Pressmeddelande 9.1.2012

Statistikcentralen undersöker hushållens konsumtion

I början av januari inleds Statistikcentralens Konsumtionsundersökning 2012, som är en omfattande undersökning om hushållens konsumtion och levnadskostnader. För undersökningen intervjuar Statistikcentralen per telefon 8 000 hushåll som representerar alla finländska hushåll.

Konsumtionsundersökningen utreder hur finländska hushåll använder sina pengar, dvs. hur mycket pengar används till t.ex. mat, boende, transport, fritid och hälsovård. Förutom konsumtionsutgifter granskas bl.a. hushållens ägande av kapitalvaror och deras boendestandard. I undersökningen utreds också i vilken utsträckning hushållen använder välfärdstjänster och vilken betydelse användningen av offentliga utbildnings-, hälsovårds- och socialtjänster har när det gäller hushållens utkomst.

– Med den här undersökningen får vi sådan information om hushållens konsumtionsutgifter, som inte kan erhållas från någon annan källa. Utöver intervjuerna insamlas också inköpskvitton på dagligvaror för att utreda den vardagliga konsumtionen. Konsumtionsundersökningens datainsamling pågår hela år 2012, så att vi kan klarlägga hur konsumtionen ändras efter årstid, säger forskningschef Juha Nurmela vid Statistikcentralen.

Statistikcentralens eget landsomfattande nätverk av intervjuare svarar för datainsamlingen. Uppgifterna om enskilda hushåll behandlas helt konfidentiellt, såsom i all statistikproduktion vid Statistikcentralen.

Uppgifterna används mångsidigt inom statistik och forskning

Utöver jämförelsen av de egentliga konsumtionsutgifterna inom de olika befolkningsgrupperna används uppgifterna från undersökningen också för många andra ändamål inom statistiken och forskningen. T.ex. inom revideringen av konsumentprisindexet, som mäter utvecklingen av priserna och inflationen, används uppgifter om hushållens konsumtionsutgifter och fördelningen av dem på olika produkter och tjänster. Också inom beräkningen av bruttonationalprodukten är uppgifterna om hushållens konsumtionsutgifter viktiga, eftersom hushållens konsumtion utgör över hälften av värdet av bruttonationalprodukten.

Konsumtionsundersökningen används som material i samhälleliga välfärdsundersökningar, samt som ett redskap för socialpolitisk och finanspolitisk planering. I undersökningen beräknas t.ex. hur långt hushållen har till olika tjänster. Konsumtionsuppgifterna i euro räknas också om till koldioxidutsläpp med hjälp av koefficienter.

Undersökningar som motsvarar Finlands konsumtionsundersökning genomförs i alla länder i Europeiska unionen och i flera andra länder runtom i världen. Undersökningen och undersökningsmetoderna bygger på internationella rekommendationer. I Finland har konsumtionsundersökningar i sin nuvarande form utförts sedan år 1966. Motsvarande undersökning utfördes senast år 2006. Undersökningsresultaten publiceras i form av statistik och undersökningsrapporter i huvudsak i början av år 2014.

Förfrågningar: Juha Nurmela 09 1734 2548, förnamn.efternamn@stat.fi

Förstasidan för statistiken över hushållens konsumtion