Pressmeddelande 14.12.2012

Infopaketet över transporter och kommunikationer har utkommit

Samlingsverket för trafikstatistik Årsboken om transporter och kommunikationer 2012 har utkommit. Statistikcentralens publikation har tabeller och figurer över väg-, järnvägs-, sjö- och lufttrafik samt datakommunikation. Dessutom innehåller den gemensamma tabeller över alla trafikformer samt internationella jämförelser. Förutom de nyaste årliga uppgifterna ingår också långa tidsserier och regionala uppgifter.

Uppgifterna i årsboken kommer förutom från Statistikcentralen bl.a. från VR-Group, Trafikverket, Trafiksäkerhetsverket (Trafi), Finavia och Kommunikationsverket. Årsboken är finsk- och engelskspråkig.

Axplock ur innehållet i publikationen:

 • År 2011 kördes 78 698 miljoner personkilometer i inrikestrafiken, 83 procent kördes med personbilar, 10 procent med bussar, 5 procent med tåg och 2 procent med andra fordon.
 • I slutet av år 2011 fanns det 2 978 729 personbilar, 236 661 motorcyklar och 278 856 mopeder i Finlands fordonsregister. Antalet personbilar och motorcyklar ökade med 4 procent och antalet mopeder med 7 procent från året innan.
 • År 2011 registrerades 126 130 nya personbilar, dvs. 13 procent fler än år 2010. Av de nya personbilarna var 57 procent bensindrivna, 42 procent dieseldrivna och en procent drivna med annan drivkraft (t.ex. bensin/etanol).
 • År 2010 var bara 7 procent av den sålda motorbensinen 98-oktanigt. Efter att E10-bensinen ersatt den gamla 95-oktaniga bensinen år 2011 tankade fler än varannan bilist 98-oktanig bensin i sin bil.
 • År 1980 fanns det 204 km motorvägar och 1 139 km leder för gång-, cykel- och mopedtrafik i Finland. År 2011 fanns det 790 km motorvägar och 5 249 km leder för gång-, cykel- och mopedtrafik.
 • I persontrafiken transporterades 68 miljoner passagerare per järnväg år 2011 – av dem nästan 55 miljoner i Helsingforsregionens närtrafik.
 • Av de godsmängder som transporterades per järnväg år 2011 var 56 procent virke samt trä- och pappersindustriprodukter.
 • Till Finland importerades sjövägen nästan 15 miljoner ton råolja och andra oljeprodukter år 2011. Från Finland exporterades över 15 miljoner ton sågat virke och andra träförädlingsprodukter.
 • År 2011 transporterades inom utrikes sjötrafik nästan 18 miljoner passagerare, dvs. 2 procent fler än året innan. I persontrafiken till Estland var antalet passagerare över 7 miljoner, medan över 9 miljoner passagerare transporterades till Sverige.
 • År 2011 reste en miljon passagerare från Finland med charterflyg och 6 miljoner med reguljärflyg. Antalet passagerare ökade på charterflygen med 26 procent och på reguljärflygen med 11 procent jämfört med året innan. Charterflygen hade oftast Spanien som destination och reguljärflygen Tyskland.
 • År 2011 fanns det nästan 9 miljoner mobiltelefonabonnemang i Finland. I genomsnitt skickades 1,4 textmeddelanden per abonnemang under årets alla dagar, dvs. nästan 4,6 miljarder textmeddelanden under året.
 • År 2011 fanns det redan fler telefonabonnemang än människor i hela världen: 1 032 abonnemang per tusen invånare. Av dessa var 83 procent mobiltelefonabonnemang. I Finland fanns det 1 861 telefonabonnemang per tusen invånare och av dessa var 90 procent mobiltelefonabonnemang.

Källa: Årsboken om transporter och kommunikationer 2012. Statistikcentralen. Pris 75 euro.
Publikationen kan beställas via Edita Publishing Ab:s kundtjänst på numret 020 450 05 eller Editas nätbokhandel.

Förfrågningar: Taru Tamminen 09 1734 2243, Irmeli Segerholm, 09 1734 3219, liikenne.matkailu@stat.fi