Pressmeddelanden 2004

31.12.2004

Industriproduktionen sjönk i november med 1,9 procent från oktober

Enligt Statistikcentralen var den säsongrensade industriproduktionen 1,9 procent mindre i november 2004 än i oktober. Den ursprungliga produktionsvolymen ökade med 7,6 procent jämfört med november 2003. Under januari-november ökade den ursprungliga produktionsvolymen med 4,2 procent från motsvarande period i fjol.

29.12.2004

Folkmängden vid årsskiftet 5 236 100

Enligt Statistikcentralens uppskattning är folkmängden i Finland 5 236 100 i slutet av år 2004. Folkmängden ökade under året med 16 400 personer, dvs. med 0,3 procent. Ökningen var 2 900 personer större än året innan och den största på åtta år. Folkmängden ökar mer än föregående år på grund av att antalet födda steg, antalet avlidna sjönk och nettoinflyttningen ökade.

28.12.2004

Utgivningstiden för Statistikcentralens meddelanden och nya statistikuppgifter ändras 1.1.2005

Från och med 1.1.2005 utger Statistikcentralen nya statistikuppgifter och pressmeddelanden vardagar kl. 9.

27.12.2004

Konsumenterna optimistiska före jul

Konsumenternas förtroende för ekonomin var i december starkare än i genomsnitt efter år 1995. Konsumenternas förtroendeindikator var 14,6 medan den var 10,8 i november och 12,2 för ett år sedan. Av förtroendeindikatorns fyra delfaktorer förbättrades förväntningarna på Finlands ekonomi och utvecklingen av arbetslösheten i december klart från månaden innan. Uppskattningarna av den egna ekonomin och möjligheterna att spara var mer eller mindre oförändrade. Uppgifterna grundar sig på Statistikcentralens konsumentbarometer. Den bygger på intervjuer som mellan den 1 och 17 december gjordes med 1 578 personer bosatta i Finland.

22.12.2004

Totalproduktionen i oktober lika stor som i september

Enligt den säsongrensade serien i Statistikcentralens månadsgraf över totalproduktionen var volymen av totalproduktionen i oktober lika stor som föregående månad. Trenden för totalproduktionen visar fortfarande tillväxt för ekonomin.

21.12.2004

Sysselsättning och arbetslöshet i november 2004

- Antalet sysselsatta 45 000 fler än året innan
- Det relativa sysselsättningstalet 67,1 procent
- Antalet arbetslösa oförändrat
- Det relativa arbetslöshetstalet 8,1 procent, 207 000 arbetslösa
- 22 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen

17.12.2004

Producentpriserna för industrin steg med 1,0 procent på årsnivå

Enligt Statistikcentralen steg producentpriserna för industrin med 1,0 procent från november i fjol till november i år. Det totala indextalet höjdes speciellt av att oljeprodukterna blev dyrare. Priserna på järn, stål och järnlegeringar, plastmaterial, koppar samt andra organiska baskemikalier steg, vilket också inverkade på producentpriserna betydligt. Prisstegringen dämpades speciellt av att elektronik- och eltekniska produkter blev billigare.

14.12.2004

Inflationen avtog till 0,5 procent i november

Enligt Statistikcentralen avtog förändringen av konsumentpriserna på årsnivå, dvs. inflationen, till 0,5 procent i november. I oktober var den 0,9 procent. Inflationsnedgången berodde till största delen på att bränslen blev billigare från oktober till november.

9.12.2004

Bruttonationalprodukten ökade under årets tredje kvartal

Bruttonationalproduktens volym ökade under juli-september med 1,1 procent från det andra kvartalet. Jämfört med det tredje kvartalet år 2003 var bruttonationalprodukten 3,2 procent högre. Enligt de reviderade uppgifterna ökade bruttonationalprodukten under april-juni också med 3,2 procent jämfört med motsvarande period föregående år, och under januari-september var bruttonationalprodukten totalt 3,1 procent högre än året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens förhandsuppgifter om nationalräkenskaperna.

3.12.2004

Underskottet inom utrikeshandeln med tjänster ökade 2003

De finländska företagens export av tjänster minskade år 2003 med en och en halv procent och uppgick till 3 303 miljoner euro. Tjänster i utlandet köptes för sin del för
3 823 miljoner euro, vilket är något över fem procent mer än året innan. Underskottet inom utrikeshandeln med tjänster ökade med omkring en halv miljard euro. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens publikation Yritysten kansainvälistyminen 2003.

30.11.2004

Statistisk årsbok för Finland 125 år

Det statistiska samlingsverket Statistisk årsbok för Finland 2004 har utkommit. Årsboken som utges av Statistikcentralen har publicerats sedan år 1879. Redan den första årsboken innehöll tämligen mångsidiga uppgifter om befolkningen, boendet och näringarna samt statsekonomin i dåvarande storfurstendömet Finland. Under årtiondena har informationen i årsboken mångdubblats och den har befäst sin ställning som ett grundläggande uppslagsverk inom statistikbranschen i Finland. Den första årsbok som utgavs för 125 år sedan hade 56 sidor och 50 statistiktabeller. Årsboken har nu 718 sidor och 698 tabeller. Boken utges på tre språk, dvs. finska, svenska och engelska.

