Kotitalousvähennystä käytetty pääasiassa remontointiin

Tilastokeskuksen parhaillaan käynnissä olevan kulutustutkimuksen mukaan 8 prosenttia kotitalouksista on ilmoittanut käyttäneensä kotitalousvähennystä vuoden 2005 verotuksessa. Kotitalousvähennyksistä peräti 68 prosenttia koski remontteja, kotitaloustöihin käytettiin vähennyksistä 31 prosenttia ja piha- ja ulkotöihin 6 prosenttia. Omien vanhempien tai isovanhempien talouksille tehtyihin toimiin kotitalousvähennystä oli käytetty hyvin vähän. Ahkerimpia kotitalousvähennyksen käyttäjiä olivat 3-5 hengen taloudet ja pientaloissa asuvat. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen kulutustutkimuksen ennakkotiedoista, joiden pohjana ovat tähän mennessä saadut noin 2 000 haastatteluvastausta. Haastatteluista saadaan monipuolista, luotettavaa tietoa kotitalouksien kulutuksesta ja elinkustannuksista sekä niiden jakautumisesta.

Kotitalouksien keskinäinen rahallinen tuki merkittävää

Kulutustutkimuksessa on selvitetty myös toisten kotitalouksien rahallista tukemista ja toisilta saatua rahallista tukea. 20 prosenttia kotitalouksista oli tukenut toisia talouksia vähintään 100 eurolla vuoden aikana. Vähintään 100 euroa tukea oli puolestaan saanut 12 prosenttia talouksista.

Rahallisen tuen antaminen näyttää jakautuvan usealle taholle sukulais- ja läheispiirissä. Tukea antaneet olivat maksaneet sitä vuoden aikana keskimäärin 1 400 euroa ja keskimäärin tukea oli saatu 1 225 euroa. 2-3 hengen taloudet antoivat rahallista tukea keskimääräistä useammin. Tuen saajat olivat puolestaan useimmiten yhden hengen talouksia tai vähintään kuuden hengen talouksia.

Kotitalouksien hyvinvointipalvelujen käyttöä ja elinkustannuksia koskeva tutkimus jatkuu

Helmikuussa 2006 alussa käynnistynyt Tilastokeskuksen Kulutustutkimus 2006 jatkuu helmikuun 2007 loppuun asti. Tutkimusta varten Tilastokeskus on poiminut lähes 8 000 kotitalouden otoksen, joka edustaa kaikkia suomalaisia kotitalouksia. Otokseen kuuluvia kotitalouksia haastatellaan. Sen lisäksi päivittäisistä kulutusmenoista kerätään tietoa kahden viikon ajalta kauppakuittien ja päiväkirjojen avulla. Kaikki tiedot käsitellään täysin luottamuksellisesti.

Kulutustutkimuksen päätavoite on selvittää, mihin suomalaisten kotitalouksien rahat kuluvat. Paljonko kotitaloudet käyttävät rahaa esimerkiksi ruokaan, asumiseen, liikenteeseen, matkailuun ja terveyteen? Lisäksi tutkimuksessa selvitetään, paljonko suomalaiset käyttävät julkisia terveys-, sosiaali- ja koulutuspalveluita ja kuinka suuri on kotitalouksien julkisten palvelujen kautta saama verotuki. Tutkimuksen tietoja käytetään kuluttajahintaindeksin ja bruttokansantuotteen laskennassa sekä eri väestöryhmien elinolojen vertailussa. Tuloksia hyödynnetään muun muassa ministeriöissä sekä valtion virastoissa ja laitoksissa.

Kulutustutkimuksen seuraavia ennakkotietoja muun muassa kierrätyksestä julkaistaan joulukuussa 2006. Kotitalouksien koko kulutusta koskevat tiedot julkaistaan vuoden 2007 joulukuussa.

Lisätietoja: Juha Nurmela (09) 1734 2548, etunimi.sukunimi@tilastokeskus.fi

Linkit: Kulutustutkimuksen kotisivu


Päivitetty 8.11.2006