Väestönmuutokset 2014

 • Julkaisu kokoaa keskeiset väestöön liittyvät muutokset kuten syntyneet, kuolleet, muutot, avioliitot ja erot. Katsauksessa tarkastellaan väestönmuutosten kehityssuuntia ja aikasarjatietoja sekä esitetään kansainvälisiä vertailuja. Taulukoihin on koottu yksityiskohtaiset tilastot. Tiedot on esitetty koko maata koskevina, mutta väestönmuutoksia on tarkasteltu myös suuralueittain ja maakunnittain.

  Publikationen sammanfattar centrala förändringar gällande befolkningen, såsom födda, döda, flyttningar, äktenskap och skilsmässor. Översikten tar upp befolkningsförändringarnas utvecklingsriktningar och tidsserieuppgifter samt presenterar internationella jämförelser. Tabellerna innehåller detaljerade statistikuppgifter. Uppgifterna presenteras för hela landet, men befolkningsförändringarna har granskats också efter storområde och landskap.

  The publication comprises such key changes concerning the population as births, deaths, migration, marriages and divorces. The review examines the development and time series data of vital events and presents international comparisons. The tables contain detailed statistics. The data are given for the whole country, but vital events are also examined by major region and region.
 • Publikationens titel på svenska: Befolkningsförändringar 2014
 • Publikationens titel på engelska: Vital Statistics 2014
 • Ämnesområde: Befolkning
 • Anknyter till statistiken om: Adoptioner; Erhållande av finskt medborgarskap; Avlidna; Flyttningsrörelsen; Ändringar i civilstånd; Födda; Befolkningsstruktur
 • Datum: 29.1.2016
 • Språk: suomi-ruotsi-englanti
 • Utgivare: Tilastokeskus
 • Finlands officiella statistik: kyllä
 • Pris: 48,00 euroa
  • Publikationsform: pdf
  • ISSN(SVT): 1796-0479
  • ISSN: 2323-685X
  • Publikationsform: painettu
  • ISSN(SVT): 1795-5165
  • ISSN: 0788-5245
  • Produktkod: 3427

Jaa