30.11.2004

Industriproduktionen ökade i oktober med en procent från september

Enligt Statistikcentralen var den säsongrensade industriproduktionen en procent större i oktober 2004 än i september. Den ursprungliga produktionsvolymen ökade med nästan 2 procent jämfört med oktober 2003. Under januari-oktober ökade den ursprungliga produktionsvolymen med 3,8 procent från motsvarande period i fjol.

29.11.2004

Konsumenternas tro på ekonomin blev något starkare i november

Konsumenternas förväntningar på sin egen och Finlands ekonomi samt utvecklingen av arbetslösheten försämrades något i november jämfört med månaden innan. Konsumenternas förtroendeindikator steg dock till 10,8, eftersom synen på möjligheterna att spara blev tydligt bättre efter den plötsliga nedgången i oktober. Konsumenternas förtroende var dock svagare i november än i genomsnitt sedan år 1995. Uppgifterna grundar sig på Statistikcentralens konsumentbarometer. Barometern bygger på intervjuer som mellan den 1 och 19 november gjordes med 1 466 personer bosatta i Finland.

23.11.2004

Sysselsättning och arbetslöshet i oktober 2004

- Antalet sysselsatta 30 000 fler än året innan
- Det relativa sysselsättningstalet 66,6 procent
- Antalet arbetslösa 7 000 fler än för ett år sedan
- Det relativa arbetslöshetstalet 8,0 procent, 203 000 arbetslösa
- 22 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen

17.11.2004

Importpriserna stigit med 7,4 procent på årsnivå

Enligt Statistikcentralen steg importpriserna med 7,4 procent från oktober i fjol till oktober i år. Importpriserna höjdes speciellt av att råoljan blev dyrare. Också prishöjningen på förädlade metallprodukter, metallmalmer samt baskemikalier hade en betydande inverkan. Prisstegringen dämpades speciellt av att radio-, TV- och datakommunikationsapparater blev billigare.

15.11.2004

Totalproduktionen ökade i september

Enligt den säsongrensade serien i Statistikcentralens månadsgraf över totalproduktionen ökade volymen av totalproduktionen i september med 0,3 procent från föregående månad. Också trenden för totalproduktionen visar med uppgifterna för september tillväxt för ekonomin.

15.11.2004

Inflationen tilltog till 0,9 procent i oktober

Enligt Statistikcentralen steg förändringen av konsumentpriserna på årsnivå, dvs. inflationen, till 0,9 procent i oktober. Inflationsökningen berodde till största delen på att bränslen blev dyrare.

29.10.2004

Stegringen av bostadspriserna avtog under juli-september

Enligt förhandsuppgifterna avtog stegringen av bostadspriserna under tredje kvartalet år 2004. Priserna på gamla höghusbostäder sjönk i hela landet i genomsnitt med 0,2 procent från föregående kvartal. Inom huvudstadsregionen sjönk priserna med 0,9 procent, men på andra håll i landet steg de med 0,5 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens prisstatistik över bostäder, som baserar sig på skatteförvaltningens material. Förhandsuppgifterna täcker omkring två tredjedelar av bostadsaffärerna med gamla höghusbostäder och radhusbostäder. De slutliga uppgifter som utges i april 2005 täcker alla bostadsaffärer.

29.10.2004

Industriproduktionen minskade i september med 1,2 procent från augusti

Enligt Statistikcentralen var den säsongrensade industriproduktionen 1,2 procent mindre i september 2004 än i augusti. Den ursprungliga produktionsvolymen ökade med nästan 6 procent jämfört med september 2003. Under januari-september ökade den ursprungliga produktionsvolymen med 4 procent från motsvarande period i fjol.

27.10.2004

Konsumenternas syn på möjligheterna att spara försiktigare

Konsumenternas förtroende för ekonomin försvagades i oktober för andra månaden i rad. Konsumenternas förtroendeindikator uppgick till 9,6, då den ännu i augusti var 14,8. Av förtroendeindikatorns fyra delfaktorer försvagades i oktober synen på Finlands ekonomi och särskilt på möjligheterna att spara jämfört med september. Synen på den egna ekonomin och utvecklingen av arbetslösheten var i stort sett oförändrad. Å andra sidan ansåg konsumenterna att anskaffningen av konsumtionsvaror inte längre var lika lönsam som tidigare. Uppgifterna grundar sig på Statistikcentralens konsumentbarometer. Barometern bygger på intervjuer som mellan den 1 och 18 oktober gjordes med 1 487 personer bosatta i Finland.

25.10.2004

Andelen kvinnor ökade både bland kandidaterna och de invalda

I kommunalvalet uppställdes 39 906 kandidater. Av kandidaterna var 39,9 procent kvinnor. Kvinnornas andel ökade med 1,7 procentenheter från kommunalvalet år 2000. Av de invalda var 36,3 procent kvinnor, vilket är 1,9 procentenheter mera än i föregående kommunalval. Kvinnornas andel av de invalda i kommunfullmäktige har ständigt ökat ända sedan 1950-talet.

20.10.2004

Totalproduktionen ökade i augusti

Enligt den säsongrensade serien i Statistikcentralens månadsgraf över totalproduktionen ökade volymen av totalproduktionen i augusti med 0,2 procent från föregående månad. Också trenden för totalproduktionen visar med uppgifterna för augusti tillväxt för ekonomin.

19.10.2004

Sysselsättning och arbetslöshet i september 2004

- Antalet sysselsatta 17 000 fler än året innan
- Det relativa sysselsättningstalet 67,2 procent
- Antalet arbetslösa 21 000 färre än för ett år sedan
- Det relativa arbetslöshetstalet 7,2 procent, 183 000 personer arbetslösa
- 25 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen

18.10.2004

Importpriserna stigit med 6,7 procent på årsnivå

Enligt Statistikcentralen steg importpriserna med 6,7 procent från september i fjol till september i år. Indexet höjdes speciellt av att energiprodukterna blev 29,2 procent dyrare samt att råmaterial och produktionsvaror blev 9,4 procent dyrare. Indexstegringen dämpades av att kapitalvarorna blev billigare.

14.10.2004

Inflationen i september 0,4 procent

Enligt Statistikcentralen var förändringen av konsumentpriserna på årsnivå, dvs. inflationen, 0,4 procent i september. Inflationen låg därigenom på samma nivå som i augusti.

13.10.2004

Statistikcentralens valinformationstjänst Kommunalval 2004 -
mångsidig information i realtid på internet

Valinformationstjänsten Kommunalval 2004 har öppnats på finska på Statistikcentralens webbsidor. Den första grundstatistiken över kandidatuppställningen finns redan på adressen tilastokeskus.fi/kunnallisvaalit/2004. Från och med valkvällen 24.10.2004 kompletteras sidorna med statistik, analyser och kartor i realtid när valresultaten färdigställs. På svenska finns den avgiftsfria valinformationstjänsten på adressen tilastokeskus.fi/tk/he/vaalit/index_ru.html, där det för närvarande finns uppgifter om tidigare kommunalval. Dessutom finns det en mer omfattande avgiftsbelagd tjänst för de intresserade.

30.9.2004

Industriproduktionen minskade i augusti med en halv procent från juli

Enligt Statistikcentralen var den säsongrensade industriproduktionen i augusti 2004 en halv procent mindre än i juli. Den ursprungliga produktionsvolymen ökade med nästan 9 procent jämfört med augusti 2003. Under januari-augusti ökade den ursprungliga produktionsvolymen med 3,8 procent från motsvarande period i fjol.

27.9.2004

Konsumenterna tror att arbetslösheten försämras

Konsumenternas tro på ekonomin blev något sämre i september jämfört med augusti. Konsumenternas förtroendeindikator var i september 12,2, vilket fortsättningsvis är högre än under motsvarande period i fjol. Av förtroendeindikatorns fyra delfaktorer blev uppskattningarna av den egna ekonomin och av möjligheterna att spara något bättre i september jämfört med månaden innan. Däremot blev synen på Finlands ekonomi och speciellt utvecklingen av arbetslöshet dystrare. Uppgifterna grundar sig på Statistikcentralens konsumentbarometer. Barometern bygger på intervjuer som mellan den 1 och 17 september gjordes med 1 563 personer bosatta i Finland.

22.9.2004

Totalproduktionen ökade i juli

Enligt den säsongrensade serien i Statistikcentralens månadsgraf över totalproduktionen ökade totalproduktionen i juli med 0,3 procent från månaden innan. Trenden för totalproduktionen visar också en tillväxt för juli.

21.9.2004

Sysselsättning och arbetslöshet i augusti 2004

- Antalet sysselsatta 7 000 färre än året innan
- Det relativa sysselsättningstalet 68,8 procent
- Antalet arbetslösa 7 000 fler än för ett år sedan
- Det relativa arbetslöshetstalet 8,0 procent, 209 000 personer arbetslösa
- 28 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen

20.9.2004

Folkmängden minskar mest i Kajanaland

Folkmängden i Kajanaland minskar fram till år 2040 med en fjärdedel jämfört med nuvarande antal invånare, om flyttningsrörelsen fortsättningsvis är lika livlig som under de senaste åren, vilket framgår av Statistikcentralens nya befolkningsprognos. Näst mest minskar folkmängden i Södra Savolax, Lappland och Norra Karelen, där folkmängden enligt prognosen är ca 15 procent lägre år 2040 jämfört med i dag. Folkmängden ökar relativt sett mest i Nyland och i Östra Nyland, där folkmängden enligt prognosen kommer att vara ungefär 15 procent större år 2040 i förhållande till i dag.

17.9.2004

Importpriserna steg med 5,7 procent på årsnivå

Enligt Statistikcentralen steg importpriserna med 5,7 procent från augusti i fjol till augusti i år. Stegringen berodde speciellt på att råolja, metallförädlingsprodukter, metallmalmer samt kemikalier och kemikaliska produkter blev dyrare. Metallmalmerna steg mest, dvs. med 45,2 procent.

14.9.2004

Miljöskyddet får nästa år nästan en miljard euro

Av statsutgifterna år 2005 avdelas 934 miljoner euro för direkta miljöskyddsanslag, vilket är 2,5 procent av slutsumman i budgetpropositionen. År 2004 blir utgifterna för miljöskyddet uppskattningsvis 932 miljoner euro, vilket är 2,5 procent av hela årsbudgeten. Dessutom använde kommunsektorn 646 miljoner euro för miljöskydd år 2003 och industrin enligt den nyaste tillgängliga informationen totalt 498 miljoner euro år 1999.

14.9.2004

Inflationen i augusti 0,4 procent

Enligt Statistikcentralen var förändringen av konsumentpriserna på årsnivå, dvs. inflationen, 0,4 procent i augusti. I juli var den 0,3 procent.

8.9.2004

Bruttonationalprodukten ökade under årets andra kvartal

Bruttonationalproduktens volym ökade under april-juni med 0,7 procent från det första kvartalet. Jämfört med det andra kvartalet 2003 var bruttonationalprodukten 3,2 procent högre. Enligt de reviderade uppgifterna ökade bruttonationalprodukten under januari-mars med 2,9 procent från motsvarade period året innan, och under årets första hälft var nationalprodukten 3,0 procent större än året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens förhandsuppgifter om nationalräkenskaperna.

31.8.2004

Industriproduktionen ökade i juli med 3 procent från juni

I juli 2004 var den säsongrensade industriproduktionen enligt Statistikcentralen 3 procent större än i juni. Den ursprungliga produktionsvolymen ökade med 5 procent jämfört med juli 2003. Den ursprungliga produktionsvolymen ökade i januari-juli med 3,1 procent jämfört med motsvarande tidpunkt i fjol.

27.8.2004

Konsumenternas förtroende starkare än i genomsnitt i augusti

Konsumenternas förtroende för ekonomin har blivit starkare efter en plötslig nedgång i juli. Konsumenternas förtroendeindikator var i augusti 14,8, dvs. flera enheter högre än för en månad eller ett år sedan. Samtidigt överskreds det långvariga medeltalet. Förtroendeindikatorns alla fyra delfaktorer förbättrades i augusti jämfört med juli. Uppskattningarna av möjligheterna att spara och av utvecklingen av arbetslöshet blev tydligast bättre. Uppgifterna grundar sig på Statistikcentralens konsumentbarometer. Barometern bygger på intervjuer som mellan den 2 och 19 augusti gjordes med 1 532 personer bosatta i Finland.

24.8.2004

Sysselsättning och arbetslöshet i juli 2004

- Antalet sysselsatta 16 000 fler än året innan
- Det relativa sysselsättningstalet 70,6 procent
- Antalet arbetslösa nästan oförändrat
- Det relativa arbetslöshetstalet 7,8 procent, 212 000 personer arbetslösa
- 19 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen

23.8.2004

Gunnar Modeen-medaljen till Asta Manninen

Gunnar Modeen-medaljen, som Statistiska Samfundet i Finland tilldelar vart tredje år, tilldelades i år till Asta Manninen, stf. direktör för Helsingfors stads faktacentral. Medaljen överläts till Manninen i samband med det nordiska statistikermötet den 20 augusti 2004.

19.8.2004

Den internationella indikatorboomen inger oro
- spotlights och rökridåer?

Heinrich Brüngger, statistikdirektör vid FN:s ekonomiska kommission för Europa, är oroad över det ökande antalet internationella ekonomiska indikatorer. Enligt honom har statistikanvändarna allt svårare att veta, när det är fråga om indikatorer baserade på officiell statistik och när det är fråga om annat material. De officiella indikatorerna är som bäst spotlights som kastar ljus över hur sakerna ligger till, medan de inofficiella är som värst rökridåer avsedda att göra saker och ting otydliga. Heinrich Brüngger talade vid öppningssessionen av det Nordiska Statistikermötet i Åbo den 18 - 21 augusti.

19.8.2004

Nordiskt statistikermöte i Åbo
- Kunskap för framtiden

I Åbo arrangeras det 23:e nordiska statistikermötet den 18 -21 augusti 2004. I mötet, vars tema är kunskap för framtiden, deltar över 300 statistiker från Norden och Baltikum. Liknande omfattande möten arrangeras vart tredje år.

17.8.2004

Producentpriserna för industrin steg med 1,2 procent på årsnivå

Enligt Statistikcentralen steg producentpriserna för industrin med 1,2 procent från juli i fjol till juli i år. Stegringen berodde främst på att oljeprodukter, elektricitet och andra än järnmetaller blev dyrare. Stegringen av totalindexet dämpades av att elektronik- och eltekniska produkter, vissa kemikaliska produkter samt papper och kartong blev billigare.

13.8.2004

Inflationen tilltog till 0,3 procent i juli

Enligt Statistikcentralen steg förändringen av konsumentpriserna på årsnivå, dvs. inflationen, till 0,3 procent i juli. Inflationsökningen från -0,1 procent i juni berodde framför allt på att grönsakerna blev dyrare och att nedgången av räntorna avstannade.

13.8.2004

Totalproduktionen ökade tydligt i juni

Enligt den säsongrensade serien i Statistikcentralens månadsgraf över totalproduktionen ökade volymen av totalproduktionen i juni med 0,6 procent från föregående månad. Också trenden för totalproduktionen visar med uppgifterna för juni kraftig tillväxt för ekonomin.

