2007

19.12.2007  Statistikkalendarium 2008
Kalendariet har publicerats - bekanta dig med årets utbud!

4.12.2007  Finländarna och det 90-åriga Finland
Av de 200 barn som föddes 6.12.1917 lever 18 fortfarande. De fyller 90 år samma dag som Finland firar sitt 90-årsjubileum. Statistikcentralen har under jubileumsåret publicerat en artikelserie, där man beskriver det finländska samhällets utveckling och nuläge med hjälp av statistik.

12.11.2007  Utbildningen i Finland: allt mer och för allt fler
I början av självständighetstiden var den stora utmaningen inom utbildningen att kunna garantera alla barn folkskoleutbildning. I dagens Finland har redan 85 procent av de unga vuxna avlagt examen efter grundnivå.

5.11.2007  Statistikcentralens verksamhetssätt fick internationellt erkännande
Statistikcentralens verksamhetssätt fick goda vitsord av en internationell utvärderingsgrupp. Utvärderingen var en del av peer review av europeisk uppförandekod för statistik där man går igenom alla länder som omfattas av det europeiska statistiksystemet.

1.11.2007 Statistikcentralen har vunnit Kaiku-priset för arbetshälsa
Statistikcentralen har i år valts som statens bästa arbetsplats när det gäller arbetshälsa inom arbetsgemenskap. Grunderna för priset utgörs av långsiktig och resultatbringande utveckling av arbetshälsa och personalledning.

30.10.2007  Finland etta i nordisk jämförelse av utbildning på högskolenivå
Enligt den senaste utgåvan av Nordisk statistisk årsbok finns det flest högskolestuderande i Finland av alla nordiska länder. Nästan en femtedel av finländarna i åldern 20-39 år studerar på högskolenivå medan motsvarande siffra i de övriga nordiska länderna är bara omkring 15 procent.

17.10.2007  Finländsk bilism under ett sekel
År 1900 importerades de första personbilarna till Finland. I slutet av år 2006 fanns det nästan tre miljoner bilar i Finland och med dem kördes totalt 52,2 miljarder kilometer.

24.9.2007  Från växeltelefonister till mobilfolk - telekommunikationens historia i Finland i ljuset av statistiken
Statistiken över telekommunikation visar att finländarna, som betecknats som tystlåtna, har varit föregångare då det gäller användningen av telefoner.

11.9.2007  Kulturstatistik på regional nivå
Den nya statistiska översikten Kultur på regional nivå presenterar statistikuppgifter om Finlands kultur för första gången på regional nivå.

6.8.2007  Arbetskonflikter i Finland under självständighetstiden
Arbetskonflikterna blev allmännare i Finland inför självständigheten. Generalstrejken år 1956 var en av de mest betydande inrikespolitiska händelserna i efterkrigstidens Finland.

10.7.2007 Finländarnas konsumtion elvadubblats på hundra år
Finländarna skaffar nuförtiden varor och tjänster elva gånger mer än i början av förra seklet. Samtidigt har konsumtionsstrukturen ändrats helt. I synnerhet fritidskonsumtionen har ökat.

19.6.2007  Från sommarvillor till stugliv
Stuglivet blev en del av hela befolkningens fritid först på 1950-talet. År 2006 fanns det nästan en halv miljon fritidshus i Finland.

18.6.2007  Statistikcentralens generaldirektör ordförande för Conference of European Statisticians
Statistikcentralens generaldirektör Heli Jeskanen-Sundström har valts till ordförande för Conference of European Statisticians (CES) och för dess verkställande utskott.

8.6.2007  Gemensamma jämförelser ger kvalitet i statistiken
Statistikcentralens nya befolkningsprognoser sträcker sig ända till år 2040. De anger i vilken riktning utvecklingen går om den fortsätter på samma sätt som under de senaste åren.

5.6.2007  Befolkningsökningen fortsätter i Finland
Statistikcentralens nya befolkningsprognoser sträcker sig ända till år 2040. De anger i vilken riktning utvecklingen går om den fortsätter på samma sätt som under de senaste åren.

5.6.2007  Uppdatera dina kunskaper om Finland!
Finland i siffror är ett infopaket i fickformat på 40-sidor med information om Finland och finländarna.

22.5.2007  Förnyelsen av Statistikcentralens webbplats har inletts
Statistikcentralens webbplats förnyas under år 2007. Under det första skedet har vi förbättrat den grundläggande funktionaliteten och förnyat det visuella uttrycket. Läs mera och ge dina synpunkter.

15.5.2007  Industriproduktionen i Finland - åren av tillväxt
Under hela självständighetstiden har industriproduktionen varit en livsviktig tillväxtmotor för Finlands ekonomi. Tillväxten av industriproduktionen i Finland har tydligt överskridit den genomsnittliga tillväxttakten för industriproduktionen i industriländerna.

16.4.2007  Boken i Finland: en succé med lång historia
Förlagsverksamheten i Finland härstammar redan från 1600-talet. I dag publiceras i Finland årligen 13 000-14 000 boktitlar. Publikationsproduktionen präglas av en stor andel faktaböcker samt den inhemska litteraturens starka ställning.

22.3.2007  Ved, fossila bränslen, kärnkraft
- läs mer om energianvändningen och energikällorna i Finland 1917-2007

19.3.2007  Bakgrundsuppgifter om riksdagskandidaterna
I riksdagsvalet uppställdes 2 004 kandidater av vilka 40 procent var kvinnor. Andelen kandidater med utländsk bakgrund var 2 procent. Ytterligare information om kandidaternas ålder, familjetyp och inkomster finns i Statistikcentralens översikt.

14.3.2007  Kartor över valresultat för medierna
På valnatten publiceras på Statistikcentralens webbplats 60 avgiftsfria tryckbara resultatkartor för medierna. De första kartorna publiceras redan kl. 0.00.

12.3.2007  Nytt index för industrins orderingång
Statistikcentralen har börjat publicera ett nytt index "Industrin orderingång". Indexet ger snabbt och tillförlitligt information om utvecklingen av värdet på nya order. Det hjälper också att uppskatta den kommande utvecklingen för produktionen och omsättningen. Industrins orderingång

20.2.2007  Finland 1917-2007: från svedjebruk till servicesamhälle
När Finland blev självständigt fanns det 3,1 miljoner invånare i vårt land och nu, 90 år senare, finns det 5,3 miljoner. Befolkningsstrukturen är dock klart annorlunda. Också näringsstrukturen har genomgått en kraftig omvandling.

18.1.2007   90-åriga Finland på kartan över världens stater
I år är det 90 år sedan Finland blev självständigt. Bland hur gamla stater firar vårt land sitt jubileumsår och hur placerar sig Finland i staternas åldersfördelning i dag? Statistikcentralen publicerar en gång i månaden under jubileumsår exempel på hur det finska samhällets utveckling och nuläge ser ut i ljuset av statistik.


Senast uppdaterad 3.1.2008