Liikenne- ja viestintäministeriön tuottavuusmittaus valmistunut

Tilastokeskus ja liikenne- ja viestintäministeriö ovat kehittäneet vuoden 2005 aikana tuottavuusindeksit ministeriön hallinnonalan virastoille ja laitoksille. Tuottavuusmittauksen tuloksia esitellään Tilastokeskuksen ja liikenne- ja viestintäministeriön tuoreessa raportissa. Tilastokeskus hyödyntää tuotettuja tietoja julkisen sektorin tuottavuuden tilastoinnissa. Hankkeessa saatuja tuloksia voidaan käyttää liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tuottavuuskehityksen indikaattoreina sekä osana hallinnonalan tulosseurantaa.

Hallituksen strategia-asiakirjaan sisältyy tuottavuuden toimenpideohjelma, jonka mukaan muun muassa tuottavuuden mittareita ja seurantamenetelmiä tulee kehittää. Tähän liittyen Tilastokeskus käynnisti vuoden 2005 alussa projektin hallinnonaloittaisten tuottavuuslaskelmien kehittämiseksi. Tavoitteeksi asetettiin valtion tuottavuustilastoinnin kattavuuden ja laadun parantaminen sekä sellaisten mittareiden kehittäminen, joita voidaan hyödyntää myös hallinnonalan tuloksellisuuden seurannassa. Ensimmäisenä aloitettiin liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tuottavuuslaskelmien laatiminen. Vastaava hanke on aloitettu vuosina 2005 ja 2006 myös muutamalla muulla hallinnonalalla.

Raportissa esitetyt tulokset osoittavat, että julkisten palvelujen tuottavuuden mittaaminen on mahdollista ja että se tulisi suorittaa laajemmin koko valtionhallinnossa. Laaditut tuottavuusmittarit antavat sekä hallinnonalakohtaisesti että virasto- ja laitostasolla luotettavan kuvan tuottavuuskehityksestä.

Lisätietoja: Jani Heikkinen, Tilastokeskus, (09) 1734 3339
Jari Kauppila, liikenne- ja viestintäministeriö, (09) 160 28605

Linkki: Liikenne- ja viestintäministeriön tiedote


Päivitetty 21.2.2006