Hushållsavdrag använts i huvudsak för renoveringar

Enligt Statistikcentralens pågående konsumtionsundersökning har 8 procent av hushållen meddelat att de använt hushållsavdrag i beskattningen för år 2005. Rentav 68 procent av hushållsavdragen gällde renoveringar, 31 procent användes för hushållsarbeten och 6 procent för gårds- och utomhusarbeten. För arbeten i de egna föräldrarnas hushåll eller far- och morföräldrarnas hushåll användes mycket sällan hushållsavdrag. De hushåll som flitigast utnyttjade hushållsavdraget var hushåll bestående av 3-5 personer och hushåll i småhus. Uppgifterna är preliminära uppgifter i Statistikcentralens konsumtionsundersökning. Materialet består hittills av ungefär 2 000 svar. Intervjuerna ger mångsidiga och tillförlitliga uppgifter om hushållens konsumtion och levnadskostnader samt fördelningen av dem.

Hushållens ömsesidiga ekonomiska stöd betydande

Konsumtionsundersökningen har också utrett i vilken utsträckning hushållen ekonomiskt stöder varandra och tar emot ekonomiskt stöd. 20 procent av hushållen hade stött andra hushåll för minst 100 euro och 12 procent av hushållen hade fått stöd för minst 100 euro under året.

Att ge ekonomiskt stöd verkar fördela sig åt olika håll inom familje- och bekantskapskretsen. De som gett stöd hade betalat i genomsnitt 1 400 euro under året och i genomsnitt hade man fått stöd för 1 225 euro. Hushåll bestående av 2-3 personer gav ekonomiskt stöd oftare än genomsnittet. De som fått stöd var å sin sida oftast enpersonshushåll eller hushåll bestående av minst sex personer.

Undersökningen om hushållens användning av välfärdstjänster och hushållens levnadskostnader fortsätter

Statistikcentralens konsumtionsundersökning 2006 startade i början av februari i år och pågår till slutet av februari 2007. För undersökningen har Statistikcentralen tagit ut ett urval på närmare 8 000 hushåll som representerar alla finländska hushåll. De hushåll som hör till urvalet intervjuas. Med hjälp av kassakvitton och dagböcker samlar man dessutom in uppgifter om dagliga konsumtionsutgifter under två veckors tid. Alla uppgifter behandlas helt konfidentiellt.

Det huvudsakliga syftet med konsumtionsundersökningen är att reda ut hur finländska hushåll använder sina pengar. T.ex. hur mycket pengar går åt till mat, boende, trafik, resor och hälsovård? Dessutom utreds i vilken utsträckning finländarna använder offentliga hälsovårds-, social- och utbildningstjänster och hur stort är det skattestöd som hushållen får via de offentliga tjänsterna. Uppgifterna i undersökningen används vid beräkningen av konsumentprisindexet och bruttonationalprodukten samt vid jämförelse av olika befolkningsgruppers levnadsförhållanden. Resultaten utnyttjas bl.a. av ministerierna samt statliga ämbetsverk och inrättningar.

Följande preliminära uppgifter om konsumtionsundersökningen bl.a. gällande återvinning publiceras i december 2006. Uppgifter om hushållens totala konsumtion publiceras i december 2007.

Förfrågningar: Juha Nurmela (09) 1734 2548, fornamn.efternamn@stat.fi

Länkar: Konsumtionsundersökningens ingångssida


Senast uppdaterad 8.11.2006