Tiedote 14.9.2011

Nuorten tyttöjen huostaanotot lisääntyneet

Poikia on sijoitettuna lastensuojelun kautta kodin ulkopuolelle hieman enemmän kuin tyttöjä, mutta nuorten tyttöjen osuus uusista sijoituksista on viime vuosina lisääntynyt. Myös nuorten tyttöjen huostaanottojen määrä on kasvanut selvästi. Vuonna 2009 otettiin huostaan 15–17-vuotiaita poikia 453 ja tyttöjä 580. Tiedot löytyvät Tilastokeskuksen uudesta julkaisusta Nuori tasa-arvo, jossa kuvataan nuorten asemaa suomalaisessa yhteiskunnassa.

15–17-vuotiaisiin kohdistuvien uusien huostaanottojen ja kiireellisten sijoitusten määrä 1992–2009

Pojat kokevat terveytensä paremmaksi kuin tytöt

Pojat kokevat oman terveydentilansa paremmaksi kuin tytöt. Tytöt kokevat poikia enemmän erilaisia oireita kuten väsymystä, niska- ja hartiakipuja ja päänsärkyä. Masentuneisuus on yleisintä yläasteikäisillä tytöillä, joista vajaa viidennes kärsii masentuneisuudesta.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana psykiatrisessa laitoshoidossa olleiden nuorten määrä on kasvanut. Kun kymmenen vuotta sitten 15–17-vuotiaita oli psykiatrisessa laitoshoidossa 1 050, vuonna 2009 määrä oli jo lähes 1 600. Samanaikaisesti tyttöjen osuus laitoshoidossa olevista oli kasvanut ikäryhmässä 64 prosenttiin.

Nuorille miehille sattuu tapaturmia selvästi enemmän kuin naisille. Erityisen riskialttiita ovat 16–24-vuotiaat miehet, jotka joutuvat sairaalahoitoa vaativiin tapaturmiin yli kaksi kertaa useammin kuin naiset. 15–29-vuotiaiden miesten kuolleisuus on 2,5-kertainen samanikäisiin naisiin verrattuna. Yleisimpiä kuolinsyitä tässä ikäryhmässä ovat tapaturmat ja väkivalta.

Nuoret valitsevat edelleen perinteisiä miesten ja naisten ammatteja

Lähes kaikki peruskoulun päättäneet jatkavat opintoja, samoin lähes kaikki ylioppilaat. Peruskoulupohjalta sijoitutaan töihin varastoon ja siivoojaksi, ylioppilaspohjalta puolestaan myyjäksi tai vartijaksi. Ammatillisen tutkinnon jälkeen naiset jatkavat opintoja miehiä useammin, kun taas yliopistotutkinnon suorittaneista miehet jatko-opiskelevat hieman useammin kuin naiset.

Alle 30-vuotiaat sijoittuvat edelleen melko perinteisesti naisten ja miesten ammatteihin – etenkin ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulukoulutuksen suorittaneet. Joissakin ammateissa sukupuolijakauma on kuitenkin muuttumassa. Sairaanhoitajan ja erityisesti kokin ammateissa nuorten miesten osuus on kasvanut. Psykologien, lääkärien ja valtionhallinnon erityisasiantuntijoiden ammattiryhmät ovat puolestaan naisistuneet.

Työuran alussa sukupuolten palkkaerot supistuneet

Nuorten työssäkäynnille on tyypillistä työssäolo-, työnhaku- ja opiskelujaksojen päällekkäisyys ja limittyminen sekä epätyypilliset työsuhteet ja työajat. Vaikka nuorten suhteellinen alkupalkka on 2000-luvulla laskenut suhteessa yleiseen ansiotasoon, suomalaisen nuoren lähtöansiot ovat paremmat kuin Euroopan maissa keskimäärin. Hyvä koulutus parantaa Suomessa nuorten palkkatasoa.

Työuraa aloittavilla nuorilla sukupuolten välinen palkkaero on supistunut. Kokoaikatyötä tekevä 25−29-vuotias nainen ansaitsi vuonna 2009 kuukaudessa keskimäärin 89 prosenttia samanikäisen nuoren miehen ansiosta. Kaikkien palkansaajien osalta naisten ansiot olivat vajaat 81 prosenttia miesten ansioista.

Haastattelututkimusten mukaan nuoret suuntautuvat vahvasti työelämään. Ansiotyötä pitää erittäin tärkeänä elämänalueena selvästi useampi nuori kuin 20 vuotta sitten. Erityisesti nuorille naisille työ ja siinä kehittyminen ovat tulleet entistä tärkeämmäksi. Myös nuorten työpaikkaan sitoutuminen on lisääntynyt 20 vuoden aikana.

Monipuolinen kuva nuorista Suomessa

Nuori tasa-arvo -julkaisu tarkastelee 15–29-vuotiaiden naisten ja miesten asemaa suomalaisessa yhteiskunnassa. Artikkelikokoelmassa on tietoa muun muassa nuorten asumisesta, koulutuksesta, työelämästä, terveydestä, elintavoista ja harrastuksista. Julkaisussa on myös kansainvälistä vertailutietoa.

Artikkeleiden kirjoittajat ovat Tilastokeskuksesta, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta, Oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta, Nuorisotutkimusverkostosta, Itä-Suomen yliopistosta ja Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta.

Lähde: Nuori tasa-arvo. Tilastokeskus
Hinta 55 euroa. Tilaukset: Tilastokeskuksen myyntipalvelu (09) 1734 2011, myynti@tilastokeskus.fi

Lisätietoja: suunnittelija Marjut Pietiläinen (09) 1734 2798

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma