Pressmeddelanden 1997

31.12.1997

Fortsatt produktionstillväxt i oktober

Den totala produktionsvolymen ökade med 5,4 procent från oktober i fjol till oktober i år. Enligt Statistikcentralens månadsgraf över totalproduktionen ökade produktionen inom alla huvudnäringsgrenar. Förutom av exporten upprätthölls ökningen fortfarande av den inhemska efterfrågan. Detta märktes i form av en snabb produktionsökning inom byggandet, handeln och samfärdseln.

23.12.1997

Bruttonationalprodukten fortsatte att öka kraftigt i juli-september

Bruttonationalprodukten ökade i juli-september med 6 procent jämfört med motsvarande period i fjol. Under det första halvåret var ökningen 5 procent jämfört med januari-juni året förut. Under januari-september har bruttonationalprodukten sammanlagt ökat med 5,4 procent. Detta framgår av Statistikcentralens preliminära nationalräkenskaper.

18.12.1997

Export- och importpriser sjönk med en halv procent på en månad

Enligt Statistikcentralen sjönk både export- och importpriserna med en halv procent från oktober till november. Nedgången av exportpriserna berodde främst på att trävaror blev billigare, nedgången av importpriser åter på billigare priser på jordbruksprodukter, metallmalmer och basmetaller.

15.12.1997

Inflationen något snabbare i november

Enligt Statistikcentralens konsumentprisindex steg konsumentpriserna med 1,9 procent från november i fjol till november i år. Inflationen tilltog fortfarande något, eftersom den i oktober var 1,7 procent. Från oktober till november sjönk priserna med 0,1 procent.

15.12.1997

Den kraftiga ökningen av industriproduktionen fortsatte i oktober

Industriproduktionen, som haft en lång tillväxtperiod, började åter öka i oktober efter en liten nedgång i september. Enligt Statistikcentralens arbetsdagskorrigerade index ökade produktionen med 6,6 procent från oktober i fjol. Energiförsörjningen sjönk med 5,8 procent. Utan denna nedgång skulle industriproduktionsökningen ha varit ännu större.

11.12.1997

Sysselsättningen bättre inom servicenäringar

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning fanns det i november 1 823 000 löntagare, dvs. drygt 30 000 fler än ett år tidigare. Arbetsplatserna ökade mest inom offentliga och övriga tjänster samt inom handel.

28.11.1997

Inhemska efterfrågan upprätthöll produktionsökningen i september

Totalproduktionen ökade från september 1996 till september 1997 med 5,7 procent. Enligt Statistikcentralens månadsgraf över totalproduktionen ökade produktionen inom alla näringsgrenar. Tillväxten upprätthölls framför allt av den inhemska efterfrågan. Detta syntes som en snabb ökning av produktionen inom byggandet, handeln och samfärdseln.

20.11.1997

Sysselsättningen alltjämt bättre i oktober

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet löntagare i oktober 1 832 000, dvs. drygt 20 000 fler än ett år tidigare. Antalet arbetsplatser ökade mest inom byggverksamhet och samfärdsel. Ökningen gällde främst Nyland.

18.11.1997

Dyrare pappersprodukter höjde exportpriser

Enligt Statistikcentralen steg exportpriserna med 1,7 procent från september till oktober. Detta berodde främst på att papper och kartong blev dyrare, men också på grund av prisstegringen av trävaror och cellulosa. Exportpriserna på papper och kartong blev närmare fem procent dyrare.

17.11.1997

Industriproduktionsökningen avtog till 4,3 procent i september

Industriproduktionsökningen var långsammare i september. Enligt Statistikcentralens arbetsdagskorrigerade index ökade produktionen med 4,3 procent från september i fjol. Den långsammare ökningen berodde på den höga jämförelsenivån i september i fjol, driftstopp inom oljeraffinering och ökningen av elimporten samt minskningen av energikonsumtionen på grund av det varma vädret i september.

14.11.1997

Konsumentpriserna stigit på årsnivå 1,7 procent

Enligt Statistikcentralens konsumentprisindex steg priserna med 1,7 procent från oktober i fjol till oktober i år. Inflationen tilltog något, förändringen i konsumentpriserna på årsnivå var i september 1,6 procent. Från september till oktober steg priserna med 0,3 procent.

23.10.1997

Bättre sysselsättningsläge också i september

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning fanns det 1 841 000 löntagare i september, dvs. 60 000 fler än ett år tidigare. Mest förbättrades sysselsättningen inom metallindustrin, husbyggandet samt offentliga och övriga tjänster.

17.10.1997

Exportpriserna stigit med närmare en procent på ett år

Exportpriserna har stigit med 0,9 procent från september i fjol. Ännu i juli var förändringen på årsnivå negativ. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens producentprisindex.

15.10.1997

Snabbare ökning av industriproduktionen i somras

Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade industriproduktionen i augusti med 8,2 procent från motsvarande tidpunkt i fjol. Produktionen ökade inom flera huvudnäringsgrenar.

15.10.1997

Inflationen fortfarande 1,6 procent

Enligt Statistikcentralens konsumentprisindex steg priserna med 1,6 procent från september i fjol till september i år. Från augusti till september steg de med 0,2 procent. Förändringen på både års- och månadsnivå var lika stor som i augusti.

30.9.1997

Produktionsökningen snabbare i juli

Totalproduktionen ökade från juli i fjol till juli i år med 7,8 procent. Ökningen blev snabbare, i juni var produktionsökningen 6,2 procent från året förut. Efter säsongutjämning var produktionen i juli 0,8 procent större än i juni. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens månadsgraf över totalproduktionen.

25.9.1997

Sysselsättningen bättre i augusti

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet löntagare i juli 1 868 000, dvs. drygt 40 000 fler än året innan. Sysselsättningen förbättrades mest inom förädling, närmast inom metallindustrin. Sysselsättningen blev bättre i Nylands, Åbo och Björneborgs samt Tavastehus län.

23.9.1997

Bruttonationalprodukten ökade med 6,2 procent under andra kvartalet

Bruttonationalprodukten ökade med 6,2 procent från april-juni i fjol till april-juni i år. Under perioden januari-mars var ökningen på årsnivå 3,4 procent. På grund av påsken hade årets andra kvartal två arbetsdagar mera och det första kvartalet fyra arbetsdagar mindre än i fjol. Från förra hälften 1996 till förra hälften 1997 har bruttonationalprodukten sammanlagt ökat med 4,8 procent, framgår det av Statistikcentralens förhandsuppgifter för nationalräkenskaperna.

18.9.1997

Exportpriserna steg med 1,1 procent i augusti

Exportpriserna steg med 1,1 procent från juli till augusti. Detta berodde på att cellulosa, oljeprodukter och trävaror samt papper och kartong blev dyrare. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens exportprisindex.

15.9.1997

Den starka tillväxten inom industriproduktionen fortsätter

Enligt Statistikcentralens arbetsdagskorrigerade index ökade industriproduktionen i januari-juli med 8,2 procent jämfört med motsvarande period i fjol. Produktionen ökade inom nästan alla huvudnäringsgrenar

15.9.1997

Inflationen ökade i augusti till 1,6 procent

Enligt Statistikcentralens konsumentprisindex steg priserna från augusti i fjol till augusti i år med 1,6 procent. Inflationen tog fart, i juli var den 1,2 procent. Konsumentpriserna steg från juli till augusti med 0,2 procent. Från december i fjol har prisnivån stigit med 1,5 procent.

28.8.1997

Sysselsättningen bättre inom servicebranscher i juli

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet löntagare i juli 1 963 000, dvs. drygt 40 000 fler än året innan. Sysselsättningen förbättrades mest inom servicebranscher och byggverksamhet.

18.8.1997

Importpriserna steg med närmare en och en halv procent

Importpriserna steg från juni till juli med 1,4 procent. Stegringen berodde främst på att råolja blev dyrare, men också på grund av dyrare priser på basmetaller, baskemikalier, oljeprodukter, fortskaffningsmedel samt trycksaker. Från juli i fjol har importpriserna stigit med en och en halv procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens importprisindex.

15.8.1997

Industriproduktionen ökar alltjämt livligt

Enligt Statistikcentralens arbetsdagskorrigerade index ökade industriproduktionen i juni med 6,6 procent från juni i fjol. Produktionsökningen upprätthölls bl.a. av tillverkningen av papper, byggmaterial och eltekniska produkter.

15.8.1997

Inflationen i juli 1,2 procent

Jämfört med juni var konsumentpriserna oförändrade i juli. Från juli i fjol till juli i år steg priserna dock med 1,2 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentprisindex.

31.7.1997

Produktionsökningen fortsatte i maj

Totalproduktionen ökade från maj i fjol till maj i år med 5 procent. Efter säsongutjämning var produktionen i maj 0,4 procent större än i april. I april ökade produktionen med 8 procent från året förut. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens månadsgraf över totalproduktionen.

24.7.1997

Sysselsättningen utvecklades positivt i juni

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning fanns det 1 983 000 löntagare i juni, dvs. 65 000 fler än ett år tidigare. Antalet löntagare ökade inom alla näringsgrenar utom samfärdseln. Mest förbättrades sysselsättningsläget inom byggbranschen.

18.7.1997

Importpriserna sjönk med 0,3 procent i juni

Importpriserna sjönk med 0,3 procent från maj till juni. Nedgången berodde huvudsakligen på att råoljan blev billigare. Från juni i fjol har importpriserna emellertid stigit med 0,2 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens importprisindex.

15.7.1997

Industriproduktionen ökade kraftigt

Industriproduktionen ökade enligt Statistikcentralens arbetsdagskorrigerade index med 6,1 procent från maj i fjol till maj i år. Produktionsökningen bygger speciellt på pappers- och byggnadsmaterialindustrin.

15.7.1997

Inflationen i juni 1,2 procent

Konsumentpriserna steg med 1,2 procent från juni i fjol till juni år. Inflationstakten ökade något jämfört med maj då den var 1,0 procent. Från maj till juni steg priserna med 0,2 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentprisindex.

30.6.1997

Totalproduktionen ökade kraftigt i april

Totalproduktionen ökade från april i fjol till april i år med 8 procent. Efter säsongutjämning var produktionen i april 0,5 procent större än produktionen i mars. I mars ökade produktionen med 5,9 procent från mars året innan. Att produktionsökningen blev snabbare berodde dels på att arbetsdagarna i april i var två fler än i fjol. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens månadsgraf över totalproduktionen.

26.6.1997

Antalet arbetsplatser ökade inom industrin och byggandet

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet löntagare i maj 1 855 000, vilket var 60 000 fler än året innan. Antalet löntagare ökade inom alla näringsgrenar, mest inom industrin och byggandet.

24.6.1997

Bruttonationalprodukten ökade under början av året med fyra procent

Bruttonationalprodukten ökade under perioden januari till mars med 4 procent jämfört med motsvarande period i fjol framgår det av Statistikcentralens förhandsuppgifter över nationalräkenskaperna. Bruttonationalprodukten minskade med 0,4 procent från föregående kvartal framgår det vid en jämförelsen av de säsongrensade siffrorna.

18.6.1997

Importpriserna steg med 1,3 procent i maj

Importpriserna steg med 1,3 procent från april till maj. Stegringen berodde främst på att priserna på råolja, råkaffe och metallmalmer blev dyrare. Från maj i fjol har importpriserna stigit med en halv procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens importprisindex.

16.6.1997

Den kraftiga ökningen inom industriproduktionen fortsatte i april

Enligt Statistikcentralens arbetsdagskorrigerade index ökade industriproduktionen i april med 7,9 procent från april i fjol. Den kraftiga produktionsökningen upprätthölls av metallindustrin och trä- och pappersindustrin. Metallindustriproduktionen ökade med närmare 11 procent och produktionen inom trä- och pappersindustrin med 13,5 procent.

16.6.1997

Inflationen i maj 1,0 procent

Konsumentpriserna steg med 1,0 procent från maj i fjol till maj i år. Från april till maj steg priserna med 0,2 procent.

30.5.1997

Ökningen av totalproduktionen fortsatte i mars

Totalproduktionen ökade från mars i fjol till mars i år med 5,9 procent. Efter säsongutjämning var produktionen i mars 0,4 procent större än produktionen i februari. I februari ökade produktionen med 4,7 procent från februari året innan. I mars ökade produktionen fortsättningsvis inom alla näringsgrenar. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens månadsgraf över totalproduktionen.

29.5.1997

Antalet löntagare ökade något i april -
svårare bedöma utvecklingen av sysselsättningen på grund av ändrad statistikföring

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet löntagare i april 1 797 000, omkring 10 000 fler än året innan. I år är det skäl att bedöma utvecklingen av sysselsättningen närmast på basis av förändringar i antalet löntagare, eftersom ibruktagandet av Europeiska unionens statistikföringsgrunder i början av året speciellt försvårar jämförelsen av antalet företagare med föregående års uppgifter. När det gäller företagare är uppgifterna åter helt jämförbara i början av nästa år, då statistik enligt ny praxis samlats in för ett helt år.

29.5.1997

Storindustrins lönsamhet på samma goda nivå som 1994

De stora industriföretagens lönsamhet försvagades i fjol jämfört med toppåret 1995, men var ännu på samma goda nivå som 1994. Lönsamheten försvagades av nedgången i priser och leveranser inom skogsindustrin och kostnadsstegringen inom metallindustrin. Resultaten räckte emellertid alltjämt till för låneamorteringar, och företagens soliditet förbättrades ytterligare. Detta framgår av Statistikcentralens bokslutsstatistik över de stora industriföretagen.

19.5.1997

Exportpriserna steg med 0,6 procent i april

Exportpriserna steg med 0,6 procent från mars till april. Ökningen berodde närmast på att basmetaller, papper och kartong samt maskiner blev dyrare. Från april i fjol har exportpriserna dock sjunkit med 5,1 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens exportprisindex.

15.5.1997

Ökningen av industriproduktionen kraftigare i mars

Enligt Statistikcentralens arbetsdagskorrigerade index ökade industriproduktionen i mars med 8,8 procent från mars i fjol. I februari ökade produktionen med 7,1 procent. Den kraftiga produktionsökningen upprätthölls av metallindustrin och trä- och pappersindustrin.

15.5.1997

Inflationen steg till 1,0 procent i april

Konsumentpriserna steg med 1,0 procent från april i fjol till april i år. Detta innebär att inflationen stegrades. I mars var den 0,6 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentprisindex.

Totalproduktionen ökade alltjämt i februari

Från februari i fjol till februari i år ökade totalproduktionen med 4,6 procent. Efter säsongutjämning var produktionen i februari 0,3 procent större än i januari 1997. Produktionen ökade i januari med 5,7 procent från året förut. I februari ökade produktionen fortsättningsvis inom alla näringsgrenar. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens månadsgraf över totalproduktionen.

24.4.1997

Arbetsplatserna ökade inom servicesektorn

Antalet arbetsplatser ökade från mars i fjol till mars i år med drygt 40 000 inom servicesektorn framgår det av Statistikcentralens reviderade arbetskraftsundersökning. Sysselsättningen ökade också något inom förädlingen. Inom primärproduktionen minskade antalet arbetsplatser. Totalt var 2 107 000 personer sysselsatt i mars, vilket var 40 000 fler än för ett år sedan. 18.4.1997

18.4.1997

Exportpriserna ned med 6,2 procent på ett år

Exportpriserna har sjunkit med 6,2 procent från mars i fjol. Detta beror framför allt på att papper och kartong, men också basmetaller, pälsskinn och cellulosa blivit billigare. Priserna på papper och kartong är drygt 15 procent lägre än i mars i fjol. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens exportprisindex.

15.4.1997

Trä- och pappersindustrin den drivande kraften inom produktionsökningen

Enligt Statistikcentralens arbetsdagskorrigerade index ökade industriproduktionen med 6,7 procent från februari i fjol.

15.4.1997

Inflationen 0,6 procent i mars

Konsumentpriserna steg med 0,6 procent från mars i fjol till mars i år. Från februari till mars steg priserna med 0,4 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentprisindex.

2.4.1997

Informationssektorns omsättning 117 miljarder år 1995

Informationssektorns totala omsättning var nästan 117 miljarder mark år 1995. Företagen inom informationssektorn hade en omsättning som var 12 procent av samtliga företags omsättning och andelen anställda var 15 procent. Från år 1993 till år 1995 ökade både antalet företag inom informationssektorn, omsättningen och antalet anställda klart snabbare än inom hela företagssektorn i genomsnitt. Uppgifterna är tagna ut Statistikcentralens färska publikation Tiedolla tietoyhteiskuntaan (Vägen till informationssamhället; publikationen utkommer nu bara på finska, i maj på engelska).

27.3.1997

Arbetsplatserna ökade inom förädling och servicesektorn

Antalet arbetsplatser ökade från februari i fjol med omkring 20 000 inom både förädling och servicesektorn framgår det av Statistikcentralens reviderade arbetskraftsundersökning. Totalt var 2 094 000 personer sysselsatta i februari, vilket var drygt 40 000 fler än för ett år sedan.

27.3.1997

Totalproduktionen ökade alltjämt kraftigt i januari

Från januari i fjol till januari i år ökade totalproduktionen med 5,7 procent. Efter säsongutjämning var produktionen i januari 0,4 procent större än i december 1996. Produktionen ökade i december med 6,2 procent från året förut. I januari ökade produktionen inom alla näringsgrenar. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens månadsgraf över totalproduktionen.

21.3.1997

Bruttonationalprodukten ökade med 5,8 procent i slutet av fjolåret

Bruttonationalprodukten ökade under det sista kvartalet 1996 med 5,8 procent jämfört med motsvarande period 1995. Tillväxten ökade under året. Under det första kvartalet ökade bruttonationalprodukten med 1,5 procent, under det andra med 1,7 procent och under det tredje med 4,1 procent, jämfört med året innan. Detta framgår av de preliminära nationalräkenskaperna som görs upp av Statistikcentralen.

18.3.1997

Exportpriserna sjönk med en halv procent i februari

Exportpriserna sjönk med en halv procent från januari till februari. Detta berodde på att papper och kartong samt pälsdjursskinn blev billigare. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens exportprisindex.

17.3.1997

Den kraftiga ökningen inom industriproduktionen fortsatte i januari

Enligt Statistikcentralens arbetsdagskorrigerade index ökade industriproduktionen i januari med 7,6 procent från januari i fjol. Produktionen inom trä- och pappersindustrin ökade mest.

14.3.1997

Inflationen 0,4 procent i februari

Konsumentpriserna steg med 0,4 procent från februari i fjol till februari i år. Från januari till februari steg indextalet för konsumentprisindexet med 0,1 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentprisindex.

11.3.1997

Statistikgrafik över de nya länen

Statistikcentralen har publicerat regionala översikter enligt den nya länsindelningen. Översikterna över södra, västra och östra Finland följer de nya länsgränserna. Översikten över norra Finland innehåller uppgifter om både Uleåborgs och Lapplands län. Nu utkommer dessutom för första gången en publikation som täcker hela landet efter ekonomisk region, nämligen Seutukuntakatsaus.