30.7.2004

Industriproduktionen sjönk i juni med 1,7 procent från maj

I juni 2004 var den säsongrensade industriproduktionen enligt Statistikcentralen 1,7 procent mindre än i maj. Tillväxttakten av industriproduktionen ökade dock med 4,9 procent jämfört med juni år 2003. Produktionen ökade i januari-juni med 2,1 procent jämfört med motsvarande tidpunkt i fjol.

30.7.2004

Bostadspriserna steg i april-juni

Enligt förhandsuppgifterna steg bostadspriserna under det andra kvartalet av år 2004. Priserna på gamla höghusbostäder steg i hela landet i genomsnitt med 2,5 procent jämfört med föregående kvartal. Priserna i huvudstadsregionen steg med 2,8 procent och i övriga delar av landet med 2,2 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens prisstatistik över bostäder, som baserar sig på skatteförvaltningens material. Förhandsuppgifterna omfattar ca två tredjedelar av bostadsaffärerna med gamla höghusbostäder och radhusbostäder. De slutliga uppgifterna omfattar alla bostadsaffärer.

27.7.2004

Konsumenternas tro på ekonomin försvagades i någon mån i juli

Trenden med ett växande förtroende för ekonomin hos konsumenterna bröts i juli. Konsumenternas förtroendeindikator var 11,4, vilket alltjämt är högre än under motsvarande period i fjol. Av förtroendeindikatorns fyra delfaktorer försvagades uppskattningarna av möjligheterna att spara och utvecklingen av arbetslösheten jämfört med juni. Synen på den egna ekonomin och Finlands ekonomi var något så när oförändrad. Uppgifterna grundar sig på Statistikcentralens konsumentbarometer. Barometern bygger på intervjuer som mellan den 1 och 19 juli gjordes med 1 565 personer bosatta i Finland.

23.7.2004

Totalproduktionen ökade i maj

Enligt den säsongrensade serien i Statistikcentralens månadsgraf över totalproduktionen ökade volymen av totalproduktionen i maj med 0,6 procent. Också trenden för totalproduktionen visar med uppgifterna för maj tillväxt för ekonomin.

20.7.2004

Sysselsättning och arbetslöshet i juni 2004

- Antalet sysselsatta oförändrat
- Det relativa sysselsättningstalet 70,5 procent
- Antalet arbetslösa 23 000 färre ån för ett år sedan
- Det relativa arbetslöshetstalet 8,9 procent, 241 000 personer arbetslösa
- 23 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen

16.7.2004

Producentpriserna för industrin steg med 1,2 procent på årsnivå

Enligt Statistikcentralen steg producentpriserna för industrin med 1,2 procent från juni i fjol till juni i år. Stegringen berodde främst på att oljeprodukter, elektricitet och andra än järnmetaller blev dyrare. Stegringen av totalindexet dämpades av att elektronik- och eltekniska produkter, vissa oorganiska baskemikalier samt papper, kartong och pappersprodukter blev billigare.

14.7.2004

Inflationen alltjämt -0,1 procent i juni

Enligt Statistikcentralen var förändringen av konsumentpriserna på årsnivå, dvs. inflationen, -0,1 procent i juni. Inflationen var således den samma som i maj.

30.6.2004

Industriproduktionen ökade i maj rentav med 5,6 procent från april

I maj 2004 var den säsongrensade industriproduktionen enligt Statistikcentralen 5,6 procent större än i april. Tillväxttakten av industriproduktionen ökade i maj. Senast var tillväxten per månad lika stor för fyra år sedan i maj 2000.

28.6.2004

Konsumenternas tro på ekonomin stärktes alltjämt i juni

Konsumenternas förtroendeindikator, som mäter konsumenternas ekonomiska förväntningar, var i juni 14,3, dvs. något högre än i maj och tydligt högre än för ett år sedan. Av förtroendeindikatorns fyra delfaktorer blev uppskattningarna av möjligheterna att spara bättre jämfört med maj och synen på den egna ekonomin, Finlands ekonomi och utvecklingen av arbetslöshet var något så när oförändrad. Uppgifterna grundar sig på Statistikcentralens konsumentbarometer. Barometern bygger på intervjuer som mellan den 1 och 17 juni gjordes med 1 589 personer bosatta i Finland.

22.6.2004

En svag uppgång i antalet födda

Befolkningen i Finland uppgick i slutet av maj till 5 225 500 enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter. Under januari-maj ökade Finlands befolkning med 5 800 personer, vilket är 900 fler än under motsvarande period i fjol. Den största orsaken till ökningen av befolkningen var ett ökat antal födda.

22.6.2004

Totalproduktionen i april lika stor som i mars

Enligt den säsongrensade serien i Statistikcentralens månadsgraf över totalproduktionen var volymen av totalproduktionen i april lika stor som i mars. Trenden för totalproduktionen visar med uppgifterna för april ändå tillväxt för ekonomin.

22.6.2004

Sysselsättning och arbetslöshet i maj 2004

- Antalet sysselsatta så gott som oförändrat
- Det relativa sysselsättningstalet 67,7 procent
- Antalet arbetslösa 7 000 fler ån för ett år sedan
- Det relativa arbetslöshetstalet 11,6 procent, 313 000 personer arbetslösa
- 31 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen

17.6.2004

Producentpriserna för industrin steg med 1,2 procent på årsnivå

Enligt Statistikcentralen steg producentpriserna för industrin med 1,2 procent från maj i fjol till maj i år. Stegringen berodde främst på att oljeprodukter, elektricitet och andra än järnmetaller blev dyrare. Stegringen av totalindexet dämpades av att elektronik- och eltekniska produkter samt papper, kartong och pappersprodukter blev billigare.

14.6.2004

Valdeltagandet högre än i föregående val

Vid Europaparlamentsvalet var valdeltagandet 41,1 procent. Valdeltagandet steg i hela landet med 9,7 procentenheter jämfört med 1999 års europaparlamentsval. Antalet röstberättigade väljare var nu över 400 000 fler än år 1999.

14.6.2004

Inflationen i maj -0,1 procent

Enligt Statistikcentralen var förändringen av konsumentpriserna på årsnivå, dvs. inflationen, -0,1 procent i maj. I april var den -0,4 procent. Den långsammare nedgången av konsumentpriserna berodde framför allt på att bränslepriserna stigit.

9.6.2004

Bruttonationalprodukten ökade under årets första kvartal

Bruttonationalproduktens volym ökade under januari-mars med 0,7 procent från föregående kvartal. Jämfört med det första kvartalet 2003 var bruttonationalprodukten 2,7 procent högre. Tillväxten var starkast inom servicenäringarna. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens förhandsuppgifter om nationalräkenskaperna.

31.5.2004

Industriproduktionen ökade i april med en procent från mars

Enligt Statistikcentralen var den säsongrensade industriproduktionen i april 2004 en procent större än i mars. Industriproduktionen har ökat något under tre månader efter varandra.

27.5.2004

Konsumenterna litar på sina möjligheter att spara

Konsumenternas tro på ekonomin blev fortfarande starkare i maj. Konsumenternas förtroendeindikator var i maj 13,5, dvs. på samma nivå som dess långvariga medeltal och tydligt högre än för ett år sedan. Av förtroendeindikatorns fyra delfaktorer blev uppskattningarna av möjligheterna att spara tydligt bättre jämfört med april, men syn på den egna ekonomin, utvecklingen av arbetslöshet och i synnerhet syn på Finlands ekonomi blev svagare. Uppgifterna grundar sig på Statistikcentralens konsumentbarometer. Barometern bygger på intervjuer som mellan den 3 och 18 maj gjordes med 1 584 personer, som är bosatta i Finland.

25.5.2004

Sysselsättning och arbetslöshet i april 2004

- Antalet sysselsatta 45 000 mindre än för ett år sedan
- Det relativa sysselsättningstalet 65,3 procent
- Antalet arbetslösa lika stort som för ett år sedan
- Det relativa arbetslöshetstalet 10,6 procent, 272 000 personer arbetslösa
- 32 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen

17.5.2004

Producentpriserna för industrin steg med 0,3 procent på årsnivå

Enligt Statistikcentralen steg producentpriserna för industrin med 0,3 procent från april i fjol till april i år. Stegringen berodde främst på att elektricitet, oljeprodukter och andra än järnmetaller blev dyrare. Stegringen av totalindexet dämpades av att elektronik- och eltekniska produkter samt papper, massa, kartong och pappersprodukter blev billigare.

14.5.2004

Inflationen i april -0,4 procent

Enligt Statistikcentralen var förändringen av konsumentpriserna på årsnivå, dvs. inflationen, -0,4 procent i april. I mars var den -0,5 procent. Skillnaden berodde närmast på att bränslepriserna stigit från i fjol.

14.5.2004

Totalproduktionen ökade i mars

Enligt den säsongrensade serien i Statistikcentralens månadsgraf över totalproduktionen ökade volymen av totalproduktionen i mars med 0,5 procent från föregående månad. Också trenden för totalproduktionen visar med uppgifterna för mars tillväxt för ekonomin.

30.4.2004

Industriproduktionen ökade i mars med 0,2 procent från februari

Enligt Statistikcentralen var den säsongrensade industriproduktionen 0,2 procent större i mars 2004 än i februari. Industriproduktionen har ökat något under två månader efter varandra.

30.4.2004

Bostadspriserna steg i början av året

Enligt förhandsuppgifterna steg bostadspriserna under 2004 års första kvartal. Priserna på gamla höghusbostäder steg i hela landet i genomsnitt med 1,2 procent från det sista kvartalet 2003. Inom huvudstadsregionen steg priserna med 0,1 procent och på andra håll i landet med 2,5 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens prisstatistik över bostäder, som baserar sig på skatteförvaltningens material. Förhandsuppgifterna täcker omkring två tredjedelar av bostadsaffärerna med gamla höghusbostäder och radhusbostäder. De slutliga uppgifterna täcker alla bostadsaffärer.

