Informationspaket om klimatförändringen

Statistikcentralen har sammanställt den femte nationalrapporten för FN:s klimatkonvention. Rapporten är ett omfattande och aktuellt informationspaket om klimatpolitiken och dess verkställande i Finland. I rapporten beskrivs utvecklingen av växthusgasutsläppen i Finland samt utsläppsscenariot fram till år 2020. Dessutom presenteras de nationella politiska åtgärder med vilka man försöker minska utsläppen för att uppnå målen i Kyoto-protokollet och i EU:s klimat- och energipaket.

Nationalrapporten går också djupare in på klimatförändringens effekter i Finland och på våra möjligheter att anpassa oss till ett föränderligt klimat. Dessutom redovisas hur Finland stöder utvecklingsländerna i stävjandet av och anpassningen till klimatförändringen. I rapporten finns också en översikt av klimatforskningen i Finland och av informationen till medborgarna gällande klimatförändringen.

FN:s klimatkonvention förutsätter att varje part till klimatkonventionen upprättar en nationell rapport om de åtgärder som vidtagits med anknytning till klimatförändringen. Finlands femte nationalrapport baserar sig på den senaste nationella, långsiktiga klimat- och energistrategin.

Rapporten finns på engelska i pdf-format på Statistikcentralens webbplats (Finland's Fifth National Communication under the United Nations Framework Convention on Climate Change, pdf). En tryckt version utkommer i början av februari.

Finlands och övriga industriländers nationalrapporter finns också tillgängliga på klimatkonventionens webbplats.

Förfrågningar: Statistikchef Riitta Pipatti (09) 1734 3543, 050-500 5247, förnamn.efternamn@stat.fi

Tidigare nationalrapporter


Senast uppdaterad 27.1.2010