3.3.1997

Arbetslöshetstrenden sjunker alltjämt

Antalet arbetsplatser ökade från januari i fjol till januari i år inom tjänstesektorn, främst inom handeln, men minskade inom jord- och skogsbruk och förädling. Totalt var 2 051 000 personer sysselsatta i januari, vilket var i stort sett lika många som för ett år sedan. Detta framgår av Statistikcentralens reviderade arbetskraftsundersökning.

28.2.1997

Tilltagande ökning av totalproduktionen i december

Från december 1995 till december 1996 ökade totalproduktionen med 6,2 procent. Efter säsongutjämning var produktionen i december 0,4 procent större än i november. Produktionen ökade i november med 4,4 procent från året förut. I december ökade produktionen inom alla näringsgrenar. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens månadsgraf över totalproduktionen.

18.2.1997

Importpriserna steg med 0,7 procent i januari

Importpriserna steg från december till januari med 0,7 procent. Stegringen berodde främst på att priserna på råolja, el och oljeprodukter blev dyrare. Från januari i fjol har importpriserna stigit med 2,1 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens importprisindex.

17.2.1997

Industriproduktionen ökade i fjol med 3,4 procent

Enligt Statistikcentralen ökade industriproduktionen i fjol med 3,4 procent från år 1995. Ökningen var mindre än under tidigare år på grund av den svaga produktions-ökningen under början av året, men ändå snabbare än i EU-länderna i genomsnitt.

14.2.1997

Inflationen 0,6 procent i januari

Konsumentpriserna steg med 0,6 procent från januari i fjol till januari i år. Från december till januari sjönk indextalet för konsumentprisindex något. I januari övergick Statistikcentralen till praxis inom EU-länderna då det gäller priser som saknas för något index. Detta medförde att ändringen på års- och månadsnivå sjönk med 0,1 procentenhet. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentprisindex.

30.1.1997

Totalproduktionen ökade alltjämt i november

Totalproduktionen ökade från november 1995 till november 1996 med 4 procent. Efter säsongutjämning var produktionen i november 0,3 procent större än produktionen i oktober. Produktionen ökade i oktober med 5,7 procent från året förut. I november ökade produktionen inom alla näringsgrenar förutom inom jord- och skogsbruk. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens månadsgraf över totalproduktionen.

23.1.1997

Sysselsättningen ökade före jul

Antalet sysselsatta ökade från december 1995 till december i fjol med närmare 40 000 personer framgår det av Statistikcentralens arbetskraftsundersökning. Antalet arbetsplatser ökade inom tjänstesektorn, närmast inom handel, och förädling.

17.1.1997

Importpriserna steg med en och en halv procent 1996

Vid en jämförelse av medeltalen för hela året steg importpriserna med en och en halv procent från år 1995 till år 1996. Stegringen berodde på att råolja, transportmedel, maskiner och apparater blev dyrare. För ett år sedan sjönk importpriserna med 0,1 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens importprisindex.

15.1.1997

Industriproduktionens ökning kraftigare i november

Enligt Statistikcentralens arbetsdagskorrigerade index ökade industriproduktionen med 7,2 procent från november 1995 till november 1996. Framför allt trä- och pappersindustrin satte fart på tillväxten, produktionen ökade med 14,3 procent. I oktober var ökningen av trä- och pappersindustrin 6,8 procent på årsnivå. Energiproduktionen ökade i november med bara 7,1 procent från året förut, i oktober var ökningen rentav 20,9 procent.

15.1.1997

Priserna oförändrade från november till december

Konsumentpriserna steg med 0,8 procent från december 1995 till december i 1996. Från november till december var priserna oförändrade. Den genomsnittliga inflationen var 0,6 procent år 1996. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentprisindex.