förmiddagen EU-ordförandeskapet inom statistikbranschen till Kroatiens statistikbyrå. Också ordförandetrions tredje land, Rumänien, och Europeiska unionens statistikbyrå Eurostat deltog i tillställningen som ordnades i Ständerhuset.

Mera information:
Ordförande för rådets statistikarbetsgrupp Timo Koskimäki tfn 029 551 3495, förnamn.efternamn@stat.fi
Viceordförande för rådets statistikarbetsgrupp Anita Heinonen tfn 029 551 3479, förnamn.efternamn@stat.fi

Webbsidor i anknytning till EU-ordförandeskapet inom statistikbranschen: www.stat.fi/eu2019

Dela