27.4.2004

Konsumenternas uppskattningar om utvecklingen av arbetslöshet mindre pessimistiska

Konsumenternas tro på sin egen ekonomi var i april oförändrad från mars, men starkare än för ett år sedan. Konsumenternas förtroendeindikator var i april exakt 13. Av förtroendeindikatorns fyra delfaktorer blev tron på den egna ekonomin och möjligheterna att spara svagare från månaden innan och motsvarande blev konsumenternas syn på Finlands ekonomi något bättre och pessimismen beträffande utvecklingen av arbetslöshet minskade. Uppgifterna grundar sig på Statistikcentralens konsumentbarometer. Barometern bygger på intervjuer som mellan den 1 och 19 april gjordes med 1 579 personer, som är bosatta i Finland.

21.4.2004

Totalproduktionen i februari på samma nivå som i januari

Enligt den säsongrensade serien i Statistikcentralens månadsgraf över totalproduktionen var volymen av totalproduktionen i februari 2004 lika stor som i januari 2004. Enligt uppgifterna för februari visar trenden för totalproduktionen en knappt positiv riktning.

20.4.2004

Sysselsättning och arbetslöshet i mars 2004

- Antalet sysselsatta 13 000 mindre än för ett år sedan
- Det relativa sysselsättningstalet 65,8 procent
- Antalet arbetslösa 15 000 mindre än för ett år sedan
- Det relativa arbetslöshetstalet 9,5 procent, 242 000 personer arbetslösa
- 42 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen

16.4.2004

Producentpriserna för industrin sjönk med 1,3 procent på årsnivå

Enligt Statistikcentralen sjönk producentpriserna för industrin med 1,3 procent från mars i fjol till mars i år. Nedgången berodde främst på att elektroniska och eltekniska produkter samt oljeprodukter blev billigare. Nedgången av totalindexet dämpades av att baskemikalier, elektricitet samt andra än järnmetaller blev dyrare.

14.4.2004

Sänkt alkoholskatt minskade inflationen i mars till -0,5 procent

Konsumentpriserna sjönk i mars med 0,5 procent från mars i fjol. Nedgången berodde på den sänkta alkoholskatten. Föregående gång var inflationen negativ i oktober 1955.

31.3.2004

Industriproduktionen ökade i februari med 0,2 procent från januari

Enligt Statistikcentralen var den säsongrensade industriproduktionen 0,2 procent större i februari 2004 än i januari. I januari minskade den säsongrensade produktionen med 2,7 procent från december.

29.3.2004

Konsumenternas tro på den egna ekonomin rekordartad

Konsumenternas förtroendeindikator, som sammanfattar den ekonomiska stämningen, var i mars 12,8, dvs. något högre än för en månad eller ett år sedan. Förtroendeindikatorns samtliga fyra delfaktorer förbättrades från februari, i synnerhet ökade konsumenternas förtroende för den egna ekonomins framtid. Uppgifterna grundar sig på Statistikcentralens konsumentbarometer. Barometern bygger på intervjuer som mellan den 1 och 18 mars gjordes med 1 651 personer, som är bosatta i Finland.

23.3.2004

Sysselsättning och arbetslöshet i februari 2004

- Antalet sysselsatta 12 000 mindre än för ett år sedan
- Det relativa sysselsättningstalet 65,6 procent
- Antalet arbetslösa det samma som för ett år sedan
- Det relativa arbetslöshetstalet 9,0 procent, 229 000 personer arbetslösa
- 35 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen

19.3.2004

Knapp tillväxt inom totalproduktionen i januari

Enligt trenden i Statistikcentralens månadsgraf över totalproduktionen ökade volymen av totalproduktionen i januari med 0,1 procent från december. Nedgången inom industriproduktionen dämpade tillväxten, som upprätthölls i synnerhet av handeln.

17.3.2004

Producentpriserna för industrin sjönk med 2,2 procent på årsnivå

Enligt Statistikcentralen sjönk producentpriserna för industrin med 2,2 procent från februari i fjol till februari i år. Nedgången berodde främst på att elektroniska och eltekniska produkter, papper och kartong samt oljeprodukter blev billigare. Nedgången av totalindexet dämpades av att baskemikalier, elektricitet samt andra än järnmetaller blev dyrare.

15.3.2004

Inflationen i februari 0,1 procent

Enligt Statistikcentralen var förändringen i konsumentpriserna på årsnivå, dvs. inflationen, 0,1 procent i februari. I januari var den 0,2 procent.

27.2.2004

Bruttonationalprodukten ökade med 1,9 procent i fjol

Enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter ökade bruttonationalproduktens volym år 2003 med 1,9 procent. Bruttonationalprodukten, dvs. det sammanlagda förädlingsvärdet av producerade varor och tjänster, var i fjol 143 miljarder euro.

27.2.2004

Industriproduktionen minskade i januari med 2,7 procent från december

Enligt Statistikcentralen var den säsongrensade industriproduktionen 2,7 procent mindre i januari 2004 än i december 2003. I december ökade den säsongrensade produktionen med 0,2 procent från november.

