Ryhmähaastattelu

Ryhmähaastattelu on varsin varteenotettava tiedonkeruutapa. Sen käyttö edellyttää kuitenkin, että ryhmän vetäjät on koulutettu ryhmädynamiikan ja ryhmässä tapahtuvan vuorovaikutuksen hallintaan. Ryhmähaastattelussahan on kyse itse asiassa teemahaastattelusta, jossa on useita haastateltavia yhtä aikaa paikalla.

Menetelmää on paljon käytetty ja kehitelty markkinointitutkimuksen yhteydessä. Viime vuosina sitä on erityisesti laadullisessa tutkimuksessa käytetty myös muunlaisissa tutkimusasetelmissa. Esimerkiksi Yleisradion tutkimusosastolla menetelmää on käytetty tutkittaessa yleisön suhtautumista erilaisiin ohjelmatyyppeihin. (Ks. Kytömäki & Savinen 1995)

Ryhmähaastattelun etuna normaaliin teemahaastattelun on se, että ryhmän jäsenten vastaukset ja kommentit vievät keskustelua kyseessä olevasta teemasta eteenpäin. Tämä pakottaa osallistujat tarkentamaan ja kommentoimaan omia puheenvuorojaan. Tavoitteena on saada aikaan yhteinen tilanne useiden henkilöiden kesken. Henkilöt keskustelevat siitä, miten he ymmärtävät joitakin asioita, millaisia kokemuksia heillä on ja miten he suhtautuvat erilaisiin asioihin.

Tämä toisten puheenvuoroihin reagoiminen on myös menetelmän suurin vaara. Ryhmässä hyvin helposti joku osallistuja ryhtyy tahtoen tai tahtomattaan hallitsemaan käytyä keskustelua. Vastaavasti joku osallistuja jää helposti syrjään keskustelusta. Ryhmän jäsenten väliset yllättävän nopeasti syntyvät antipatiat tai muut vuorovaikutukseen liittyvät negatiiviset roolit voivat haitata tiedon kasautumista.

Ryhmän vetäjän keskeinen vaatimus onkin, että hän kykenee kontrolloimaan, mutta ei manipuloimaan keskustelua. Keskustelun täytyy pysyä annetussa teemassa, ja jokaisen ryhmän jäsenen käsitykset ja mielipiteet pitää saada esille.

Jos teemahaastattelussa yleensä riittää, että haastattelu nauhoitetaan ja litteroidaan, niin ryhmähaastattelussa kaiken syntyvän informaation kerääminen edellyttää itse asiassa koko haastattelun videoimista. Pelkällä puheen nauhoituksellakin päästään, tietenkin tutkimusongelmasta riippuen, varsin pitkälle. Joka tapauksessa niin teemahaastattelun kuin ryhmähaastattelunkin aineiston käsittely on melko työlästä ja vaatii tekstiaineiston analyysitaitoja.

Tulostettava versio