27.2.2004

Bara små förändringar i konsumenternas synpunkter

Konsumenternas förtroendeindikator, som sammanfattar den ekonomiska stämningen, var i februari 11,1, dvs. ungefär den samma som för en månad eller ett år sedan. Av delfaktorerna i förtroendeindikatorn var möjligheterna att spara och förväntningarna på arbetslösheten oförändrade jämfört med januari, men förväntningarna på den egna ekonomin och Finlands ekonomi blev något sämre. Uppgifterna grundar sig på Statistikcentralens konsumentbarometer. Barometern bygger på intervjuer som mellan den 2 och 20 februari gjordes med 1 634 personer som är bosatta i Finland.

24.2.2004

Sysselsättning och arbetslöshet i januari 2004

- Antalet sysselsatta 28 000 mindre än för ett år sedan
- Det relativa sysselsättningstalet 64,9 procent
- Antalet arbetslösa nästan det samma som för ett år sedan
- Det relativa arbetslöshetstalet 9,5 procent, 241 000 personer arbetslösa
- 30 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen

17.2.2004

Producentpriserna för industrin sjönk med 1,8 procent på årsnivå

Enligt Statistikcentralen sjönk producentpriserna för industrin med 1,8 procent från januari i fjol till januari i år. Nedgången berodde främst på att elektroniska och eltekniska produkter, papper och kartong samt oljeprodukter blev billigare. Nedgången av totalindexet dämpades av att elektricitet, baskemikalier samt andra än järnmetaller blev dyrare.

13.2.2004

Totalproduktionen ökade i december

Enligt trenden i Statistikcentralens månadsgraf över totalproduktionen ökade volymen av total-produktionen i december med 0,2 procent från november. Ökningen i december gav de månatliga trendförändringarna under hela kvartalet positiva förtecken. Förändringarna i den säsongrensade serien under oktober-november innehåller slumpmässig variation och visar att utvecklingen i början av kvartalet varit svagare. Enligt de tillgängliga uppgifterna verkar produktionen under det fjärde kvartalet ha ökat både från det föregående kvartalet och från motsvarande kvartal året förut.

13.2.2004

Inflationen avtog i januari till 0,2 procent

Enligt Statistikcentralen avtog förändringen i konsumentpriserna på årsnivå, dvs. inflationen, i januari till 0,2 procent. I december var den 0,6 procent. Den största orsaken till att inflationen avtog var att bensin och samtalsavgifter blev billigare jämfört med januari i fjol.

30.1.2004

Bostadspriserna steg i oktober-november

Bostadspriserna steg under 2003 års sista kvartal. Priserna på gamla höghusbostäder steg i hela landet i genomsnitt med 1,0 procent från det tredje kvartalet. Inom huvudstadsregionen steg priserna med 1,0 procent och på andra håll i landet likaså med 1,0 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens prisstatistik över bostäder, som baserar sig på skatteförvaltningens material. Statistiken täcker alla bostadsaffärer med gamla höghusbostäder och radhusbostäder.

30.1.2004

Industriproduktionen ökade med 0,7 procent i fjol

Den exceptionellt långa och kraftiga tillväxtperiod som började i början av 1990-talet avstannade vid 2000-talets början. Ökningen har under de tre senaste åren varit mycket anspråkslös. Enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter ökade industriproduktionen år 2003 med 0,7 procent jämfört med året innan.

27.1.2004

Konsumenternas förtroende för ekonomin oförändrad i januari

Konsumenternas förtroendeindikator, som sammanfattar den ekonomiska stämningen bland konsumenterna, var i januari 11,8, dvs. omkring den samma som för en månad eller ett år sedan. I januari förbättrades dock synpunkterna på den egna ekonomin och Finlands ekonomi i någon mån. Därtill ansåg konsumenterna att det är mycket lönsamt att köpa kapitalvaror och att ta lån. Uppgifterna grundar sig på Statistikcentralens konsumentbarometer. Barometern bygger på intervjuer som mellan den 2 och 19 januari gjordes med 1 635 personer som är bosatta i Finland.

24.1.2004

Totalproduktionen avtog i november

Enligt trenden i Statistikcentralens månadsgraf över totalproduktionen avtog volymen av totalproduktionen i november med 0,1 procent från oktober. En negativ trendförändring på något under en tiondelsprocent anger att det inte blev någon ökning i november jämfört med föregående månad.

20.1.2004

Sysselsättning och arbetslöshet i december 2003

- Antalet sysselsatta 5 000 mindre än för ett år sedan
- Det relativa sysselsättningstalet 66,4 procent
- Antalet arbetslösa nästan det samma som för ett år sedan
- Det relativa arbetslöshetstalet 8,2 procent, 209 000 personer arbetslösa
- 16 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen

16.1.2004

Exportpriserna sjönk med 3,2 procent på årsnivå

Enligt Statistikcentralen sjönk exportpriserna med 3,2 procent från december 2002 till december i fjol. Nedgången ökade speciellt av att elektroniska och eltekniska produkter samt massa, papper och kartong blev billigare. År 2003 var de genomsnittliga exportpriserna 4,3 procent lägre än 2002 års genomsnittliga exportpriser.

14.1.2004

Inflationen i december 0,6 procent

Enligt Statistikcentralen var förändringen i konsumentpriserna på årsnivå, dvs. inflationen, 0,6 procent i december. I november var den 0,5 procent. Den genomsnittliga inflationen för år 2003 var 0,9 procent.